Αρχείο ετικέτας ξένες γλώσσες

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Μαθητών Α’ Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Μαθητών Α’ Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης

Περίληψη: Στο κείμενο αναπτύσσονται επιγραμματικά οι προτάσεις στις οποίες κατέληξε η σχετική συνεδρίαση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών του Α’ Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης, οι οποίες εν συντομία στοχεύουν στην οργάνωση/ βελτίωση εκείνου του σχολικού περιβάλλοντος που θα επιτρέπει την ευρύτερη ανάπτυξη της πολυδιάστατης νοημοσύνης των μαθητών και της ισορροπημένης αλληλεπίδρασης όλων των εμπλεκόμενων μερών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 Abstract: The text explicates briefly the proposals which the Association of Parents and Legal Guardians (in loco parentis) of Students of the First Primary School of Xanthi have reached. These proposals aim mainly at the improvement of a school environment that will enable the development of students’ multidimensional intelligence and the balanced interaction of all parties involved in the educational process.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 2ου Ολοήμερου Δημ. Σχ. Σκύδρας

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 2ο 9/θ Δημοτικό Σχολείο Σκύδρας

Περίληψη: Οι εκπαιδευτικοί του Συλλόγου Διδασκόντων του 2ου Δημ. Σχ. Σκύδρας συζητήσαμε και αποφασίσαμε να συμμετέχουμε στον Εθνικό Διάλογο για την παιδεία και να καταθέσουμε τις προτάσεις μας που βασίζονται στην εμπειρία μας και την καθημερινή τριβή με τη σχολική πραγματικότητα. Οι προτάσεις αφορούν πολλούς τομείς: Αναλυτικά προγράμματα, σχολικά βιβλία, ψηφιακό εγγραμματισμό- αναβάθμιση εργαστηρίων πληροφορικής, αντισταθμιστική αγωγή, ειδική αγωγή, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, μαθησιακό περιβάλλον και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, πολλαπλό βιβλίο, αυτονομία των εκπ/κών σε σχέση με τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων και την επιλογή του κατάλληλου εκπ/κού υλικού, πιστοποίηση ξένων γλωσσών. Ελπίζουμε οι προτάσεις μας μαζί με τις προτάσεις των άλλων σχολείων να αποτελέσουν πεδίο για μια γόνιμη και ουσιαστική συζήτηση για την παιδεία και να οδηγήσουν στη δημιουργία του ελεύθερου και δημοκρατικού σχολείου που οραματιζόμαστε.

Abstract: Τhe Teachers of the 2nd primary school of Skydra discussed and decided to participate in the National Dialogue on education and submit our proposals based on our experience and daily contact with school reality. The proposals relate to many areas: Curricula, textbooks, digital literacy- upgraded computer laboratories, compensatory education, special education, teacher training, learning environment and special educational needs, multiple books, teachers autonomy in teaching and choosing the appropriate educational material as well as language certification. We hope our proposals with the proposals of other schools, will become the basis for a fruitful, effective debate on education and lead to the creation of the free democratic school we envisage.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Περίληψη:Οι προτάσεις που ακολουθούν προκύπτουν από την κοινή διαπίστωση του Συλλόγου Διδασκόντων του ΓΕΛ Νέας Περάμου Καβάλας, ότι το σημερινό σχολείο πάσχει σε όλα τα επίπεδα (μη εμφανής στοχοθεσία, κατακερματισμός της γνώσης και καλλιέργεια χρησιμοθηρίας, προβλήματα υποδομής και δομής των προγραμμάτων σπουδών κ.α.). Είναι κοινό το αίτημα των εκπαιδευτικών οι προτάσεις τους να αξιοποιηθούν ουσιαστικά (είτε μέσα από την κατά πλειοψηφία αναφορά τους είτε, όταν μειοψηφούν, από την επιστημονική βάση και τη συμβολή τους στη δημιουργία σχολείου με ενιαία κατεύθυνση και δομή) και όχι να χρησιμοποιηθούν ως επιχείρημα για την επιβολή ενός ήδη καταρτισμένου σχεδίου. Επίσης, είναι σημαντικό η αξιοποίηση των προτάσεων να οδηγήσει στη δημιουργία ενός σχολείου με ενιαία στοχοθεσία σε σχέση με το είδος της εκπαίδευσης που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Τέλος, ο σχεδιασμός οφείλει να είναι μακροπρόθεσμος και σεβαστός από όλους στη λογική μιας ενιαίας και Εθνικής Παιδείας που δεν θα ταλανίζεται από συνεχείς υπουργικές παρεμβάσεις των εκάστοτε κυβερνήσεων.Οι προτάσεις του Λυκείου μας χωρίζονται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος βρίσκονται οι προτάσεις που εγκρίθηκαν από τη μεγάλη πλειοψηφία του Συλλόγου Διδασκόντων σε ειδική συνεδρίαση και επικυρώθηκαν με την υπ’ αριθμ. 39/12-04-2016 πράξη του. Στο δεύτερο μέρος εμπεριέχονται ατομικές προτάσεις των καθηγητών, μερικές από τις οποίες βρίσκουν σύμφωνους και άλλους εκπαιδευτικούς χωρίς να υιοθετούνται από την πλειοψηφία του Συλλόγου Διδασκόντων.

