Αρχείο ετικέτας ΠΑΙΔΕΙΑ

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:  13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Περίληψη: Προτάσεις σχετικά με ζητήματα που αφορούν την Παιδεία.

 Abstract: Suggestions concerning educational issues.

Διάλογος για την Παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 55ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Περίληψη: Επιμόρφωση και εμπιστοσύνη στον εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός αποτελεί την ίδια την καρδιά της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δεν είναι απλός διεκπεραιωτής αλλά εμπνευστής, συντονιστής και δημιουργός του παιδευτικού αγαθού που επιδιώκεται να παραχθεί μέσα από τη λειτουργία των εκπαιδευτικών θεσμών. Για τον λόγο αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να στηριχθεί πολλαπλώς από την πολιτεία.

Προτάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Γυμνάσιο Μελεσών

Περίληψη: Προτάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία.

Γνώρισε τον Εαυτό σου μέσα από τη γιόγκα.

 

Δείτε την πρόταση

 

Συντάκτης: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΟΓΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Περίληψη: Ο Σύλλογος Γιόγκα Ελλάδας φιλοδοξεί να συμβάλει στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία με μια πρόταση για την φυσική, συναισθηματική και νοητική αγωγή των επερχόμενων γενεών.

Abstract: The Helenic Yoga Association aspires to contribute to the National Dialogue for Education with a proposal concering the physical, emotional and mental education of forthcoming generations.

Προτάσεις διαλόγου 26ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περίληψη: Στα πλαίσια του Διαλόγου για την Παιδεία, οι προτάσεις του σχολείου αναφέρονται αρχικά, στη λειτουργία του ολοήμερου σχολείου, την ειδική αγωγή, την ενίσχυση του ρόλου της ενισχυτικής διδασκαλίας και τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα, σε ότι αφορά την εισαγωγή νέων διδακτικών αντικείμενων και τη μείωση της ωρών διδασκαλίας σε βασικά μαθήματα. Προτείνεται η μείωση του όγκου και της δυσκολίας των μαθημάτων και η αντικατάσταση της αριθμητικής με περιγραφική αξιολόγηση. Αναφέρονται, ως αρνητικές επιπτώσεις του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήματος στην εκπαιδευτική διαδικασία, το άγχος και οι μαθητικές διαρροές. Ως λόγοι μαθητικής διαρροής και σχολικής αποτυχίας προβάλλονται, η δυσαρέσκεια στα διδακτικά αντικείμενα, η δυσκολία της εφαρμογής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας αλλά και ο δασκαλοκεντρικός τρόπος διδασκαλίας. Σε ότι αφορά τη βελτίωση των σχέσεων ευρύτερης της σχολικής κοινότητας, παίζει σημαντικό ρόλο η επικοινωνιακή ικανότητα της Διεύθυνσης του σχολείου και η τήρηση σχολικών κανόνων από τους μαθητές και γονείς, αναπτύσσοντας σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Προτείνεται μια ουσιαστική επιμορφωτική και παιδαγωγική στήριξη των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση και επιθυμία για περαιτέρω ανάπτυξη-εκπαίδευση-επιμόρφωση. Τέλος, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η στήριξη της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου σε μόνιμη βάση, καθώς και η μόνιμη τοποθέτηση σχολικού φύλακα-επιστάτη.

Abstract: SUMMARY. As part of the Dialogue on Education, the school’s proposals mentioned initially, in the day school operation, special education, strengthening the role of supportive teaching and timetables and curricula, regarding the introduction of new teaching objects and reduce of hours of instruction in core subjects. It is proposed to reduce the volume and difficulty of the course and replace with numerical descriptive assessment. Reported as adverse effects of the existing educational system in the educational process, stress and dropout. As reasons for dropout and school failure running resentment in teaching subjects, the difficulty of the implementation of differentiated teaching and the teacher-centered teaching method. In terms of improving the wider school community relations, plays an important role of the Directorate of communicative competence of the school and compliance with school rules by students and parents, developing trust and cooperation between all school community members. It proposed a substantial educational and pedagogical support for teachers, so that there is immediate response and desire for further development-education-training. Finally, it is very important to support the logistics of school permanently, and permanent placement school guardian overseer. KEYWORDS. Education, teaching programs, school community, technological infrastructure.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:2o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ

Περίληψη:Ο σύλλογος διδασκόντων του 2ου Λυκείου Έδεσσας συμμετέχοντας ενεργά στον Εθνικό διάλογο ενόψει των επικείμενων αλλαγών στην Παιδεία, σε συνεδρίασή του την Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016 και μετά από παραγωγικό διάλογο, κατέληξε στη διατύπωση των παρακάτω προτάσεων..

Abstract:The teachers ‘association of the 2nd Lyceum of Edessa actively participating in the National Dialogue for the forthcoming changes in Education, in session on Monday, March 7, 2016 and after a productive dialogue, drew up the following proposals..

Προτάσεις του Γενικού Λυκείου Βόνιτσας στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Γενικό Λύκειο Βόνιτσας

Περίληψη: Μετά από διεξοδική συζήτηση ο σύλλογος του Γενικού Λυκείου Βόνιτσας αποφάσισε να καταθέσει στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία προτάσεις που διατυπώθηκαν από τους καθηγητές, τους μαθητές και τους γονείς-κηδεμόνες.

Abstract: As a result of a long discussion, the staff of High School of Vonitsa decided to contribute to the National Dialogue on Education the following suggestions as offered by teachers, students and parents.

Ίδρυση Ναυτικών Γυμνασίων και Ναυτικού Λυκείου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μάριος Βαλλάτος

Περίληψη: Άμεση Ίδρυση Ναυτικού Λυκείου και στην Κεφαλονιά και ίδρυση Ναυτικών Γυμνασίων στην Κεφαλονιά (Αργοστόλι) και στην Ιθάκη (Βαθύ). Ίδρυση και Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ειδικότητας Μηχανικών στην Κεφαλονιά (Σάμη).

Abstract: Immediate Navy School Foundation and Kefalonia and establishing naval exercises in Kefalonia (Argostoli) and Ithaca (Vathi). Establishment and Merchant Marine Academy Specialization Engineering in Kefalonia (Sami).