Αρχείο ετικέτας Ρητορική στην Εκπαίδευση

Συστηματική διδασκαλία της επιχειρηματολογίας σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Φωτεινή Εγγλέζου

Περίληψη: Η παρούσα πρόταση υποστηρίζει τη συστηματική διδασκαλία της επιχειρηματολογίας ως βασικού μέσου καλλιέργειας του κριτικού γραμματισμού και της κριτικής σκέψης, της αποτελεσματικότερης χρήσης της ελληνικής γλώσσας και της επικοινωνιακής επάρκειας των μαθητών όλων των βαθμίδων. H επαρκής παραγωγή, χρήση και αξιολόγηση επιχειρημάτων αναδεικνύεται σε βασική δεξιότητα ζωής. Προϋποθέτει τη σφαιρική μελέτη της τρίπτυχης φύσης του επιχειρήματος: λογική, ρητορική και διαλεκτική. Η συστηματική διδασκαλία της συνδέεται με την αξιοποίηση του λόγου των επιχειρημάτων σε ποικίλα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος σπουδών και συσχετίζεται με τη διδασκαλία της ρητορικής ως ανεξάρτητου διδακτικού αντικειμένου.

Abstract: This proposal supports the systematic teaching of argumentation as a basic mean for developing critical literacy and critical thinking, for improving the efficient use of the Greek language and for increasing the communicative competence of students across all education levels. The competent production, use and evaluation of arguments is considered as an invaluable life skill and presupposes the extended and whole study of the three-fold nature of arguments’ manifestation: logical, rhetorical, dialectic. Its systematic teaching is interwoven with the teaching of various subject areas through the curriculum or with the use of cross-curricular activities, while it is correlated to the teaching of rhetoric as independent subject of the curriculum.

Επανένταξη της Ρητορικής στην Εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτρια: Βάλια Λουτριανάκη

Περίληψη: Η παρούσα πρόταση υποστηρίζει τη συστηματική και παράλληλη καλλιέργεια του προφορικου λόγου και της δημιουργικής σκέψης. Η ρητορική παιδεία, είτε ως αυτόνομο αντικείμενο είτε ως μέθοδος που εφαρμόζεται σε όλα τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος, θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική πτυχή ανανέωσης του αναλυτικού προγράμματος πολλών μαθημάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης των μαθητών σε ποικίλους τομείς της προσωπικότητάς τους. Ο απώτερος στόχος είναι η διαμόρφωση ολοκληρωμένων ομιλητών και σκεπτόμενων ενεργών πολιτών με πίστη στον δημοκρατικό διάλογο.

Abstract: This proposal supports the systematic and parallel cultivation of oral speech and creative thinking. Rhetoric education, either as a standalone object or as method applied to all subjects in the curriculum, could be an important aspect of renewal of the curriculum for all levels of education and empowerment of students in various areas of their personality. The ultimate goal is to develop integrated speakers and thinkers-active citizens with faith in the democratic dialogue.