Abstract: The following suggestions result from the belief shared among the members of the Body of Teachers in Nea Peramos Senior High School that today’s schools suffer in various aspects such as unclear targeting, segmentation of knowledge in a utilitarian culture context, problems of infrastructure and curriculum design.The teachers wish their suggestions to be taken into serious consideration (both those supported by the majority and those proposed by a minority, on the grounds of their scientific basis and their contribution to the creation of a school with a single direction and structure) and not to be used as an argument for imposing a predetermined plan. It is equally important that the appropriate use of the suggestions lead to the creation of a school with single targeting with respect to the kind of education needed by the Greek society. Finally, education designing should be long-term and respected by all towards a single national Education which will not be harassed by constant ministerial interventions of their respective governments.Our school’s suggestions are in two parts. In the first part are the recommendations adopted by the vast majority of the Body of Teachers at a special meeting and endorsed in Act.no. 39 / 12-04-2016. The second part includes proposals by individual teachers, some of which are approved by a number of colleagues without being adopted by the majority of the Body of Teachers.

 

Για μία καλύτερη εκπαιδευτική πρακτική στο Γυμνάσιο.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: 2ο Γυμνάσιο Αμαλιάδας

Περίληψη: Προτείνεται η έναρξη της ενισχυτικής διδασκαλίας από τον Οκτώβριο, μείωση της διδακτέας ύλης και παροχή δημιουργικής παρεμβατικής δυνατότητας των εκπαιδευτικών εκτός διδακτέας ύλης, δυνατότητα μίας ουσιαστικής δεύτερης εξεταστικής ευκαιρίας στους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου με σκοπό τη βελτίωση της βαθμολογίας τους, χωρίς να στηρίζονται στην «καλή διάθεση» των εκπαιδευτικών για ευνοϊκότερη βαθμολόγηση. Προτείνεται ακόμη η αλλαγή του βιβλίου των μαθηματικών της Α’ Γυμνασίου. Επίσης, προτείνεται η εκπόνηση νέων αναλυτικών προγραμμάτων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας, με νέα βιβλία, η δυνατότητα πιστοποίησης της επάρκειας της ξένης γλώσσας μέσα στα δημόσια σχολεία, με παράλληλη αύξηση των ωρών διδασκαλίας της κατά τρεις ώρες εβδομαδιαίως σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, η υποχρεωτική διδασκαλία δύο ξένων γλωσσών από το Δημοτικό έως και το Λύκειο, με την ίδια δεύτερη ξένη γλώσσα και η δημιουργία αιθουσών διδασκαλίας ξένων γλωσσών με εποπτικά μέσα. Επιπλέον, προτείνεται η επαναφορά των ωρών διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής σε τρεις για την Α’ και Β’ Γυμνασίου και σε δύο για τη Γ’ Γυμνασίου και η βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου με αθλητικό υλικό. Τέλος, προτείνεται η ύπαρξη διαδραστικών πινάκων σε όλες τις τάξεις και σύγχρονων ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και η γραμματειακή υποστήριξη, ειδικότερα για σχολεία με περισσότερους από εκατό μαθητές.

Abstract: It is recommended that the opening of Remedial Teaching should take place in October each year, the curriculum should be reduced and teachers should be provided with the opportunity to intervene creatively beyond school curriculum. Students of 3rd grade of Junior High school should be given the opportunity of an essential second testing period chance in order to improve their marks without depending on “good mood” of schoolteachers for more favorable marking. Alteration of the book of mathematics in the 1st Grade of Junior High school is recommended. Drawing up new syllabuses of teaching foreign languages using new books is also recommended. The possibility of certification of competency in foreign languages in State schools, increase of teaching hours (three hours weekly) in all educational levels, compulsory teaching of two foreign languages beginning in Primary School up to Senior High school continuing the same foreign language as a second one and creating foreign language classrooms, using appropriate teaching aids , are also some more proposals. Furthermore bringing back three teaching hours in Physical Education in 1st and 2nd grades of Junior High School and two teaching hours in the 3rd grade and the improvement of school facilities with sport equipment.

