Αρχείο ετικέτας ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΣΤΡΑΣ

 

Περίληψη: Προτείνεται με την έναρξη της σχολικής χρονιάς τα σχολεία να είναι στελεχωμένα με καθηγητές, να ξεκινά η ενισχυτική διδασκαλία ή η Πρόσθετη διδακτική Στήριξη και να υπάρχουν τα απαραίτητα βιβλία. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να επιμορφώνονται και να τους δίνονται κίνητρα απόδοσης. Να υπάρχει υποστηρικτικό προσωπικό στις σχολικές μονάδες όπως ψυχολόγος, γιατρός, ομάδα αποκατάστασης ζημιών και κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για την πραγματοποίηση των μαθημάτων. Επίσης, να υπάρχει προσωπικό για να διδάξει τα μαθήματα που αναγράφονται στο πρόγραμμα σπουδών. Τέλος, τα σχολεία ή να υποστηρίζονται γραμματειακά ή να υπάρχει επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε διοικητικά θέματα.

Abstract: At the beginning of the school year it is vital that schools have been adequately staffed and reinforcing teaching along with additional teaching support can start. Books should be there, too. Teachers need to be given extra tuition as well as efficiency motives. Also, it would be good for schools to have complementary staff such as psychologist, doctor, damage repairing squads and full material and technical support to cover lesson needs. It is also important that schools have teachers for the subjects included in the National Curriculum. Finally, it is suggested that schools have secretarial support or else that teachers receive extra tuition on management issues.