Αρχείο ετικέτας Νηπιαγωγείο

Προτάσεις για ένα καλύτερο νηπιαγωγείο.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Καπούτσου Παρασκευή/ΥΠΑΙΕΘ

Περίληψη: Απλές σκέψεις από μία εκπαιδευτικό για ένα καλύτερο νηπιαγωγείο.

Abstract: Simple thoughts by a teacher for a better kindergarten.

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΑΝΑΓΚΗ ΣΩΣΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Περίληψη: Οι Γεωεπιστήμες, μια από τις πέντε θεμελιώδεις Φυσικές Επιστήμες, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη σύγχρονη κοινωνία. Για το λόγο αυτό κατέχουν σημαντική θέση στα Προγράμματα Σπουδών της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σε όλα τα σύγχρονα κράτη. Η Ελλάδα είναι χώρα με ιδιαίτερο γεωλογικό ενδιαφέρον. Ο ελλαδικός χώρος χαρακτηρίζεται διεθνώς από τους ειδικούς ως «φυσικό γεωλογικό εργαστήρι» και χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση των γεωλόγων σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, το έντονα ενεργό γεωτεκτονικό καθεστώς της χώρας μας, έχει επιπτώσεις στη καθημερινή ζωή των Ελλήνων, οι οποίοι πρέπει να είναι ενημερωμένοι με υπευθυνότητα από τους ειδικούς γεωλόγους επιστήμονες. Θα ήταν αναμενόμενο η διδασκαλία των Γεωεπιστημών να έχει μια περίοπτη θέση στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της πατρίδας μας. Τα σημερινά όμως δεδομένα έχουν καταδικάσει τη Γεωλογία από μια εξέχουσα επιστήμη, στον τελευταίο τροχό της αμάξης που λέγεται Παιδεία. Με την παρέμβαση μας αυτή, επιθυμούμε να επιστήσουμε τη προσοχή στην ελλειμματική διδασκαλία των Γεωεπιστημών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αναφέρονται συνοπτικά τα κύρια προβλήματα που εστιάζονται στο περιεχόμενο αλλά και στο γεγονός ότι η διδασκαλία γίνεται από μη ειδικούς στο θέμα εκπαιδευτικούς με β’ ανάθεση. Γίνονται προτάσεις για τη βελτίωση της διδασκαλίας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση με ιδιαίτερη έμφαση στη βιωματική εκπαίδευση από ειδικούς στο θέμα γεωλόγους καθηγητές.

 

Ο χώρος του νηπιαγωγείου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Βασιλική Πλιάτσικα

Περίληψη: Υπάρχει ανάγκη επίλυσης του κτιριακού προβλήματος αρκετών νηπιαγωγείων, που στεγάζονται σε ισόγειες μονοκατοικίες και μαγαζιά, σε αίθουσες ή ημιυπόγειες αίθουσες δημοτικών σχολείων. Ειδικότερα προβλήματα ξεκινούν από τη συστέγαση τμημάτων νηπιαγωγείων (εναλλασσόμενο ωράριο) σε κοινή αίθουσα, όπου ο χώρος μειώνεται σημαντικά από την ύπαρξη διπλών επίπλων για τις ανάγκες λειτουργίας των τμημάτων. Ο χώρος του νηπιαγωγείου πρέπει να επιτρέπει την κοινωνική αλληλεπίδραση, την εξερεύνηση, να είναι γεμάτος ερεθίσματα οδηγώντας τα παιδιά στην απόκτηση εμπειριών και εποικοδομητικής γνώσης. Στο πλαίσιο αυτό ο/η εκπαιδευτικός οργανώνει την τάξη με σχετικό υλικό, αξιοποιεί ευκαιρίες που προκύπτουν από διάφορες μαθησιακές περιοχές, χωρίς να περιορίζεται στις οργανωμένες δραστηριότητες, αλλά επεκτείνεται σε όλη την ημέρα και τον χώρο. Ως προτάσεις αναφέρονται σημεία του Οδηγού Μελετών Σχολικών Κτιρίων. Για την επίτευξή τους χρειάζεται να σταματήσει η φιλοξενία των νηπιαγωγείων σε δημοτικά σχολεία ή ακατάλληλα κτίρια όπως και η λειτουργία τμημάτων νηπιαγωγείων με εναλλασσόμενο ωράριο.

