Αρχείο ετικέτας πολλαπλό βιβλίο

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 2ου Ολοήμερου Δημ. Σχ. Σκύδρας

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 2ο 9/θ Δημοτικό Σχολείο Σκύδρας

Περίληψη: Οι εκπαιδευτικοί του Συλλόγου Διδασκόντων του 2ου Δημ. Σχ. Σκύδρας συζητήσαμε και αποφασίσαμε να συμμετέχουμε στον Εθνικό Διάλογο για την παιδεία και να καταθέσουμε τις προτάσεις μας που βασίζονται στην εμπειρία μας και την καθημερινή τριβή με τη σχολική πραγματικότητα. Οι προτάσεις αφορούν πολλούς τομείς: Αναλυτικά προγράμματα, σχολικά βιβλία, ψηφιακό εγγραμματισμό- αναβάθμιση εργαστηρίων πληροφορικής, αντισταθμιστική αγωγή, ειδική αγωγή, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, μαθησιακό περιβάλλον και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, πολλαπλό βιβλίο, αυτονομία των εκπ/κών σε σχέση με τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων και την επιλογή του κατάλληλου εκπ/κού υλικού, πιστοποίηση ξένων γλωσσών. Ελπίζουμε οι προτάσεις μας μαζί με τις προτάσεις των άλλων σχολείων να αποτελέσουν πεδίο για μια γόνιμη και ουσιαστική συζήτηση για την παιδεία και να οδηγήσουν στη δημιουργία του ελεύθερου και δημοκρατικού σχολείου που οραματιζόμαστε.

Abstract: Τhe Teachers of the 2nd primary school of Skydra discussed and decided to participate in the National Dialogue on education and submit our proposals based on our experience and daily contact with school reality. The proposals relate to many areas: Curricula, textbooks, digital literacy- upgraded computer laboratories, compensatory education, special education, teacher training, learning environment and special educational needs, multiple books, teachers autonomy in teaching and choosing the appropriate educational material as well as language certification. We hope our proposals with the proposals of other schools, will become the basis for a fruitful, effective debate on education and lead to the creation of the free democratic school we envisage.

ΓΙΑ ΕΝΑ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ

Περίληψη: …ή να επιλέξουν μεταξύ πολλών εγχειριδίων. Το πολλαπλό βιβλίο απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας και αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος με ορίζοντα δεκαετίας. Άλλη πρόταση αφορά στην πρόσληψη γραμματέων, οι οποίοι εκτελούν τις γραφειοκρατικές εργασίες, ώστε οι καθηγητές να ασχοληθούν απερίσπαστοι με το αντικείμενό τους. Δύο βασικοί άξονες έχουν προταθεί για το σχολικό πρόγραμμα, η Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Επίσης, προτείνεται οι καθηγητές να διδάσκουν τα μαθήματα της ειδικότητάς του και όχι παρεμφερή αντικείμενα, για να είναι αποτελεσματικότεροι. Άλλες προτάσεις αφορούν στην προσθήκη του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και αλλαγές στο μάθημα των Θρησκευτικών. Όσον αφορά στην εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο έχει προταθεί ένας προπαρασκευαστικός χρόνος, όπου θα διδάσκονται τα μαθήματα κατεύθυνσης. Τέλος, ελήφθη υπ΄ όψιν και η γνώμη των μαθητών, οι οποίοι προτείνουν λιγότερες εξετάσεις, βιβλία που να συμβαδίζουν με την εξέλιξη της επιστήμης και καθηγητές καταρτισμένους επιστημονικά και παιδαγωγικά.

Abstract: The teachers’ staff of the General Lyceum of Lechena Ilias reached several conclusions concerning the national dialogue about education. First of all the four-month period is extremely limited in order to hold such a discussion and secondly funding is a proviso for reformation to take place. Therefore, according to the teachers’ opinion, it is vital for the government to attend to the financial matters concerning the school in order for the latter to maintain its independence and not depend on sponsors. As far as the Lyceum is concerned, the teachers believe that they are not sufficient to compose the curriculum on their own or to choose the books to be taught. Furthermore, applying multiple books is impractical since it presupposes a totally different mentality as well as fundamental changes concerning the educational system that require at least a decade. Another proposal to be taken into consideration is for school secretaries to be hired in order to deal with the bureaucracy so that teachers can deal with their field of knowledge and their students. Two main branches have been proposed concerning the school subjects. Language and Mathematics respectively. Moreover, teachers suggest that they teach specific school subjects and not a wide range of relevant lessons in order to teach effectively. As far as University Entrance exams are concerned, a one-year preparatory course has been put forward. Other proposals concern including Career Orientation in the curriculum, making changes as far as religious studies are concerned and including subjects which deal with family and social issues. Finally, the voice of the students of the school was also heard who in turn made their own proposals, mainly concerning fewer exams, revised books and efficient teachers.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:1ο ΓΕ.Λ. ΙΛΙΟΥ

