Αρχείο ετικέτας πολιτιστικά προγράμματα

Προτάσεις για τη βελτίωση των πολιτιστικών προγραμμάτων (σχολ. Δραστηριοτήτων Β/θμιας Εκπ/σης)

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Γιακουμάτου Τερέζα, Υπεύθυνη πολιτιστικών προγραμμάτων, Διεύθυνση ΔΕ Δ΄Αθήνας

Περίληψη: Επιχειρείται η κριτική ανασκόπηση και η εξέταση των καινοτόμων χαρακτηριστικών του θεσμού των πολιτιστικών προγραμμάτων. Διερευνώνται οι καινοτόμες παράμετροι των πολιτιστικών προγραμμάτων, τα προβλήματα που αναδύονται μέσα από την εφαρμογή των καινοτόμων δράσεων και συνδέονται με τη φιλοσοφία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, και γίνονται προτάσεις σχετικά με τη βελτίωση των εν λόγω δράσεων. Τα πολιτιστικά προγράμματα διαμορφώνουν στο σχολείο νησίδες διαφορετικού μαθησιακού ήθους, που όμως η όποια ανανεωτική τους λειτουργία δεν ξεπερνά τα όρια της ομάδας του προγράμματος. Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου επιτρέπει στα άτομα από παθητικοί καταναλωτές πληροφοριών να γίνουν και οι ίδιοι δημιουργοί περιεχομένου. Επισημαίνεται ότι τα πολιτιστικά προγράμματα προάγουν μια σειρά από καινοτομίες που αν προωθηθούν ορθά και αξιοποιηθούν κατάλληλα, μπορούν να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στο σύνολο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

 Abstract: The objective of this proposal is a critical review and examination of the innovative features of cultural activities in schools. The innovative aspects of cultural programs are explored, along with the problems that emerge through the implementation of innovation and are associated with the philosophy of Greek education system. Some recommendations are included for the improvement of cultural activities. Cultural extra curriculum activities form at school little islands of different learning ethos, but their refreshing operation does not exceed the limits of the project team. The development of educational content enables people to evolve from passive consumers of information to content creators. Cultural programs promote a series of innovations that if they are implemented properly, can result in significant changes to the whole Greek educational system.