Abstract:There is a need to solve the problem of buildings for several kindergartens, which are housed in ground floor houses and shops, in rooms or semi – basement rooms of elementary schools. Particular problems start from the co – location kindergarten section (alternating working hours) in a common room, where space is significantly reduced by the existence of double furniture for operating needs of sections. The space of kindergarten must allow social interaction, exploration, be filled stimuli leading the children to gain experiences and constructive knowledge. In this context the teacher organizes the classroom with relevant material, develop opportunities, which arising from different learning areas without being restricted to organized activities, but extends throughout the day and the space. As proposals are mentioned points from the Guide Studies for School Buildings. For their achievement need to stop the hosting of kindergartens in primary schools or unsuitable buildings and also the operation of kindergarten sections with alternating working hours.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Α.Ν. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σύλλογος Αναπληρωτών Νηπιαγωγών

Περίληψη: Ο Σύλλογος Αναπληρωτών Νηπιαγωγών, έπειτα από τη διαλογική συζήτηση που πραγματοποίησε με τα μέλη του, αποφάσισε να εμπλακεί ενεργά στον Εθνικό διάλογο για την Παιδεία που πραγματοποιείται αυτήν την περίοδο. Τα θέματα που άπτονται της προσχολικής αγωγής, αποτελούν καίριο ζήτημα του τρέχοντος, αλλά και του υπό διαμόρφωση εκπαιδευτικού συστήματος. Η προσχολική αγωγή σύμφωνα με έρευνες που πραγματοποιούνται τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, αποδεικνύουν τη σημασία της προσχολικής αγωγής στη μετέπειτα ζωή των παιδιών. Η συμβολή της προσχολικής αγωγής διαμορφώνει τα πλαίσια ζωής και δράσης των αυριανών ενεργών πολιτών, που είναι πάγιο αίτημα της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ατζέντας.Το νηπιαγωγείο και ειδικότερα το ολοήμερο νηπιαγωγείο, ήδη από τις προηγούμενες δεκαετίες, αποτέλεσε ακρογωνιαίο λίθο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο τόσο στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής κουλτούρας, όσο και στη στήριξη της ελληνικής οικογένειας που άλλαζε σταδιακά μορφή και ρόλους. Στη σημαντική αυτή συγκυρία ο Σύλλογος Αναπληρωτών Νηπιαγωγών καταθέτει τις προτάσεις των μελών του, τόσο στο εκπαιδευτικό κομμάτι, όσο και στο επαγγελματικό και ακαδημαϊκό.

Συχνά προβλήματα και σκέψεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των δημόσιων νηπιαγωγείων

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 1o και 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ

Περίληψη: Το κείμενο αναφέρει συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νηπιαγωγοί στα δημόσια νηπιαγωγεία και κατευθύνσεις για την αποτελεσματική τους διαχειρίση. Τα θέματα που θίγει είναι οι εγγραφές των μαθητών, το ζήτημα των τραπεζοκόμων στα ολοήμερα, ο ορισμός και τα καθήκοντα προϊσταμένου/ης, ο χωρισμός τμημάτων, η προμήθεια υλικών, οι κτιριακές υποδομές, η επικοινωνία με τους γονείς, τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, οι άδειες και οι εμβολιασμοί των νηπιαγωγών, καθώς και οι ευκαιρίες τους για επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

Abstract: This report focuses on issues that frequently preoccupy early childhood educators in public early childhood education establishments, and suggests certain directions for dealing efficiently with these issues. The report picks upon the following issues: student registrations, dining room services in all-day schools, selection and role of headteachers, class division, teaching materials provision, building maintenance, communication with parents, early childhood curricula, early childhood teachers’ leaves, vaccinations and opportunities for personal and professional development.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

Περίληψη: Προτάσεις για ένα δίκαιο σύστημα μόνιμων διορισμών στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και άλλες προτάσεις που αφορούν τους αναπληρωτές και ιδιαίτερα τους Νηπιαγωγούς .

Abstract: Proposition for a new equitable appointment method in the Greek educational system and other proposals concerning the ever-growing problem of replacement teachers especially in pre-school education.

ΔΙΧΡΟΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ 60

Περίληψη: Διανύουμε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, στην οποία η ανοικοδόμηση της δημόσιας δωρεάν παιδείας μπορεί να συμβάλλει στη γρήγορη επούλωση των τραυμάτων που δημιούργησε η πολύχρονη οικονομική κρίση στους πολίτες και στη χώρα. Επιθυμώντας να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, με μόνο γνώμονα την επιστημονικότητα της άποψης μας, μακριά από συντεχνιακές λογικές, ενισχύουμε την δηλωμένη από τον Υπουργό πρόθεση της κυβέρνησης να σχεδιάσει και εφαρμόσει τη διετή υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση με το παρακάτω κείμενο. Με ένα κείμενο που προκύπτει από τις παιδαγωγικές γνώσεις και την εμπειρία δεκάδων νηπιαγωγών που αγωνιούν μήπως και αυτή τη φορά το αυτονόητο μείνει ανεφάρμοστο. Αξιοποιούμε το βήμα του εθνικού διαλόγου ελπίζοντας ότι θα δικαιωθούμε για αυτή μας την επιλογή και καλούμε όλες τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους νηπιαγωγούς υπογράφοντας το να στηρίξουν τη βασική για την εκπαίδευση θέση μας, απαντώντας παράλληλα σε απαράδεκτες συντεχνιακές απόψεις περί ανάγκης ενιαιοποίησης της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης για το ηλικιακό φάσμα 0-6 ετών. Για υπογραφές : mspanou27@yahoo.gr