Περίληψη: Διαχωρισμός της πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση από ένα Λύκειο Γενικής Παιδείας, Μείωση της ύλης, Μείωση του αριθμού μαθητών των τμημάτων Προσανατολισμού, Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής, Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού

Abstract: The purpose of High School should not be to prepare pupils for University Education but rather have an identity of its own, based on General Education Smaller number of pupils in the “Orientation “classes Improvement of school equipment and installations Reduction of curriculum the extent of which is thus badly taught Improvement of teacher’s status

Πρόταση για τον τρόπο συγγραφής των σχολικών βιβλίων

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σκαλτσογιαννης Παύλος-Φωτιος

Περίληψη: Πρόταση για τον τρόπο συγγραφής των σχολικών βιβλίων Περίληψη Η πρόταση χωρίζεται σε πέντε μέρη: Στο πρώτο εξηγείται γιατί τα σχολικά βιβλία είναι το θεμέλιο του κάθε εκπαιδευτικού συστήματος. Στο δεύτερο περιγράφεται η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στη χώρα μας σε αυτόν τον τομέα και επισημαίνεται ότι σε κάθε μάθημα διδάσκεται υποχρεωτικά ένα εγκεκριμένο σχολικό βιβλίο, το οποίο κατά κανόνα παραμένει αναλλοίωτο επί 15-20 χρόνια κατά μέσον όρο παρά τα λάθη, τα λογικά κενά και τις ελλείψεις που παρατηρούνται σε πολλά από αυτά. Στο τρίτο μέρος προτείνεται το εκπαιδευτικό μας σύστημα να ευθυγραμμισθεί με όσα ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτόν τον τομέα. Να υπάρχουν δηλαδή όχι ένα αλλά πολλά εγκεκριμένα βιβλία ανά μάθημα και ο διδάσκων να επιλέγει ποιο από αυτά θα διδάξει. Επίσης προτείνεται η συγγραφή τους να μην γίνεται μέσα σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια 3-6 μηνών, κάθε δεκαπενταετία ή εικοσαετία αλλά ο οιοσδήποτε να έχει το δικαίωμα να υποβάλλει προς έγκριση κάποιο σχολικό βιβλίο στο Υπουργείο Παιδείας ανά πάσα στιγμή, όποτε είναι έτοιμος προς τούτο. Στο τέταρτο μέρος αναφέρονται τα εκπαιδευτικά, επιστημονικά και οικονομικά οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από την εφαρμογή αυτού του μέτρου, ενώ στο πέμπτο και τελευταίο μέρος επισημαίνονται και απαντώνται οι αντιρρήσεις που είναι πιθανόν να προβληθούν κατ’ αυτού. Παύλος-Φώτιος Δ. Σκαλτσογιάννης, δ. φ. Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Νομού Αρκαδίας

Abstract: Proposed measure regarding the way schoolbooks should be written in Greece. Summary This proposal is divided into five parts: In the first is explained why schoolbooks are the foundation of every educational system. In the second is described the present situation concerning this sector and it is pointed out that in Greek schools in each lesson there is only one schoolbook approved by the State which is obligatorily taught and which as a rule remains unaltered for a duration of 15 to 20 years in average even though, as has been pointed out, schoolbooks in Greece by and large are full of mistakes, incoherencies and defects. In the third part it is suggested that the Greek educational system should conform with the prevailing system in Europe, that is that not one but many approved by the Ministry of Education schoolbooks should exist for each lesson and that each teacher should have the option to decide which of them he/she will teach in his/her class every school year. It is also proposed that the writing of schoolbooks should not be carried out within a stifling framework of 3 to 6 months, every 15-20 years, as is now the case, but that everyone should be allowed to submit to the ministry for approval a schoolbook whenever he/she is ready. On the fourth part are mentioned the anticipated educational, scientific and financial gains which will be brought about by the implementation of the proposed measure and in the fifth and final part the objections that might be raised against it are pointed out and answered. Paul – Photios D. Scaltsoyannis, ph. d. School Counsellor Prefecture of Arcadia