Τα παιδιά μιλούν. Εμείς ακούμε. Αφουγκραζόμαστε τα αιτήματα τους όμως;

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: Λιαβέρη Μίκυ ΠΕ 06/ 10ο ΕΠΑΛ Αθηνών

Περίληψη: Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τον διάλογο για την παιδεία και τους ζητήθηκε να καταγράψουν ατομικά και επιγραμματικά προτάσεις για το σχολείο όπως το θέλουν και το ονειρεύονται. 

Abstract: Having first been informed of the national dialogue on education the students were asked to make their personal contribution to it by recording their suggestions in brief concerning the school they desire and dream of.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:1ο ΛΥΚΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Περίληψη: Αποδέσμευση του λυκείου από την εισαγωγή σε ΑΕΙ-ΤΕΙ Πιστοποίηση ξένων γλωσσών-πληροφορικής στο σχολείο. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Ψυχολόγος/κοινωνική λειτουργός στο σχολείο Αποδυνάμωση-καταργηση φροντιστηρίων Ενίσχυση τεχνικής εκπαίδευσης. (Ο σύλλογος των καθηγητών του 1ου Λυκείου Υμηττού αφού συνεδρίασε μετά από πρόσκληση του διευθυντή, την Πέμπτη 3 Μαρτίου και συζήτησε διεξοδικά, καταθέτει στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία τις παρακάτω προτάσεις όπως αυτές προέκυψαν με ομόφωνη απόφασή του : 1. Να αποδεσμευτεί το Λύκειο από τις πανελλήνιες εξετάσεις και να είναι αυτόνομο. 2. Το σχολείο να πιστοποιεί το επίπεδο : Α. Της γνώσης των ξένων γλωσσών των μαθητών. Β. Των δεξιοτήτων των μαθητών στην Πληροφορική . 3. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι αναγκαία, ιδιαίτερα στο πεδίο των μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας και δεν πρέπει να παρέχεται αποσπασματικά αλλά σε τακτά χρονικά διαστήματα. 4. Η ύπαρξη ψυχολόγου και κοινωνικής λειτουργού στα σχολεία καθίσταται απολύτως απαραίτητη)

Προτάσεις για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Eλένη Τσαρουχά

Περίληψη: Προτάσεις για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα Γυμνάσια και στα Λύκεια από την εκπαιδευτικό Msc Τσαρουχά Ελένη ΠΕ07 (Επιμορφώτρια Β Μείζονος Προγράμματος) του 1ου Γυμνασίου Χαλκίδας ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. Αύξηση των ωρών διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας 2. Οι σχολικοί σύμβουλοι να εργάζονται σε σχολείο με μειωμένο ωράριο. 3. Να διοριστεί ένας σύμβουλος Γερμανικής σε κάθε νομό! 4. Να εφαρμοστεί το ολοήμερο Γυμνάσιο όπου οι μαθητές θα τρώνε και θα μελετούν τα μαθήματά τους για την επόμενη μέρα. 5. Τα μαθήματα κορμού στη Β και στη Γ Λυκείου είναι περιττά. Να υπάρχουν μόνο τα μαθήματα κατεύθυνσης. 6. Να προστεθεί μια κατεύθυνση ξένων γλωσσών. 7. Αύξηση των ωρών του μαθήματος της Γυμναστικής στα Λύκεια. 8. Εξοπλισμός κάθε σχολικής τάξης με εποπτικά μέσα. 9. Αναγνώριση της θητείας των εκπαιδευτικών σε σχολικές βιβλιοθήκες ΕΠΕΑΕΚ ως διδακτικής θητείας 10. Αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τον αντίστοιχο σχολικό σύμβουλο. 11. Επαναφορά του επιδόματος Μεταπτυχιακού Διπλώματος σε όλους τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς 12. Καθιέρωση «ενδοσχολικής» επιμόρφωσης με κίνητρα. 13. Διορισμός ψυχολόγου σε κάθε σχολείο. 14. Να ηχογραφηθούν οι ακουστικές ασκήσεις των διδακτικών εγχειριδίων της Γερμανικής γλώσσας στα Γυμνάσια.

