Αρχείο ετικέτας Μουσική

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ

Περίληψη: Η πρόταση μου περιλαμβάνει διαρθρωτικές αλλαγές που αφορούν συγχωνεύσεις Πανεπιστημίων, τη σύσταση φορέα Εθνικής Μουσικής και την αντιπροσωπευτική εκλογή Πρύτανη εγνωσμένου κύρους και μονοετούς θητείας.

Abstract: My proposal involves structural changes affecting university mergers, the establishment operator National Music and representative election rector prestigious and annual mandate.