Αρχείο ετικέτας ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚO

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ

Περίληψη: Το δικαίωμα στην εκπαίδευση και η δια Βίου Μάθηση αποτελεί προτεραιότητα σε όλα τα αναπτυγμένα κράτη. Το Ελληνικό Κράτος, αν και «επί της αρχής» φαίνεται να υιοθετεί αυτό το στόχο, στην πράξη, παρά το ότι έδινε τη δυνατότητα με το αποσυρθέν πολυνομοσχέδιο της παιδείας στους προπτυχιακούς φοιτητές, αν και διαγράφηκαν, να επανεγγραφούν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, διατηρεί πολλά εμπόδια στο δρόμο των μεταπτυχιακών φοιτητών που επίσης επιθυμούν, αν και διαγράφηκαν, να επανεγγραφούν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Όλα τα παραπάνω αποτελούν πλέον παρελθόν, αφού το πολύπαθο πολυνομοσχέδιο της παιδείας που προσπάθησε να διορθώσει κάποιες παθογένειες, αποσύρθηκε τελικά, λαμβάνοντας προκαταβολικά στο σύνολο του από ακαδημαϊκούς φορείς και όχι μόνο το γενικό χαρακτηρισμό ως ένα νομοσχέδιο που αποτελεί << τη ρετσινιά της αριστείας>>. Στο διάλογο αυτό, που διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, δίνεται μια νέα δυνατότητα μέσα από τη διαδικασία της πολυσυμμετοχικότητας να διορθωθούν παθογένειες που αφορούν διάφορα ζητήματα και τη φοιτητική ιδιότητα αποφεύγοντας πειραματισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τις δημοκρατικές απαιτήσεις του συντάγματός μας και δίνοντας μια ξεκάθαρη ελεύθερη επιλογή αυτοδιάθεσης και αυτοκαθορισμού στο σπουδαστή ως προς τη σπουδαστική του ιδιότητα όπως επιβάλλουν οι ακαδημαϊκές ελευθερίες και σκέψεις απαλλαγμένες από κάθε είδους συστημικούς και άνευ αποτελέσματος περιορισμούς.

Abstract: The right to education and life-long learning is a priority in all developed countries. The Greek State, although “in principle” seems to adopt this goal, in practice, although it enabled the withdrawn law of education to undergraduate students, although deleted, be rewritten and complete their studies, retains many obstacles in the way of postgraduate students who also wish, although deleted, be rewritten and complete their studies . All these are of the past, since the long-suffering law reform of education that tried to correct some pathologies ultimately withdrawn last year, taking the whole of academic institutions and not only the general classification as a bill that is << the stigma of excellence>>. In this dialogue, the national and social, organized by the Ministry of Education, Research and Religious, a new opportunity is given and there is hope through the multi-part procedure to correct pathologies involving different issues and student status avoiding experimentation, taking into account democratic demands of our constitution, and giving a clear self free choice and self-determination to the student regarding the student capacity as required by the academic freedoms and thoughts free of any systemic and with ineffective restrictions.