Αρχείο ετικέτας πληροφορική

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ

Περίληψη:Ο σύλλογος των καθηγητών του Γυμνασίου Φωτολίβους προτείνει τους ακόλουθους άξονες στο πλαίσιο του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία: 1)αναμόρφωση των ξενόγλωσσων βιβλίων 2)αναμόρφωση των βιβλιων των Μαθηματικών 3) απολυτήριες και προαγωγικές εξετάσεις στο μάθημα της Πληροφορικής.

Abstract: The teachers board of Fotolivos High School submits the following axes in the framework of the National Discussion for Education: 1) reformation of foreign languages’ schoolbooks 2) reformation of the Mathematics’ schoolbooks 3) final and year exams in the I.C.T (Information and Communication Technology) school project.

 

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Περίληψη: Προτάσεις που αφορούν την Πληροφορική ως αυτόνομο αντικείμενο διδασκαλίας στο Γενικό Λύκειο καθώς και τη βελτίωση του υπάρχοντος εξεταστικού συστήματος, με σκοπό να αποτελέσουν μία βάση για συζήτηση σε ένα νέο Πρόγραμμα Σπουδών στο Γενικό Λύκειο.

Abstract: Proposals that concern Computer science as autonomous subject of teaching in the General Lyceum as well as improvement of existing examination system, in order to constitute a base for discussion in a new Program of Study in the General Lyceum.

Ο Πληροφορικός γραμματισμός (ICT literacy) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΩΤΑΚΗΣ

Περίληψη: Το παρόν άρθρο έχει ως στόχο να υπενθυμίσει το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος ΤΠΕ για το Δημοτικό Σχολείο, που εφαρμόστηκε με επιτυχία (σύμφωνα με την αξιολόγηση που έχει ολοκληρωθεί) πιλοτικά σε 80 Δημοτικά Σχολεία σε όλη την Ελλάδα, και που έχει μείνει στα συρτάρια του Υπουργείου Παιδείας εδώ και 4 έτη. Το Πρόγραμμα Σπουδών θα έπρεπε ήδη να υλοποιείται σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία που αποκαλούνται ΕΑΕΠ. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει το λάθος -για άλλη μια φορά- και επιστρέψουμε στο παρελθόν, υποθηκεύοντας των μέλλον των παιδιών μας. Στο παρακάτω κείμενο, απαντάται τόσο αν είναι αναγκαίο ως διακριτό γνωστικό αντικείμενο, όσο και ποιο είναι το προφίλ του εκπαιδευτικού που πρέπει να το υποστηρίξει.

Abstract: This article aims to restore ICT literacy Curriculum for Primary Education, which was successfully implemented (according to the assessment has been completed) in 80 primary schools (pilot) in Greece, inactive 4 years now. The curriculum should already be implemented in all primary schools.

Χορήγηση τίτλου σπουδών στην ξένη γλώσσα και στην πληροφορική

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 46 ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ

Περίληψη: Να αναβαθμιστεί η διδασκαλία και τα προγράμματα σπουδών στις ξένες γλώσσες και στην πληροφορική για απόκτηση πτυχίου.

Προτάσεις του Ημερησίου Γυμνασίου Αντιρρίου στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Γυμνάσιο Αντιρρίου

Περίληψη:Μετά από συνεδρίαση -συζήτηση ο σύλλογος του Γυμνασίου Αντιρρίου καταθέτει προτάσεις που διατυπώθηκαν από τους καθηγητές, τους μαθητές και τους γονείς-κηδεμόνες στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία.

Abstract:As a result of a meeting and discussion the staff of Junior High School of Antirrion contributes to the National Dialogue of Education the suggestions of teachers, students and parents.

Θέση της Πληροφορικής στην Βθμια Εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Γιώργος Φουστανάκης

Περίληψη: Το ελληνικό σχολείο στην ψηφιακή εποχή απαιτεί την αντιμετώπιση της Πληροφορικής ως αυτόνομης Επιστήμης.

Abstract: Digital Schools

Προτάσεις για την Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση, την Πληροφορική, τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και την Παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Μαρκογιαννάκης Γεώργιος

Περίληψη: Παρουσίαση προτάσεων που αφορούν την Επαγγελματική Εκπαίδευση, τη διδασκαλία των μαθημάτων Πληροφορικής στη Μέση εκπαίδευση, στη διδασκαλία του μαθήματος του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) και την Παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών.

Abstract: It is presented five proposals concerning vocational training, teaching Informatics and computational thinking in secondary education, teaching the course of vocational guidance and counseling, as well as the Pedagogical training that is undertaken by teachers.

