Αρχείο ετικέτας πανελλαδικές εξετάσεις

ΑΠΟΔΕΣΜΕΣΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΚΩΣΤΑΣ ΒΛΑΧΟΣ/καθηγητής φυσικής

Περίληψη: Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – Λύκειο χωρίς πανελλαδικές Μετά το τέλος λυκείου και στις αρχές του επόμενου σχολικού έτους, μπορεί το υπουργείο παιδείας να προσφέρει διαδικτυακά μαθήματα μικρών χρονικά κύκλων 4 εβδομάδων, σε μικρό αριθμό μαθημάτων. Οι υποψήφιοι θα προσέρχονται στο τέλος κάθε κύκλου απογευματινές ώρες στα σχολεία, για πανελλαδικές εξετάσεις στα μαθήματα αυτά. Το παραπάνω project θα μπορούσε να επαναληφθεί για τρεις ή τέσσερις μήνες, με διαφορετική κάθε φορά ύλη και με τους αντίστοιχους κύκλους εξετάσεων, με στόχο έναν αντικειμενικό βαθμός πρόσβασης. Η ύλη και η παρουσίαση των θεμάτων κάθε επόμενου κύκλου μαθημάτων –εξετάσεων, θα επιλέγεται και θα παρουσιάζεται κατά την διάρκεια του προηγούμενου μηνιαίου κύκλου , από το υπουργείο παιδείας και θα είναι διαφορετική φυσικά κάθε χρόνο. Η ύλη αυτή θα αποτελεί ένα μικρό μέρος της θεματολογίας μιας μεγάλης τράπεζας θεμάτων που θα αναφέρεται στην σχολική ύλη και των τριών τάξεων του λυκείου . Πάνω σε αυτή την συγκεκριμένη ύλη και σε μηνιαία βάση, συγγραφικές ομάδες θα υποβάλλουν τις προτάσεις τους για τα διαδικτυακά μαθήματα. Τα θέματα θα είναι αντικειμενικού τύπου, για αυτόματη και γρήγορη εξαγωγή αποτελεσμάτων, ώστε να μην χαθεί το 1ο εξάμηνο Τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα μπορούσαν παράλληλα να προσφέρουν, με μικρά δίδακτρα, ευέλικτα προγράμματα σπουδών. 

Abstract: Admission to higher education – Lyceum (senior high school) without Pan-Hellenic university entrance exams. After the end of lyceum and at the beginning of next school year, the ministry of education can offer short duration online courses of 4 weeks, in small number of subjects. At the end of each course candidates will sit for the Pan-Hellenic university entrance exams at schools, afternoon hours. The above project could be repeated for three or four months each time with different curriculum and with the respective courses of examinations, aiming at an objective degree of access. The curriculum and the presentation of subjects of each next course – examination, will be selected and presented during the previous monthly test course by the Ministry of Education and will be different every year. The course curriculum will constitute a small part of issues of a big exams repository that will be related to the curricula of all three lyceum grades. On this curricula and on a monthly basis the author teams will submit their proposals for the online courses. The test subjects of will be of objective type, so that results will be exported automatically, so that the 1st semester will not be missed. Institutions of higher education they could at the same time offer flexible programs of study on small tuition fees.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 5ου ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 5o ΓΕΛ Κατερίνης

