Αρχείο ετικέτας Πανελλήνιες

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Περίληψη:Οι προτάσεις που ακολουθούν προκύπτουν από την κοινή διαπίστωση του Συλλόγου Διδασκόντων του ΓΕΛ Νέας Περάμου Καβάλας, ότι το σημερινό σχολείο πάσχει σε όλα τα επίπεδα (μη εμφανής στοχοθεσία, κατακερματισμός της γνώσης και καλλιέργεια χρησιμοθηρίας, προβλήματα υποδομής και δομής των προγραμμάτων σπουδών κ.α.). Είναι κοινό το αίτημα των εκπαιδευτικών οι προτάσεις τους να αξιοποιηθούν ουσιαστικά (είτε μέσα από την κατά πλειοψηφία αναφορά τους είτε, όταν μειοψηφούν, από την επιστημονική βάση και τη συμβολή τους στη δημιουργία σχολείου με ενιαία κατεύθυνση και δομή) και όχι να χρησιμοποιηθούν ως επιχείρημα για την επιβολή ενός ήδη καταρτισμένου σχεδίου. Επίσης, είναι σημαντικό η αξιοποίηση των προτάσεων να οδηγήσει στη δημιουργία ενός σχολείου με ενιαία στοχοθεσία σε σχέση με το είδος της εκπαίδευσης που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Τέλος, ο σχεδιασμός οφείλει να είναι μακροπρόθεσμος και σεβαστός από όλους στη λογική μιας ενιαίας και Εθνικής Παιδείας που δεν θα ταλανίζεται από συνεχείς υπουργικές παρεμβάσεις των εκάστοτε κυβερνήσεων.Οι προτάσεις του Λυκείου μας χωρίζονται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος βρίσκονται οι προτάσεις που εγκρίθηκαν από τη μεγάλη πλειοψηφία του Συλλόγου Διδασκόντων σε ειδική συνεδρίαση και επικυρώθηκαν με την υπ’ αριθμ. 39/12-04-2016 πράξη του. Στο δεύτερο μέρος εμπεριέχονται ατομικές προτάσεις των καθηγητών, μερικές από τις οποίες βρίσκουν σύμφωνους και άλλους εκπαιδευτικούς χωρίς να υιοθετούνται από την πλειοψηφία του Συλλόγου Διδασκόντων.

Abstract: The following suggestions result from the belief shared among the members of the Body of Teachers in Nea Peramos Senior High School that today’s schools suffer in various aspects such as unclear targeting, segmentation of knowledge in a utilitarian culture context, problems of infrastructure and curriculum design.The teachers wish their suggestions to be taken into serious consideration (both those supported by the majority and those proposed by a minority, on the grounds of their scientific basis and their contribution to the creation of a school with a single direction and structure) and not to be used as an argument for imposing a predetermined plan. It is equally important that the appropriate use of the suggestions lead to the creation of a school with single targeting with respect to the kind of education needed by the Greek society. Finally, education designing should be long-term and respected by all towards a single national Education which will not be harassed by constant ministerial interventions of their respective governments.Our school’s suggestions are in two parts. In the first part are the recommendations adopted by the vast majority of the Body of Teachers at a special meeting and endorsed in Act.no. 39 / 12-04-2016. The second part includes proposals by individual teachers, some of which are approved by a number of colleagues without being adopted by the majority of the Body of Teachers.

 

Προτάσεις Συλλόγου Διδασκόντων, Συλλόγου Γονέων και μαθητών 13ου Γυμνασίου Λάρισας.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: 13o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Περίληψη: Ο σύλλογος διδασκόντων του 13ου Γυμνασίου Λάρισας συζήτησε και αποφάσισε να υποβάλλει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας προτάσεις που αφορούν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και το θεσμικό πλαίσιο των σχολικών εκδρομών. Ο Σύλλογος Γονέων υποβάλλει προτάσεις για την διδακτέα ύλη των μαθημάτων, τα βιβλία και την ένταξη νέων μαθημάτων στο σχολείο. Οι μαθητές υποβάλλουν προτάσεις για κατάργηση των πανελληνίων εξετάσεων, την εστίαση στο μαθητή και τα ενδιαφέροντά του, τη φυγή φοιτητών στο εξωτερικό.

Abstract: The teachers’ association of 13th JUNIOR HIGH SCHOOL OF LARISA, discussed and decided to submit via the online platform of the Ministry of Education proposals for teacher training and the institutional framework of the school excursions. The Parents Association submit proposals for curriculum of courses, books and the inclusion of new subjects in school. Students submit proposals for the abolition of national exams, focus on every student and interests, the students fled abroad.

Κατάργηση παρακολούθησης κατεύθυνσης για όσους δεν δίνουν Πανελλήνιες

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΑΓΟΓΕΝΗΣ/ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 5ο ΓΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Περίληψη:Αφού είναι οι Πανελλήνιες προαιρετικές, για ποιο λόγο παραμένει υποχρεωτική η παρακολούθηση κατευθύνσεων; Μαθητές που δεν δίνουν Πανελλήνιες δεν βρίσκουν ενδιαφέρον στις ώρες των Κατευθύνσεων.

 

Μοριοδότηση της “ψυχής”

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ευθυμίου Σπυριδούλα, φοιτήτρια Νομικής Αθηνών

Περίληψη: Προτεινόμενη λύση στον καίριο προβληματισμό που αφορά το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, είναι η εξής μοριοδότηση ως bonus στην πρώτη και μόνο επιλογή του μαθητού των 2.000-2.500 μορίων, με σκοπό την επίτευξη του ονείρου και του ταλέντου καθενός. Όσον αφορά τον τρόπο διδασκαλίας, θα πρέπει να εμπλουτιστεί με την τέχνη της επικοινωνίας, ήτοι ο διάλογος μεταξύ των μαθητών.

Abstract: Nowadays, regarding the university admission exams, the material question is the credit points. I suggest a bonus credit of 2.000-2.500 points which concerns only the first choice of university that intends to make your dream and real talent come true. According to the manner of teaching, it should be enriched with the art of communication among students, namely dialogue.