Πληροφορική

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: Αθανασιος Σταυριανός – Απόστολος Συρόπουλος

Περίληψη: Η σημερινή κατάσταση της πληροφορικής παιδείας στην Ελλάδα απέχει κατά πολύ από το ιδανικό. Οι μαθητές διδάσκονται πολλά αντικείμενα κατ’ επανάληψη (π.χ. Η επεξεργασία κειμένου είναι ένα θέμα που μπορεί να αντιμετωπίσει τουλάχιστον 3 φορές ένας μαθητής στην υποχρεωτική εκπαίδευση), ενώ πρακτικές οι οποίες αποτελούν κοινό τόπο σήμερα (χρήση κινητών συσκευών) απουσιάζουν εντελώς. Έχοντας τα παραπάνω ως δεδομένα προτείνουμε ένα νέο ενιαίο πρόγραμμα σπουδών το οποίο ενσωματώνει τις πιο σύγχρονες ιδέες στην πληροφορική παιδεία. Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε την εισαγωγή του προγραμματισμού Η/Υ στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενώ στην πρωτοβάθμια οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τις βασικές έννοιες και την χρήση του Η/Υ ως ένα εργαλείο επίλυσης προβλημάτων

Abstract: The current situation in informatics education in Greece is far from ideal. Pupils are taught the same things over and over again (e.g., word processing is a subject that is taught 3 times during the school years of an average pupil) while there is no provision for things that are almost common place today (e.g., tablets, phablets, etc.). Based on these remarks we propose a new curriculum that incorporates modern ideas into computer education. In particular, we propose the teaching of computer programming in secondary education while primary education is used to expose pupils to basic ideas and the use of the computer as a tool for the solution of problems.

Η θέση της Πληροφορικής στο σχολείο

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Δρ Παναγιώτης Τσιωτάκης

Περίληψη: Η θέση της Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Abstract: Computer Science in primary and secondary education

ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μιχάλης Λεμπιδάκης

Περίληψη: Για να ανορθωθεί η οικονομία μας πρέπει να γίνουμε ανταγωνιστικοί σε διεθνές επίπεδο, ιδίως σε τομείς που η χώρα μπορεί να αποκτήσει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Απαιτείται μια Παιδεία με εντελώς νέο προσανατολισμό, ώστε να δημιουργήσει πέρα από μορφωμένους ανθρώπους και ικανούς επαγγελματίες, με τα εφόδια να παλέψουν και να νικήσουν στις διεθνείς αγορές. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προτείνω να δοθεί σοβαρή προτεραιότητα στην πληροφορική, τις νέες τεχνολογίες και τις ξένες γλώσσες, και να εισαχθούν νέα μαθήματα όπως η Κοσμογνωσία, οι Παραγωγικές Διαδικασίες, η Ρητορική & Επικοινωνία και η Τεχνική των Διαπραγματεύσεων. Απαιτείται 3ετής ανώτερη εκπαίδευση σε στενή σύνδεση με τις παραγωγικές δραστηριότητες, για να δημιουργήσει ικανά μεσαία στελέχη και τεχνικούς σε όλους τους τομείς. Στα Πανεπιστήμια το πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να καταρτίζεται σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς ώστε να είναι προσαρμοσμένο στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας. Να δίδει έμφαση στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα, την εφευρετικότητα και τη συνεργασία. Η σύνδεση πανεπιστημίων με παραγωγικές δραστηριότητες πρέπει να είναι βασικός στόχος και κριτήριο αξιολόγησης καθηγητών και φοιτητών, μέσα από πλαίσιο που θα επιτρέπει και την κάλυψη μέρους του κόστους των πανεπιστημίων. Η μεγαλύτερη έμφαση σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης πρέπει να δίδεται στην ανάπτυξη ανθρώπων με συνέπεια, κοινωνική συνείδηση, υπευθυνότητα, ικανότητα στη συνεργασία, ανταγωνιστικά εφόδια και αποτελεσματικότητα.

Abstract: Reviving our economy requires our country to become competitive at international level in sectors where we can obtain sustainable advantages. We need an educational system with a completely new orientation, in order to create, not only well educated people but also capable professionals with the tools to fight and win in the international arena. For the secondary education I recommend to give priority to Informatics, new technologies and foreign languages and to introduce new subjects, such as “Knowing our world”, “Production Processes”, “Debate & Communication” and “Negotiation Skills”. We also require a 3-year higher education (“college”) in close connection to industry that will generate capable technicians and middle management in all sectors. At Universities, the curriculum and content of it should be defined in cooperation with industry so as to be adapted to the real needs of our economy. It should place emphasis on innovation, creativity, inventiveness and cooperation. Connection of Universities with our productive sectors should be a primary target and evaluation criterion for professors and students, under a framework that will permit part of the University’s cost to be covered by such industry related projects. Great importance at all levels of education should be given to the development of young people with social consciousness, sense of responsibility, ability to co-operate, competitive skills and efficiency in what they undertake.