Αρχείο ετικέτας προσχολική διαπαιδαγώγηση με παιχνίδι

Η επίδραση της προσχολικής αγωγής στην πορεία στο Δημοτικό

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Αντιγόνη Πιτσουλάκη

Περίληψη: Η πρόταση για υποχρεωτική διετή φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι προσανατολισμένη στη μετατόπιση της μαθησιακής διαδικασίας σε ακόμα μικρότερες ηλικίες. Η εμπειρία μας από τη φοίτηση των παιδιών μας σε έναν ενιαίο φορέα προσχολικής αγωγής από την ηλικία των 3 έως 6 ετών, όπου προάγεται η βιωματική μάθηση και αποφεύγεται η πρόωρη αφύπνιση της σκέψης (εκμάθηση γραμμάτων, αριθμών, κλπ.) ήταν περισσότερο από ενθαρρυντική. Τα παιδιά εντάχθηκαν ομαλά στο Δημοτικό σχολείο ενώ διέπονται από αληθινή δίψα για μάθηση, αναπτύσσουν υγιή ανταγωνισμό και έχουν βαθιά πίστη στον εαυτό τους. Η προσχολική αγωγή δεν πρέπει να γίνει ο προπομπός του Δημοτικού σχολείου. Απεναντίας, οφείλει να προστατεύει την παιδική ηλικία και το δικαίωμα των παιδιών για παιχνίδι.

Abstract: The proposal for two-year compulsory education in kindergarten is oriented at the transfer of the learning process to even smaller age groups. Our personal experience from the study of our children to a single preschool operator from the age of 3 to 6 years old, where small child learns through acting and the early awakening of thinking is avoided was more than encouraging. Children were smoothly integrated into the primary school whereas show a genuine thirst for knowledge, develop a healthy competition and have inner belief to themselves. The early childhood education should not become the forerunner of the primary school. On the contrary, it should protect early childhood and the right of children to play.

Να μην εμποδιστεί η ανάπτυξη του παιδιού στην προσχολική ηλικία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ‘Ολγα Καρυπίδου

Περίληψη: Τα πρώτα 7 χρόνια της ζωής του ανθρώπου είναι τα πιο σημαντικά για τη διαμόρφωση της ιδιοσυγκρασίας του και της προσωπικότητάς του. Η διδακτική σχολική εκπαίδευση πριν την ηλικία των 7 χρόνων έχει εφαρμοστεί σε κάποιες χώρες και έχει μελετηθεί από αρκετούς μελετητές. Τα ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν ότι τα παιδιά που προσχολικά εκπαιδεύονται όπως και στο σχολείο με διδακτικές μεθόδους του σχολείου, δεν είναι ώριμα για να δεχτούν αυτήν τη διαδικασία. Στο απώτερο μέλλον παρουσιάζουν προβλήματα συμπεριφοράς, κοινωνικά προβλήματα και ψυχολογικά προβλήματα σε αρκετά μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τα παιδιά που προσχολικά διαπαιδαγωγήθηκαν μέσω του παιχνιδιού.

Abstract: The first seven years of human life are the most important in shaping the temperament and personality. The school education before the age of 7 years has been applied in some countries and has been studied by several researchers. The research results show that children that were preschool trained using school teaching methods, are not mature yet for this procedure. In the distant future they exhibit behavioral problems, social problems and psychological problems in far greater extent than children that were preschool trained through play.