Abstract: 1. Increase the teaching periods (hours) of the second foreign language. 2. School advisors should teach at schools, part time. 3. Appoint a German Language advisor in every county. 4. Implement “all-day Junior High school”, where students can eat and do their homework for the next day. 5. The core courses in the second and third grades of Lykeio are unnecessary. There should only be specialization courses. 6. Add a foreign language direction. 7. Increase the teaching periods of Physical Education in Lykeio. 8. Equipment of every classroom with teaching aids. 9. Recognition of the service of teachers in School Libraries as teaching service. 10. Evaluation of teaching by the respective school advisors. 11. Restore Postgraduate Studies Benefit for all practicing teachers. 12. Establish “in-school” motivated training. 13. Appoint a psychologist in every school. 14. Record all listening activities of the German language books for the Junior High school.

Προτάσεις του Ημερησίου Γυμνασίου Αντιρρίου στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Γυμνάσιο Αντιρρίου

Περίληψη:Μετά από συνεδρίαση -συζήτηση ο σύλλογος του Γυμνασίου Αντιρρίου καταθέτει προτάσεις που διατυπώθηκαν από τους καθηγητές, τους μαθητές και τους γονείς-κηδεμόνες στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία.

Abstract:As a result of a meeting and discussion the staff of Junior High School of Antirrion contributes to the National Dialogue of Education the suggestions of teachers, students and parents.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μιχάλης Λεμπιδάκης

Περίληψη: Για να ανορθωθεί η οικονομία μας πρέπει να γίνουμε ανταγωνιστικοί σε διεθνές επίπεδο, ιδίως σε τομείς που η χώρα μπορεί να αποκτήσει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Απαιτείται μια Παιδεία με εντελώς νέο προσανατολισμό, ώστε να δημιουργήσει πέρα από μορφωμένους ανθρώπους και ικανούς επαγγελματίες, με τα εφόδια να παλέψουν και να νικήσουν στις διεθνείς αγορές. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προτείνω να δοθεί σοβαρή προτεραιότητα στην πληροφορική, τις νέες τεχνολογίες και τις ξένες γλώσσες, και να εισαχθούν νέα μαθήματα όπως η Κοσμογνωσία, οι Παραγωγικές Διαδικασίες, η Ρητορική & Επικοινωνία και η Τεχνική των Διαπραγματεύσεων. Απαιτείται 3ετής ανώτερη εκπαίδευση σε στενή σύνδεση με τις παραγωγικές δραστηριότητες, για να δημιουργήσει ικανά μεσαία στελέχη και τεχνικούς σε όλους τους τομείς. Στα Πανεπιστήμια το πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να καταρτίζεται σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς ώστε να είναι προσαρμοσμένο στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας. Να δίδει έμφαση στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα, την εφευρετικότητα και τη συνεργασία. Η σύνδεση πανεπιστημίων με παραγωγικές δραστηριότητες πρέπει να είναι βασικός στόχος και κριτήριο αξιολόγησης καθηγητών και φοιτητών, μέσα από πλαίσιο που θα επιτρέπει και την κάλυψη μέρους του κόστους των πανεπιστημίων. Η μεγαλύτερη έμφαση σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης πρέπει να δίδεται στην ανάπτυξη ανθρώπων με συνέπεια, κοινωνική συνείδηση, υπευθυνότητα, ικανότητα στη συνεργασία, ανταγωνιστικά εφόδια και αποτελεσματικότητα.

Abstract: Reviving our economy requires our country to become competitive at international level in sectors where we can obtain sustainable advantages. We need an educational system with a completely new orientation, in order to create, not only well educated people but also capable professionals with the tools to fight and win in the international arena. For the secondary education I recommend to give priority to Informatics, new technologies and foreign languages and to introduce new subjects, such as “Knowing our world”, “Production Processes”, “Debate & Communication” and “Negotiation Skills”. We also require a 3-year higher education (“college”) in close connection to industry that will generate capable technicians and middle management in all sectors. At Universities, the curriculum and content of it should be defined in cooperation with industry so as to be adapted to the real needs of our economy. It should place emphasis on innovation, creativity, inventiveness and cooperation. Connection of Universities with our productive sectors should be a primary target and evaluation criterion for professors and students, under a framework that will permit part of the University’s cost to be covered by such industry related projects. Great importance at all levels of education should be given to the development of young people with social consciousness, sense of responsibility, ability to co-operate, competitive skills and efficiency in what they undertake.