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: OΜΑΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Περίληψη: Οι θεμελιώδεις αξιακές αρχές που θα πρέπει να διέπουν την εκπαιδευτική πολιτική για το νηπιαγωγείο είναι η παροχή δημόσιας, δωρεάν και υψηλού επιπέδου προσχολικής εκπαίδευσης η οποία πρέπει να έχει πρωταρχικό σκοπό την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, την καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης αλλά και της δημοκρατικής τους συνείδησης, αξίες θεμελιώδεις για την πορεία της ατομικής και κοινωνικής τους οντότητας στην ενήλικη ζωή τους. Με βάση αυτό το πλαίσιο αρχών, την αναγνωρισμένη από τη διεθνή βιβλιογραφία σπουδαιότητα της εκπαίδευσης και αγωγής στην νηπιακή ηλικία, αλλά και την πολυετή εμπειρία μας προτείνουμε: α) Να διασφαλιστεί άμεσα από την πολιτεία η δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο και η απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτό όλων των παιδιών ηλικίας από 4 έως 6 ετών, β) Να αναθεωρηθεί άμεσα το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που προσδιορίζει τον μέγιστο αριθμό των μαθητών ανά τμήμα στο νηπιαγωγείο προκειμένου να μην ξεπερνά τους 15 μαθητές ανά νηπιαγωγό και γ) Να αναβαθμιστεί ο ρόλος των Προϊσταμένων των νηπιαγωγείων και να εφαρμοστεί άμεσα η Υπουργική Απόφαση 211744/ΓΔ4/23-12-2015 η οποία δίνει τη δυνατότητα να αυξηθεί η οργανικότητα των νηπιαγωγείων με προαγωγές των συστεγαζόμενων νηπιαγωγείων σε 3/θεσια, 4/θεσια, 6/θεσια.

Abstract: The fundamental value-principles that should be applied in the National Education Policy for kindergarten, is public, free and of high quality early childhood education, which should have as primary purpose the all-round development of children, the cultivation of critical thinking as well as their democratic consciousness, values fundamental to the progress of their individual and social entity in their adulthood. Based on this framework of principles, the recognition of the importance of education in early childhood by the international literature , and our years of experience, we recommend: a) the two-year compulsory education in kindergarten and seamless access of all children aged 4-6 years in preprimary education should be directly ensured by the state, b) the existing legal framework that determines the maximum number of students per class in kindergarten should be immediately revised to no more than 15 pupils per teacher and c) the role of Heads of kindergartens should be enhanced and the Ministerial Decision 211744 / GP4 / 12.23.2015 which enables to increase the population of kindergartens by the promotion of co-located schools up to 3/teaching positions, 4/teaching positions, 6/teaching positions, should be directly applied.

Αναδιάρθρωση της εκπαιδευτικής βαθμίδας της Προσχολικής Εκπαίδευσης μέσα από τη διαμόρφωση Εθνικού Πλαισίου Ποιότητας και την αναβάθμιση του ρόλου του νηπιαγωγείου.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Χαρίλαος Τζαμακλής, Βουλευτής Ν. Πιερίας – ΣΥΡΙΖΑ

Περίληψη: Η κάθε μεταρρύθμιση πρέπει να ξεκινά από τα θεμέλια. Η βαθμίδα της Προσχολικής Εκπαίδευσης υπήρξε “παραμελημένη” από όλους τους Υπουργούς Παιδείας των προηγούμενων κυβερνήσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το μόνο κόμμα που από τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 ανέφερε στο πρόγραμμά του την Προσχολική Εκπαίδευση. Στην παρούσα πρόταση, αναδεικνύεται η ανάγκη να διαμορφώσουμε ένα Εθνικό Πλαίσιο Ποιότητας και να αναβαθμίσουμε την Προσχολική Εκπαίδευση θεσμοθετώντας το Πολυδύναμο Νηπιαγωγείο. Άλλωστε, η εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης, που έχει εξαγγείλει ο Υπουργός, θα πρέπει να συνοδεύεται από κριτήρια και προετοιμασία, ώστε να βελτιώσει το πεδίο. Όπως δείχνουν παραδείγματα άλλων χωρών, η προσβασιμότητα ως επακόλουθο της υποχρεωτικότητας μπορεί να είναι προβληματική, ενώ η προσβασιμότητα με βάση κριτήρια ποιότητας οδηγεί στην καθολικότητα της φοίτησης ακόμη και σε χώρες που δεν είναι υποχρεωτική. Με την πεποίθηση, την οποία επιβεβαιώνουν ερευνητικά δεδομένα και πολιτικές, ότι οι επενδύσεις στις μικρές ηλικίες αποδίδουν πολλαπλάσια, καταθέτω την πρόταση αυτή για την Αναδιάρθρωση της Προσχολικής Εκπαίδευσης.

Abstract: Pre Scool Education Reform. National Quality Framework for Pre School Education.

Προτάσεις για τη Φυσική Αγωγή

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: Σύλλογος Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Πιερίας

Περίληψη: Παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης στη Φυσική Αγωγή σ όλες τις Βαθμίδες Εκπαίδευσης και προτάσεις βελτίωσης προς όφελος των μαθητών