Αρχείο ετικέτας πρωινό

Προτάσεις διαλόγου 26ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περίληψη: Στα πλαίσια του Διαλόγου για την Παιδεία, οι προτάσεις του σχολείου αναφέρονται αρχικά, στη λειτουργία του ολοήμερου σχολείου, την ειδική αγωγή, την ενίσχυση του ρόλου της ενισχυτικής διδασκαλίας και τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα, σε ότι αφορά την εισαγωγή νέων διδακτικών αντικείμενων και τη μείωση της ωρών διδασκαλίας σε βασικά μαθήματα. Προτείνεται η μείωση του όγκου και της δυσκολίας των μαθημάτων και η αντικατάσταση της αριθμητικής με περιγραφική αξιολόγηση. Αναφέρονται, ως αρνητικές επιπτώσεις του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήματος στην εκπαιδευτική διαδικασία, το άγχος και οι μαθητικές διαρροές. Ως λόγοι μαθητικής διαρροής και σχολικής αποτυχίας προβάλλονται, η δυσαρέσκεια στα διδακτικά αντικείμενα, η δυσκολία της εφαρμογής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας αλλά και ο δασκαλοκεντρικός τρόπος διδασκαλίας. Σε ότι αφορά τη βελτίωση των σχέσεων ευρύτερης της σχολικής κοινότητας, παίζει σημαντικό ρόλο η επικοινωνιακή ικανότητα της Διεύθυνσης του σχολείου και η τήρηση σχολικών κανόνων από τους μαθητές και γονείς, αναπτύσσοντας σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Προτείνεται μια ουσιαστική επιμορφωτική και παιδαγωγική στήριξη των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση και επιθυμία για περαιτέρω ανάπτυξη-εκπαίδευση-επιμόρφωση. Τέλος, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η στήριξη της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου σε μόνιμη βάση, καθώς και η μόνιμη τοποθέτηση σχολικού φύλακα-επιστάτη.

Abstract: SUMMARY. As part of the Dialogue on Education, the school’s proposals mentioned initially, in the day school operation, special education, strengthening the role of supportive teaching and timetables and curricula, regarding the introduction of new teaching objects and reduce of hours of instruction in core subjects. It is proposed to reduce the volume and difficulty of the course and replace with numerical descriptive assessment. Reported as adverse effects of the existing educational system in the educational process, stress and dropout. As reasons for dropout and school failure running resentment in teaching subjects, the difficulty of the implementation of differentiated teaching and the teacher-centered teaching method. In terms of improving the wider school community relations, plays an important role of the Directorate of communicative competence of the school and compliance with school rules by students and parents, developing trust and cooperation between all school community members. It proposed a substantial educational and pedagogical support for teachers, so that there is immediate response and desire for further development-education-training. Finally, it is very important to support the logistics of school permanently, and permanent placement school guardian overseer. KEYWORDS. Education, teaching programs, school community, technological infrastructure.