Αρχείο ετικέτας οικογένεια

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτρια: Ειρήνη Τζίμα

Περίληψη: Το κράτος απαιτείται να θέλει να οργανώσει ένα λειτουργικό σύστημα που θα δημιουργεί ελεύθερα και ανήσυχα πνεύματα με κριτική σκέψη.Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεχάσει τη σημαντικότητα και την ορθή διδαχή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας ως κομμάτι και μέλλον του σύγχρονου Έλληνα, της ιστορίας της χώρας με πηγές και από ιστορικούς των αντιπάλων κρατών κατά τους πολέμους, την έμφαση στην αναγκαιότητα του θεσμού της οικογένειας και των ανθρωπίνων σχέσεων πέρα και πάνω από τα υλικά αγαθά, την αναγκαιότητα ισότητας, ισονομίας, αξιοπρέπειας, αυτοσεβασμού. Πρέπει να αφήσουμε τα παιδιά ελεύθερα να μιλούν και να σκέφτονται, να σέβονται το διαφορετικό αλλά να μην φτάσουμε στα άκρα όπου για το φόβο μην νοιώσει άβολα το διαφορετικό, κατακρίνουμε και δεσμεύουμε τα παιδιά μας. Η ισορροπία μπορεί να βρεθεί σε μια υγιή κοινωνία που δεν εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Είναι αναγκαίο να προστατεύσουμε τα παιδιά μας και το μέλλον μας από εμάς τους ίδιους.

Abstract: The state should want to organize a software which will result to free and restless spirits with the ability of analyzing the information they are given. Under no circumstances should the state forget the necessity of the accurate teaching of the ancient Greek language as part and future of the modern Greek, the teaching of the country’s history providing information from history writers of the opponent countries in the times of war, to emphasize in the necessity of the family and the human relationships beyond and above materialistic possessions, the necessity of equality in general and in relevance to the law, dignity and self respect. We must set kids free to speak and think, to respect the different yet we should not reach the other edge where out of fear of making the different feel uncomfortable, we criticize and enslave our kids. The balance can be found in a healthy society that works for no one’s special interests. It is I would say of the outmost importance to protect our kids and our future from us.