Αρχείο ετικέτας πρόγραμμα σπουδών

Πληροφορική

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: Αθανασιος Σταυριανός – Απόστολος Συρόπουλος

Περίληψη: Η σημερινή κατάσταση της πληροφορικής παιδείας στην Ελλάδα απέχει κατά πολύ από το ιδανικό. Οι μαθητές διδάσκονται πολλά αντικείμενα κατ’ επανάληψη (π.χ. Η επεξεργασία κειμένου είναι ένα θέμα που μπορεί να αντιμετωπίσει τουλάχιστον 3 φορές ένας μαθητής στην υποχρεωτική εκπαίδευση), ενώ πρακτικές οι οποίες αποτελούν κοινό τόπο σήμερα (χρήση κινητών συσκευών) απουσιάζουν εντελώς. Έχοντας τα παραπάνω ως δεδομένα προτείνουμε ένα νέο ενιαίο πρόγραμμα σπουδών το οποίο ενσωματώνει τις πιο σύγχρονες ιδέες στην πληροφορική παιδεία. Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε την εισαγωγή του προγραμματισμού Η/Υ στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενώ στην πρωτοβάθμια οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τις βασικές έννοιες και την χρήση του Η/Υ ως ένα εργαλείο επίλυσης προβλημάτων

Abstract: The current situation in informatics education in Greece is far from ideal. Pupils are taught the same things over and over again (e.g., word processing is a subject that is taught 3 times during the school years of an average pupil) while there is no provision for things that are almost common place today (e.g., tablets, phablets, etc.). Based on these remarks we propose a new curriculum that incorporates modern ideas into computer education. In particular, we propose the teaching of computer programming in secondary education while primary education is used to expose pupils to basic ideas and the use of the computer as a tool for the solution of problems.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μιχάλης Λεμπιδάκης

Περίληψη: Για να ανορθωθεί η οικονομία μας πρέπει να γίνουμε ανταγωνιστικοί σε διεθνές επίπεδο, ιδίως σε τομείς που η χώρα μπορεί να αποκτήσει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Απαιτείται μια Παιδεία με εντελώς νέο προσανατολισμό, ώστε να δημιουργήσει πέρα από μορφωμένους ανθρώπους και ικανούς επαγγελματίες, με τα εφόδια να παλέψουν και να νικήσουν στις διεθνείς αγορές. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προτείνω να δοθεί σοβαρή προτεραιότητα στην πληροφορική, τις νέες τεχνολογίες και τις ξένες γλώσσες, και να εισαχθούν νέα μαθήματα όπως η Κοσμογνωσία, οι Παραγωγικές Διαδικασίες, η Ρητορική & Επικοινωνία και η Τεχνική των Διαπραγματεύσεων. Απαιτείται 3ετής ανώτερη εκπαίδευση σε στενή σύνδεση με τις παραγωγικές δραστηριότητες, για να δημιουργήσει ικανά μεσαία στελέχη και τεχνικούς σε όλους τους τομείς. Στα Πανεπιστήμια το πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να καταρτίζεται σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς ώστε να είναι προσαρμοσμένο στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας. Να δίδει έμφαση στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα, την εφευρετικότητα και τη συνεργασία. Η σύνδεση πανεπιστημίων με παραγωγικές δραστηριότητες πρέπει να είναι βασικός στόχος και κριτήριο αξιολόγησης καθηγητών και φοιτητών, μέσα από πλαίσιο που θα επιτρέπει και την κάλυψη μέρους του κόστους των πανεπιστημίων. Η μεγαλύτερη έμφαση σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης πρέπει να δίδεται στην ανάπτυξη ανθρώπων με συνέπεια, κοινωνική συνείδηση, υπευθυνότητα, ικανότητα στη συνεργασία, ανταγωνιστικά εφόδια και αποτελεσματικότητα.

Abstract: Reviving our economy requires our country to become competitive at international level in sectors where we can obtain sustainable advantages. We need an educational system with a completely new orientation, in order to create, not only well educated people but also capable professionals with the tools to fight and win in the international arena. For the secondary education I recommend to give priority to Informatics, new technologies and foreign languages and to introduce new subjects, such as “Knowing our world”, “Production Processes”, “Debate & Communication” and “Negotiation Skills”. We also require a 3-year higher education (“college”) in close connection to industry that will generate capable technicians and middle management in all sectors. At Universities, the curriculum and content of it should be defined in cooperation with industry so as to be adapted to the real needs of our economy. It should place emphasis on innovation, creativity, inventiveness and cooperation. Connection of Universities with our productive sectors should be a primary target and evaluation criterion for professors and students, under a framework that will permit part of the University’s cost to be covered by such industry related projects. Great importance at all levels of education should be given to the development of young people with social consciousness, sense of responsibility, ability to co-operate, competitive skills and efficiency in what they undertake.