Αρχείο ετικέτας Πανεπιστήμια

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΝΠΔΔ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Περίληψη: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Η εξέλιξη της Νοσηλευτικής επιστήμης και οι βασικές τομεακές Κοινοτικές Οδηγίες επιβάλλουν την ανάπτυξη της Ενιαίας Πανεπιστημιακής Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης και στην Ελλάδα. Με τον τρόπο αυτό, θα επέλθει η ζητούμενη εκπαιδευτική και κοινωνική αναβάθμιση του επαγγέλματος του Νοσηλευτή, θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της διχοτόμησης της εκπαίδευσης των νοσηλευτών στην Ελλάδα και θα βελτιωθεί η ποιότητα της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας, μειώνοντας μεσοπρόθεσμα το κόστος νοσηλείας των πολιτών. Στην κατεύθυνση αυτή, θα ιδρυθούν Τμήματα Νοσηλευτικής στα Πανεπιστήμια: Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων, Κρήτης, Δημοκρίτειο Θράκης , Θεσσαλίας. Η έναρξη λειτουργίας των Τμημάτων αυτών ορίζεται το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.Ταυτόχρονα, τα τμήματα Νοσηλευτικής των Τ. Ε. Ι . δεν θα δεχθούν εισακτέους από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Επιπλέον, είναι ανάγκη η εκπαίδευση των ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών να καταστεί ενιαία και ομοιόμορφη σε επίπεδο ΔΙΕΚ. Οι ειδικότητες που σήμερα υπάρχουν πρέπει να καταργηθούν και ο τίτλος τους να είναι “ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών”, όπως συμβαίνει διεθνώς. Οι ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών, σύμφωνα με το International Standard Classification of Occupations (ISCO) of the International Labour Organization (ILO), ονομάζονται Nursing associate professionals (ISCO-08-code 3221) και Health care Assistants (ISCO-08-code 5321).

Abstract: PROPOSAL ON NURSING EDUCATION The evolution of Nursing Science along with the basic sectoral EU Directives enforces the development of the United Nursing Education in Greece at a University level. In this way, the desired educational and social development of the Nursing profession will be achieved, the problem of the divided nursing education in Greece will be solved, while the quality of the provided nursing care will be improved by reducing the mid-term the nursing costs. On this direction, Faculties of Nursing will be developed at the following Universities: Aristotle University of Thessaloniki, University of Patras, University of Ioannina, University of Crete, Democritus University of Thrace, and University of Thessaly. The launch of these departments is defined in the academic year 2016-2017. At the same time, the Nursing schools of the Technological Institutes will not accept new students for the academic year 2016-2017. Furthermore, the education of the Assistant Nurses must become united and uniform at a DIEK level (Public Institutes of secondary education). The specialties that exist today must be repealed and their official title must become DE Assistant Nurses as applied internationally. DE Assistant Nurses, according to the International Standard Classification of Occupations (ISCO) of the International Labour Organization (ILO), are named as Nursing Associate Professionals (ISCO-08-code 3221) and Health care Assistants (ISCO-08-code 5321).

Σκέψεις για το θεσμό του σχολικού συμβούλου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Βασιλική Σακκά

Περίληψη: Αναμφισβήτητα το θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει αρμοδιότητες και καθήκοντα των σχολικών συμβούλων χρειάζεται αναδιάρθρωση. Η δραστηριότητα των σ.σ. θα πρέπει να ορίζεται από τη στενή συνεργασία με τις σχολικές μονάδες και τις πανεπιστημιακές σχολές που παράγουν εκπαιδευτικούς ειδικότητας, την επιμορφωτική δραστηριότητα σε θέματα ειδικής διδακτικής και γενικής παιδαγωγικής στη βάση της εκπαίδευσης ενηλίκων και σε συστηματική εκπαιδευτική έρευνα, σύμφωνα και με τη διεθνή εμπειρία.

Abstract: The institutional frame defining the responsibilities of school consultants need to be restructured. The activity of s.c. should be oriented to close cooperation with school units and university departments producing subject teachers, to training courses re. to subject didactics and general pedagogy on the basis of adult education as well as to systematic educational research

Προτάσεις για εξάλειψη της βίας και των διακρίσεων με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου στο σχολικό περιβάλλον

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας

Περίληψη: Η Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας, έχοντας ως σκοπό την ανάδειξη και καταπολέμηση της βίας και των διακρίσεων βάσει του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου, καθώς επίσης και την υποστήριξη των θυμάτων αυτών των διακρίσεων, επιθυμεί τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος δεκτικότητας στην εκπαίδευση, όπου όλα τα άτομα είναι ελεύθερα να εκφράσουν την σεξουαλικότητά τους και την ταυτότητα φύλου τους, χωρίς να υφίστανται διακρίσεις και βία. Οι διεκδικήσεις μας αποσκοπούν αφενός στην προστασία των LGBTQI+ ατόμων απέναντι σε φαινόμενα βίας και κάθε είδους διακρίσεις και αφ’ ετέρου στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας η οποία δε θα ευνοεί την ύπαρξη ομοφοβικής και τρανσφοβικής βίας. Πιο συγκεκριμένα, ζητάμε, μεταξύ άλλων, τη χρήση ορθής και αμερόληπτης γλώσσας στα σχολικά βιβλία, ώστε να μην αναπαράγονται στερεότυπα, τη διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών για ζητήματα που αφορούν στο σεξουαλικό προσανατολισμό και τη ταυτότητα φύλου, την εισαγωγή μαθήματος σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στο πρόγραμμα σπουδών, την καταγραφή περιστατικών και την υποστήριξη ενδοσχολικής βίας με βάση το σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου κ.ά..

Abstract: Colour Youth – Athens LGBTQ Youth Community, having as a main goal to bring on the surface and eliminate the incidents of discrimination and violence based on the sexual orientation or gender identity and to support the victims of these incidents, desires the creation of a school environment which accepts diversity and in which all the students have the freedom to express their sexual orientation and gender identity without being subject to violence and discrimination. Our suggestion aims, on the one hand, at protecting LGBTQI+ people from incidents of discrimination and violence and, on the other hand, at fostering a culture which will condemn homophobia, biphobia and transphobia. More specifically, we desire, among others, the use of proper and impartial language in the textbooks, in order for them to not reproduce stereotypes, constant training of the teachers on the issues of sexual orientation and gender identity, the introducing of a sex education course in the curriculum and the official reporting of incidents of school violence based on the sexual orientation and gender identity and the support of the victims.

«Η δυστυχία να είσαι μαθητής» εν έτη 2016

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Νίκος Μπαντής

Περίληψη: Οι μαθητές πρέπει να ξυπνάνε το πρωί και να πηγαίνουν στο σχολείο χαρούμενοι. Κάποιοι πρέπει να φροντίσουν γι αυτό.

Abstract: –

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΑΕΙ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Νεκτάριος Παπαδογιάννης, Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης, Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Μουσ. τεχνολογίας και Ακουστικής.

Περίληψη: Στην πρόταση καταγράφονται τα αντικειμενικά δεδομένα του κλάδου της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της χώρας και τεκμηριώνεται η ανάγκη της ενιαίας Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας. Παρουσιάζεται ένα βασικό μοντέλο επίτευξης της ενοποίησης αυτής

Abstract: In this short proposal the objective status of the country’s Higher Technological Education sector is presented. It is also documented the necessity of a United Higher Education and Research Area in Greece. Finally, A basic model for achieving this unification is proposed.