Αρχείο ετικέτας ρητορική-επικοινωνία

Συστηματική διδασκαλία της επιχειρηματολογίας σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Φωτεινή Εγγλέζου

Περίληψη: Η παρούσα πρόταση υποστηρίζει τη συστηματική διδασκαλία της επιχειρηματολογίας ως βασικού μέσου καλλιέργειας του κριτικού γραμματισμού και της κριτικής σκέψης, της αποτελεσματικότερης χρήσης της ελληνικής γλώσσας και της επικοινωνιακής επάρκειας των μαθητών όλων των βαθμίδων. H επαρκής παραγωγή, χρήση και αξιολόγηση επιχειρημάτων αναδεικνύεται σε βασική δεξιότητα ζωής. Προϋποθέτει τη σφαιρική μελέτη της τρίπτυχης φύσης του επιχειρήματος: λογική, ρητορική και διαλεκτική. Η συστηματική διδασκαλία της συνδέεται με την αξιοποίηση του λόγου των επιχειρημάτων σε ποικίλα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος σπουδών και συσχετίζεται με τη διδασκαλία της ρητορικής ως ανεξάρτητου διδακτικού αντικειμένου.

Abstract: This proposal supports the systematic teaching of argumentation as a basic mean for developing critical literacy and critical thinking, for improving the efficient use of the Greek language and for increasing the communicative competence of students across all education levels. The competent production, use and evaluation of arguments is considered as an invaluable life skill and presupposes the extended and whole study of the three-fold nature of arguments’ manifestation: logical, rhetorical, dialectic. Its systematic teaching is interwoven with the teaching of various subject areas through the curriculum or with the use of cross-curricular activities, while it is correlated to the teaching of rhetoric as independent subject of the curriculum.

Επανένταξη της Ρητορικής στην Εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτρια: Βάλια Λουτριανάκη

Περίληψη: Η παρούσα πρόταση υποστηρίζει τη συστηματική και παράλληλη καλλιέργεια του προφορικου λόγου και της δημιουργικής σκέψης. Η ρητορική παιδεία, είτε ως αυτόνομο αντικείμενο είτε ως μέθοδος που εφαρμόζεται σε όλα τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος, θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική πτυχή ανανέωσης του αναλυτικού προγράμματος πολλών μαθημάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης των μαθητών σε ποικίλους τομείς της προσωπικότητάς τους. Ο απώτερος στόχος είναι η διαμόρφωση ολοκληρωμένων ομιλητών και σκεπτόμενων ενεργών πολιτών με πίστη στον δημοκρατικό διάλογο.

Abstract: This proposal supports the systematic and parallel cultivation of oral speech and creative thinking. Rhetoric education, either as a standalone object or as method applied to all subjects in the curriculum, could be an important aspect of renewal of the curriculum for all levels of education and empowerment of students in various areas of their personality. The ultimate goal is to develop integrated speakers and thinkers-active citizens with faith in the democratic dialogue.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μιχάλης Λεμπιδάκης

Περίληψη: Για να ανορθωθεί η οικονομία μας πρέπει να γίνουμε ανταγωνιστικοί σε διεθνές επίπεδο, ιδίως σε τομείς που η χώρα μπορεί να αποκτήσει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Απαιτείται μια Παιδεία με εντελώς νέο προσανατολισμό, ώστε να δημιουργήσει πέρα από μορφωμένους ανθρώπους και ικανούς επαγγελματίες, με τα εφόδια να παλέψουν και να νικήσουν στις διεθνείς αγορές. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προτείνω να δοθεί σοβαρή προτεραιότητα στην πληροφορική, τις νέες τεχνολογίες και τις ξένες γλώσσες, και να εισαχθούν νέα μαθήματα όπως η Κοσμογνωσία, οι Παραγωγικές Διαδικασίες, η Ρητορική & Επικοινωνία και η Τεχνική των Διαπραγματεύσεων. Απαιτείται 3ετής ανώτερη εκπαίδευση σε στενή σύνδεση με τις παραγωγικές δραστηριότητες, για να δημιουργήσει ικανά μεσαία στελέχη και τεχνικούς σε όλους τους τομείς. Στα Πανεπιστήμια το πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να καταρτίζεται σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς ώστε να είναι προσαρμοσμένο στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας. Να δίδει έμφαση στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα, την εφευρετικότητα και τη συνεργασία. Η σύνδεση πανεπιστημίων με παραγωγικές δραστηριότητες πρέπει να είναι βασικός στόχος και κριτήριο αξιολόγησης καθηγητών και φοιτητών, μέσα από πλαίσιο που θα επιτρέπει και την κάλυψη μέρους του κόστους των πανεπιστημίων. Η μεγαλύτερη έμφαση σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης πρέπει να δίδεται στην ανάπτυξη ανθρώπων με συνέπεια, κοινωνική συνείδηση, υπευθυνότητα, ικανότητα στη συνεργασία, ανταγωνιστικά εφόδια και αποτελεσματικότητα.

Abstract: Reviving our economy requires our country to become competitive at international level in sectors where we can obtain sustainable advantages. We need an educational system with a completely new orientation, in order to create, not only well educated people but also capable professionals with the tools to fight and win in the international arena. For the secondary education I recommend to give priority to Informatics, new technologies and foreign languages and to introduce new subjects, such as “Knowing our world”, “Production Processes”, “Debate & Communication” and “Negotiation Skills”. We also require a 3-year higher education (“college”) in close connection to industry that will generate capable technicians and middle management in all sectors. At Universities, the curriculum and content of it should be defined in cooperation with industry so as to be adapted to the real needs of our economy. It should place emphasis on innovation, creativity, inventiveness and cooperation. Connection of Universities with our productive sectors should be a primary target and evaluation criterion for professors and students, under a framework that will permit part of the University’s cost to be covered by such industry related projects. Great importance at all levels of education should be given to the development of young people with social consciousness, sense of responsibility, ability to co-operate, competitive skills and efficiency in what they undertake.