Αρχείο ετικέτας Συμβουλευτική

Η αναγκαιότητα του θεσμού Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: Βασίλης Ζενζεφύλης ΠΕ18.08 7ο ΕΠΑΛ Πάτρας

Περίληψη: Στο παρόν άρθρο επιχειρείται να αναδειχθεί η αναγκαιότητα της ύπαρξης του θεσμού της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση, με στόχο την άρση των εμποδίων που δυσκολεύουν την σύνδεση της αγοράς εργασίας με την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και τη μετέπειτα ομαλή κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των μαθητών.

Abstract: This article attempts to highlight the necessity of Counselling and Vocational Guidance in Secondary Vocational Education in order to remove obstacles that complicate the connection between labour market and the educational process and the subsequent smooth social and professional integration of students.

Συχνά προβλήματα και σκέψεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των δημόσιων νηπιαγωγείων

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 1o και 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ

Περίληψη: Το κείμενο αναφέρει συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νηπιαγωγοί στα δημόσια νηπιαγωγεία και κατευθύνσεις για την αποτελεσματική τους διαχειρίση. Τα θέματα που θίγει είναι οι εγγραφές των μαθητών, το ζήτημα των τραπεζοκόμων στα ολοήμερα, ο ορισμός και τα καθήκοντα προϊσταμένου/ης, ο χωρισμός τμημάτων, η προμήθεια υλικών, οι κτιριακές υποδομές, η επικοινωνία με τους γονείς, τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, οι άδειες και οι εμβολιασμοί των νηπιαγωγών, καθώς και οι ευκαιρίες τους για επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

Abstract: This report focuses on issues that frequently preoccupy early childhood educators in public early childhood education establishments, and suggests certain directions for dealing efficiently with these issues. The report picks upon the following issues: student registrations, dining room services in all-day schools, selection and role of headteachers, class division, teaching materials provision, building maintenance, communication with parents, early childhood curricula, early childhood teachers’ leaves, vaccinations and opportunities for personal and professional development.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Γεωργία Κωστοπούλου, Υπεύθυνη Σ.Ε.Π. ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου

Περίληψη: Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στοχεύει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, στην πληροφόρηση, στην ομαλή μετάβαση από τη μια εκπαιδευτική βαθμίδα στην άλλη και στον ισορροπημένο τρόπο λήψης αποφάσεων. Οι εκπαιδευτικοί/Σύμβουλοι ΣΕΠ με την ατομική Συμβουλευτική βοηθούν το νέο να συνειδητοποιήσει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του, τις ικανότητες και δεξιότητες του, τις αξίες και τις προσδοκίες του, να βάλει στόχους και να δημιουργήσει το δικό του σενάριο εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πορείας. Η εφαρμογή του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην τάξη και η παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, στις σχολικές μονάδες από επιμορφωμένους/ειδικευμένους εκπαιδευτικούς, κρίνεται απαραίτητη υπηρεσία από το εκπαιδευτικό σύστημα, για τη νεολαία και την οικογένεια.

Abstract: School Vocational Guidance in Secondary Education, aimed at personality development of students, to information, to smooth the transition from one educational level to another and the balanced decision-making. Teachers / Consultants SEP with individual Counseling helps the young person to realize the personality traits, abilities and skills, values and expectations, to put goals and create its own educational and career path scenario. Implementation of Career Guidance Teachers and services Counselling and Guidance in schools by undergoing training / specialist teachers, it is an essential service by the education system, to youth and family.