Αρχείο ετικέτας πειραματικά σχολεία

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Καραγιάννης Βασίλης

Περίληψη: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: 1. Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών με αυξημένα τυπικά προσόντα συνωστίζεται στα Πρότυπα και στα Πειραματικά σχολεία και κυρίως στα Γυμνάσια και Λύκεια που βρίσκονται στην Αθήνα. 2. Η πολιτεία, ανέκαθεν αναγνώριζε τους εκπαιδευτικούς με αυξημένα τυπικά προσόντα διότι τους αμείβει παραπάνω, αλλά ποτέ δεν τους αξιοποιεί αναθέτοντάς τους συγκεκριμένους ρόλους στο πλαίσιο της υλοποίησης ενός σχεδίου. 3. Τα «Πειραματικά» σχολεία δεν λειτούργησαν ποτέ ως πειραματικά. Ποτέ μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση δεν δοκιμάστηκε σ’ αυτά τα σχολεία. Όποιες διδακτικές προτάσεις δοκιμάστηκαν ήταν εντελώς αποσπασματικές, καθόλου οργανωμένες και καμία δεν κατέληξε σε έγκυρα και αξιόπιστα ερευνητικά συμπεράσματα. 4. Τα «Πειραματικά» σχολεία με τη σημερινή τους μορφή δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως πειραματικά διότι το μαθητικό δυναμικό τους δεν είναι αντιπροσωπευτικό. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 1. Να θεσπιστούν κατάλληλα κίνητρα ώστε οι καθηγητές με αυξημένα τυπικά προσόντα να διαχυθούν στα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας και να αξιοποιηθούν στην ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας αναλαμβάνοντας συγκεκριμένους ρόλους. 2. Τα σημερινά Πειραματικά σχολεία να αποχαρακτηριστούν. Διδακτικές προτάσεις να δοκιμάζονται πιλοτικά σε σχολεία της επικράτειας και «Πειραματικά» να χαρακτηρίζονται μόνο τα τμήματα των σχολείων στα οποία εφαρμόζεται πιλοτικά μια διδακτική πρόταση και για όσο διάστημα διαρκεί η εφαρμογή της. 

 Abstract: ASCERTAINMENTS: 1. The majority of highly qualified teachers crowd to the Model and Experiment schools mainly in Athens. 2. The government ever since recognize the highly qualified teachers, so they have a better salary, but never takes advantage of their potential, assigning them to different roles in terms of realizing an actual project. 3. The experiment schools do not operate as experiment schools. Never before has a major educational reform been attempted in these schools. Teaching propositions that have been tried were completely fragmentary, without organization, so it couldn’t end up to credible results. 4. The experiment school, as they are actually, they can’t operate as experiment school because they don’t have a representative sample of students. PROPOSITIONS: 1. To enact motivations that highly qualified teachers could be diffused to Gymnasium and High School and to help with the teaching upgrading through different roles. 2. The experiment school, as they are actually, must be abolished. Teaching propositions must be tried in different school of the country, and “Experiment School” must be called only the classes of school on which an experimental teaching approach is applied. 

Προτάσεις για αλλαγές στη Β/θμια Εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Ομάδα εκπαιδευτικών “στον πίνακα”  (www.stonpinaka.gr)

Περίληψη:Η πραγματικότητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ιδιαίτερα του Λυκείου είναι ασφυκτική και καταθλιπτική τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Ο σκοπός του παρακάτω κειμένου είναι να καταδείξει προβλήματα και να προτείνει λύσεις και αλλαγές όσον αφορά α) τη διδασκαλία ορισμένων αντικειμένων έτσι ώστε αυτή να είναι ελκυστική και αποτελεσματική β) την αξιολόγηση των μαθητών, ώστε να λαμβάνει υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερες πλευρές της προσωπικότητας, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων κάθε παιδιού γ) τα αναλυτικά προγράμματα έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, και δ) τα πειραματικά σχολεία έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο ρόλο τους.

Abstract: Educational conditions in secondary school are depressing and disappointing for both students and teachers. The aim of this article is not only to highlight deficiencies and flaws, but also to make suggestions concerning changes and reforms in a) teaching methods of specific subjects, in order to make them attractive and effective, b) students’ evaluation, in order to take into account children’s skills, abilities and personalities, c) school curriculum, in order to embrace the educational needs of the contemporary society, and d) experimental schools, so as to fulfill their goal.

Εναλλακτική εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτρια: Ζωή Βάλερη

Περίληψη: Νομιμοποίηση και θεσμοθέτηση άλλων ήδη εφαρμοσμένων μορφών εκπαίδευσης και ένταξη τους σε όλες τις βαθμίδες δημόσιας παιδείας έτσι ώστε τυπική εκπαίδευση να γίνει μια δημόσια εκπαίδευση η οποία εμπεριέχει: 1. Τον υπάρχοντα κλάδο νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων με τις προτεινόμενες και άλλες ρυθμίσεις που ενθαρρύνουν και καλλιεργούν τη φυσική αγάπη για τη μάθηση, την αυτοπειθαρχία αντί της πειθαρχίας, τη συνεργασία αντί του ανταγωνισμού. Επέκταση και αναβάθμιση καλλιτεχνικών σχολείων, μουσικών σχολείων, ειδικών σχολείων και δημιουργία οικο-σχολείων. 2. Δημοκρατικά Σχολεία για όλες τις ηλικίες. (δείτε: «Τα δημοκρατικά σχολεία και η προοπτική τους στην Ελλάδα» του Δημήτρη Λάγιου http://democraticschoolsgr.blogspot.gr/2015/03/blog-post.html?spref=fb) 3. Σχολεία Waldorf για όλες τις ηλικίες. 4. Μοντεσσοριανά Σχολεία για όλες τις ηλικίες. Η πρόταση είναι ενδεικτική και βασίζεται σε παρατήρηση των μορφών εναλλακτικής εκπαίδευσης που είναι ήδη ενεργές και οικείες στη χώρα (έστω σε επίπεδο προεργασίας) και στην Ευρώπη. Απαιτεί τροποποίηση του Ν. 1566/1985 με την προσθήκη της δυνατότητας ίδρυσης και λειτουργίας δημόσιων πιλοτικών σχολείων πειραματικού χαρακτήρα. Ισοτιμία και στενή αλληλοεπίδραση των κλάδων αυτών μεταξύ τους. Συστηματική ανταλλαγή πληθυσμού και υλικού και ελευθερία κίνησης εκπαιδευτικών και μαθητών μεταξύ των κλάδων. Ουσιαστική και θεσμοθετημένη επικοινωνία και συσχετισμός μεταξύ όλων των κλάδων με κοινές δράσεις και έρευνες.