Περίληψη: Προκειμένου να καταγραφούν οι γνώμες και οι προτάσεις των μαθητών του 5ου ΓΕΛ Κατερίνης, στο πλαίσιο του εθνικού και κοινωνικού διαλόγου για την Παιδεία, δόθηκε ερωτηματολόγιο (με ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου επικεντρωμένες στο θεσμό του λυκείου) σε κάθε τμήμα και ζητήθηκε να συμπληρωθεί κατά τη διεξαγωγή της τακτικής μηνιαίας συνέλευσης τμήματος. Από την επεξεργασία των απαντήσεων προκύπτουν κάποια ενδιαφέροντα συμπεράσματα τόσο ως προς την καταγραφή των προβλημάτων στο θεσμό του λυκείου όσο και ως προς τις προτεινόμενες λύσεις. Τα παιδιά έθιξαν σχεδόν το σύνολο των θεμάτων που σχετίζονται με την παιδεία και ιδιαίτερα με το λύκειο. Πρωτότυπες ιδέες δεν καταγράφτηκαν μπορούμε να πούμε ότι οι απαντήσεις σε μεγάλο βαθμό ήταν αναμενόμενες. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι οι μαθητές έχουν άποψη, προβληματισμό και προτάσεις στα θέματα της παιδείας. Από την επεξεργασία των απαντήσεων διαφαίνεται ότι οι μαθητές δεν είναι ικανοποιημένοι με το σημερινό λύκειο και ειδικά το ενδιαφέρον των μαθητών των μεγαλύτερων τάξεων στρέφεται στον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η πλειοψηφία επιθυμεί αλλαγή του σημερινού συστήματος. Επιπλέον σε μεγάλο ποσοστό οι μαθητές αναφέρονται στην ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας ώστε να προσφέρονται ίσες ευκαιρίες και στους αδύνατους οικονομικά μαθητές, επιθυμούν την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, την καλύτερη επιλογή της διδακτέας ύλης και τη μείωσή της. Επίσης προτείνουν την εφαρμογή καλύτερων μεθόδων διδασκαλίας που ευνοούν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης

 

Προτάσεις για αλλαγές στη Β/θμια Εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Ομάδα εκπαιδευτικών “στον πίνακα”  (www.stonpinaka.gr)

Περίληψη:Η πραγματικότητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ιδιαίτερα του Λυκείου είναι ασφυκτική και καταθλιπτική τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Ο σκοπός του παρακάτω κειμένου είναι να καταδείξει προβλήματα και να προτείνει λύσεις και αλλαγές όσον αφορά α) τη διδασκαλία ορισμένων αντικειμένων έτσι ώστε αυτή να είναι ελκυστική και αποτελεσματική β) την αξιολόγηση των μαθητών, ώστε να λαμβάνει υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερες πλευρές της προσωπικότητας, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων κάθε παιδιού γ) τα αναλυτικά προγράμματα έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, και δ) τα πειραματικά σχολεία έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο ρόλο τους.

Abstract: Educational conditions in secondary school are depressing and disappointing for both students and teachers. The aim of this article is not only to highlight deficiencies and flaws, but also to make suggestions concerning changes and reforms in a) teaching methods of specific subjects, in order to make them attractive and effective, b) students’ evaluation, in order to take into account children’s skills, abilities and personalities, c) school curriculum, in order to embrace the educational needs of the contemporary society, and d) experimental schools, so as to fulfill their goal.

Εσπερινά ΕΠΑΛ – Στρατιωτικές Σχολές

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Λιαδάκης Στάμος

Περίληψη: Προτείνουμε τη δυνατότητα μαθητων Εσπερινών ΕΠΑΛ να είναι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές Σχολές, εφόσον πληρούν τα ηλιακιακά όρια που θέτει η κάθεμία.

Abstract: Προτείνουμε τη δυνατότητα μαθητων Εσπερινών ΕΠΑΛ να είναι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές Σχολές, εφόσον πληρούν τα ηλιακιακά όρια που θέτει η κάθεμία.

Κατάργηση Πανελλαδικών Εξετάσεων

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μάριος Βαλλάτος

Περίληψη: Οριστική κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων το 2018. Αποσύνδεση του Γενικού Λυκείου και του Επαγγελματικού Λυκείου από τις εξετάσεις, να διατηρηθούν όμως ως έχει για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού καθώς και για τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, και για τις σχολές χαμηλής ζήτησης.

Abstract: Final abolition of nationwide examination in 2018. Removing the Lyceum and Vocational Lyceum of the tests, but be maintained as such for Military Academies, Police Schools, the Schools of Merchant Marine Academies and Schools for the Fire Academy, and on the faculty of low demand

Πως μπορούν να καταργηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις-να υιοθετηθεί το μοντέλο του Βελγίου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ευάγγελος Ματσούκης, καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Περίληψη: Πώς θα μπορούσαν να καταργηθούν οι εισαγωγικές εξετάσεις και να αντικατασταθούν από ένα δικαιότερο σύστημα εισαγωγής; Η παρούσα πρόταση στηρίζεται στο παρεμφερές σύστημα που ισχύει στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης ( Βέλγιο)