Αρχείο ετικέτας οικονομική αναβάθμιση

Προτάσεις Συλλόγου Διδασκόντων

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:14o Δημοτικό Σχολείο Δράμας

Περίληψη: Προτάσεις Συλλόγου Διδασκόντων Σε συνεδρίαση του Συλλόγου διδασκόντων του 14ου Δημ. Σχ. Δράμας για τον διάλογο για την Παιδεία μετά από συζήτηση αποφασίστηκε να κατατεθούν οι παρακάτω προτάσεις: 1) Να καλυφθούν όλες οι θέσεις ειδικοτήτων (μουσικής, θεατρολογίας, εικαστικών κλπ) τόσο στο πρωινό όσο και στο Ολοήμερο Τμήμα. 2) Να υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση για τη συντήρηση και βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής. 3) Να αναβαθμιστεί οικονομικά το προσωπικό. 4) Να απεξαρτηθεί το εκπαιδευτικό σύστημα από τη γραφειοκρατία και την πυραμιδοειδή συγκρότηση. 5) Να υπάρχει συνεχής και ουσιαστική επιμόρφωση. 6) Να αξιολογηθούν τα Α.Π. και τα νέα βιβλία και να εισακουστούν οι ετήσιες παρατηρήσεις μας στους σχολικούς συμβούλους κυρίως για την ποσότητα αλλά και τη δυσκολία της ύλης. 7) Να υιοθετηθεί ένας τύπος σχολείου (ΕΑΕΠ) από 6/θεσια δημοτικά και πάνω. 8) Να υπάρχει συνεργασία με τα πρωτοβάθμια σωματεία μας αλλά και δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια όργανα. 9) Να υπάρχει γραμματειακή υποστήριξη και γενικά βοηθητικό προσωπικό (επιστάτης). 10) Να μειωθεί το όριο των μαθητών για σπάσιμο του τμήματος από το 25 στο 20. 11) Να υπάρχει ειδική εκπαίδευση για όσους θέλουν να αναλάβουν διοικητικές ευθύνες. 12) Να δίνεται η δυνατότητα εκπαιδευτικών αδειών για επιμόρφωση στα ΑΠΤΔΕ. 13) Να δοθεί βαρύτητα στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. 14) Να γίνονται έγκαιρα οι τοποθετήσεις , αποσπάσεις των εκπαιδευτικών.

Abstract:In the 14th Primary Education School in Drama the Teachers’ Association discussed matters of Education in a meeting . After thorough discussion it was decided to submit the following proposals. It was agreed unanimously that it is of vital importance to: 1) fill all the positions of teachers of music, theatrical studies, art, etc, in all schools. 2) have adequate funding for the maintenance and improvement of logistics in schools. 3) enhance the financial status of teachers by increasing their salaries. 4) dismiss bureaucracy out of the education system. 5) offer continuous and effective training to all teachers. 6) assess the appropriacy and quality of all teaching curricula and new books. Take into serious consideration the teachers’ annual proposals and remarks to the school counselors both on the quantity and appropriacy, but also on the difficulty of the teaching subject matter. 7) adopt one school type for all Primary Schools with six or more classes, that of the Elementary School with the Unified Restated Educational Program. 8) cooperate with all teacher unions and associations. 9) provide secretarial and administrative staff and caretakers to schools. 10) reduce the number of pupils in class from 25 to 20 in order to promote the quality of education. 11) provide special training to headmasters/headmistresses and teachers before they assume management responsibilities. 12) offer opportunities for educational training courses. 13) improve and advance Technical and Vocational Education. 14) have all placements and transfers of teachers organized before the beginning of each school year in September.

Προτάσεις για τον ανοικτό κοινωνικό διάλογο για την παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ιωάννης Δημητριου

Περίληψη: Χαιρετίζω την διάθεση του υπουργείου για γόνιμο ανοικτό κοινωνικό διάλογο για την παιδία. Αρκεί να μην μείνουν στις εξαγγελίες όπως παλιά. Αλλαγές προτείνω σε όλους τους τομείς. Από τα ωρολόγια αναλυτικά προγράμματα, την υλοποίηση της 14χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης μέχρι την θεσμοποίηση της ΕΔ και ΠΔΣ στην αρχή της κάθε σχολικής χρονιάς. Από την επιμόρφωση και την παιδαγωγική στήριξη των εκπαιδευτικών, την αλλαγή στον τρόπο επιλογής διευθυντών μέχρι και την θεσμοποίηση της αξιολόγησης. Από την μείωση των απουσιών των μαθητών, τη σύνδεση του βαθμού του λυκείου με αυτόν της πρόσβασης στα ΑΕΙ και ΤΕΙ ως και την μείωση των αδειών των εκπαιδευτικών σε συνδυασμό με τη επιβράβευση όσων δεν παίρνουν άδειες καθ΄ ολη τη σχολική χρόνια. Ουσιαστική, οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών.

Abstract: I welcome the Ministry’s disposal for fertile open social dialogue for the children. As long as you do not stay in the pronouncements as old. Suggest changes in all sectors. Since the clocks curricula, the attainment of year compulsory education up to the institutionalization of ED and PEI at the beginning of each school year. From training and pedagogical support of educators, change the selection directors up to the institutionalization of assessment. From the reduction of absenteeism of students, connecting the grade of Lyceum with him access to AEI and TEI as and the reduction of the licenses of teachers in conjunction with the reward of those who do not take kath΄oli licenses the school years. Effective, economical upgrading of teachers.