Αρχείο ετικέτας Συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Θέσεις Συλλόγου Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Σ.Α.Ε.Τ.Τ.Ε.) για την εκπαίδευση Τεχνικών και Τεχνιτών Συντήρησης σε ΕΠΑΛ και ΙΕΚ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σύλλογος Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Περίληψη: Ο Σ.Σ.Α.Ε.Τ.Τ.Ε. εκπροσωπεί πανελλαδικά τους Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανεξαρτήτως ιδιότητας και σχέσης εργασίας που έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα (ΠΔ 386/1989, άρθρο 1 – ΦΕΚ 169/16-6-1989). Έργο των Συντηρητών είναι η προστασία, συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των κινητών και ακίνητων μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Πρόκειται για διεπιστημονικό κλάδο που απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές και καλλιτεχνικές δεξιότητες, αντίληψη των ιστορικών και πολιτιστικών αξιών και θεωρητικό, τεχνικό και επιστημονικό υπόβαθρο που μπορεί να καταρτισθεί μόνο σε προγράμματα Γ’ βάθμιας εκπαίδευσης. Η πάγια θέση του Σ.Σ.Α.Ε.Τ.Τ.Ε. απέναντι στην ύπαρξη ειδικότητας βοηθού συντηρητή στη Β΄ βάθμια (ΕΠΑΛ) και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΙΕΚ) είναι αρνητική καθώς παράγονται απόφοιτοι με μειωμένη εκπαιδευτική κατάρτιση και μειωμένα επαγγελματικά και μισθολογικά δικαιώματα χωρίς τη δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης. 

 Abstract: The Association of Conservator of Antiquities and Works of Art of Higher Education is not supportive of the existence of conservation-assistants of 2nd degree education since conservation is an interdisciplinary profession requiring high dexterity, perception of cultural values and theoretical-technical-scientific background that can only be acquired through a higher degree of education.