Αρχείο ετικέτας προστασία παιδικής ηλικίας

Η επίδραση της προσχολικής αγωγής στην πορεία στο Δημοτικό

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Αντιγόνη Πιτσουλάκη

Περίληψη: Η πρόταση για υποχρεωτική διετή φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι προσανατολισμένη στη μετατόπιση της μαθησιακής διαδικασίας σε ακόμα μικρότερες ηλικίες. Η εμπειρία μας από τη φοίτηση των παιδιών μας σε έναν ενιαίο φορέα προσχολικής αγωγής από την ηλικία των 3 έως 6 ετών, όπου προάγεται η βιωματική μάθηση και αποφεύγεται η πρόωρη αφύπνιση της σκέψης (εκμάθηση γραμμάτων, αριθμών, κλπ.) ήταν περισσότερο από ενθαρρυντική. Τα παιδιά εντάχθηκαν ομαλά στο Δημοτικό σχολείο ενώ διέπονται από αληθινή δίψα για μάθηση, αναπτύσσουν υγιή ανταγωνισμό και έχουν βαθιά πίστη στον εαυτό τους. Η προσχολική αγωγή δεν πρέπει να γίνει ο προπομπός του Δημοτικού σχολείου. Απεναντίας, οφείλει να προστατεύει την παιδική ηλικία και το δικαίωμα των παιδιών για παιχνίδι.

Abstract: The proposal for two-year compulsory education in kindergarten is oriented at the transfer of the learning process to even smaller age groups. Our personal experience from the study of our children to a single preschool operator from the age of 3 to 6 years old, where small child learns through acting and the early awakening of thinking is avoided was more than encouraging. Children were smoothly integrated into the primary school whereas show a genuine thirst for knowledge, develop a healthy competition and have inner belief to themselves. The early childhood education should not become the forerunner of the primary school. On the contrary, it should protect early childhood and the right of children to play.

Ανθρώπινο βλαστάρι – Προσχολική ηλικία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτριες: Αναστασία Γκίκα, Σοφία Ρίζου

Περίληψη: Φυτώριο παιδιών – Kindergarten – Παιδόκηπος: όχι «σταθμός» (πάρκινγκ), ούτε κέντρο «σχολικής αγωγής», αλλά το έδαφος όπου τα παιδιά μπορούν να αναπτυχθούν με φυσικό τρόπο. Η πρώτη γνωριμία με τον κόσμο γίνεται με το παιχνίδι – αυτό είναι το καλύτερο εκπαιδευτικό μέσο. Το παιχνίδι περιέχει ποιότητες που μπορούν να καλλιεργηθούν: βούληση, φαντασία, αντίληψη, πρωτοβουλία, υπομονή, συνεργασία, ελευθερία και ομαδικότητα. Κάθε αληθινή γνώση ξεκινά από το παιχνίδι. Οι δυνάμεις που βοηθούν είναι η επανάληψη και ο ρυθμός. Ο παιδαγωγός αποτελεί για το παιδί υπόδειγμα πράξεων, τις οποίες μπορεί αυτό να μιμηθεί. Το παιδί μαθαίνει με την πράξη, με το σώμα, όχι με το μυαλό. Κάθε φάση της ζωής έχει τις δικές της αρχές. Ας μη συγχέουμε τις ανάγκες των διαφόρων ηλικιών. Το μικρό παιδί δεν είναι μαθητής. Ας το αφήσουμε να είναι λουλούδι-παιδί!Οι προτάσεις μας εστιάζουν στην προστασία της προσχολικής αγωγής, ώστε να μην αποτελεί έναν προθάλαμο για το Δημοτικό σχολείο με ό,τι αυτό συνεπάγεται αναφορικά με την πρώιμη νοητική ανάπτυξη. Απεναντίας, ακολουθώντας αυτό που ουσιαστικά έχει ανάγκη το παιδί, θρέφεται το υπέδαφος και αναπτύσσεται η ετοιμότητα για την ομαλή και ισορροπημένη ένταξη στη σχολική ζωή και τη μάθηση.

Abstract: Children’s seed bed – Kindergarten: not a “parking” place or a pre-school center, but a place where children can develop/blossom in a natural way. The first acquaintance with the world takes place through playing – this is the best educational tool. While playing there are many qualities that can be cultivated: will, imagination, comprehension, initiative, patience, cooperation, freedom and teamwork. Every true knowledge begins with playing. The forces that help are repetition and rhythm. The teacher’s actions are a model for the child, which he/she then imitates. The child learns through acting (bodily movement), not with the mind. Every stage of life has its own principles. Let us not confuse the needs of the different age groups. The small child is not a pupil. Let’s leave it be a flower-child! Our proposals focus on protecting early childhood education, so as not to constitute an entrance gate to the primary school, with all that this implies regarding early mental development. By following what the child essentially needs, we nourish the subsoil and develop the preparedness for smooth and balanced integration into school life and learning.