Αρχείο ετικέτας σχολείο

Οι θέσεις μας για την επικείμενη μεταρρύθμιση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 1ο Δημοτικό Σχολείο Κουνουπιδιανών

Περίληψη: Οι προτάσεις μας αφορούν στη στελέχωση των σχολικών μονάδων Ε.Α.Ε.Π. με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, στη διδακτέα ύλη, στο Ολοήμερο πρόγραμμα, στην αξιολόγηση των μαθητών, στην επιμόρφωσητων των εκπαιδευτικών, στην ειδική αγωγή, στην οριοθέτηση της σχέσης γονέα – εκπαιδευτικών, καθώς και στην τοποθέτηση σχολικών ψυχολόγων εκπαιδευμένων στη σχολική συμβουλευτική ψυχολογία.

ΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΡΟΠΟΥΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Δείτε την πρόταση

 

Συντάκτης: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Περίληψη: Το 1ο Γυμνασίου Μουζακίου, συμμετέχοντας στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία, ύστερα από συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και συζητήσεις των μαθητών, κατέθεσε προτάσεις που αφορούν: στη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων, στην ορθολογικότερη διαχείριση των κονδυλίων για την παιδεία, στη βελτίωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας και της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, στα αναλυτικά προγράμματα, στην ποιότητα των σχολικών βιβλίων, στη λειτουργία Ολοήμερου Σχολείου, στην ενίσχυση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών, στην πληρέστερη στελέχωση των σχολείων, στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στη μείωση των εξωδιδακτικών ενασχολήσεων των εκπαιδευτικών.


Abstract: Τhe 1st Junior High school of Mouzaki, Karditsa, participating in the National Dialogue on Education, conducted a meeting between the faculty of teachers and the students and put together suggestions which concern: the improvement of infrastructure of school units, the rational use of funds on Education, the implementation of Reinforcing Teaching classes, the analytical weekly schedules, the quality of school books, the function of Day School, the implementation of Foreign Languages, the appointment of staff in a more effective and complete manner, the improvement of educational procedures and the decrease of extra-curricular/non-teaching activities of the teachers.

Προτάσεις του Γενικού Λυκείου Βόνιτσας στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Γενικό Λύκειο Βόνιτσας

Περίληψη: Μετά από διεξοδική συζήτηση ο σύλλογος του Γενικού Λυκείου Βόνιτσας αποφάσισε να καταθέσει στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία προτάσεις που διατυπώθηκαν από τους καθηγητές, τους μαθητές και τους γονείς-κηδεμόνες.

Abstract: As a result of a long discussion, the staff of High School of Vonitsa decided to contribute to the National Dialogue on Education the following suggestions as offered by teachers, students and parents.

Δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ γονέα- σχολείου-δάσκαλου.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Μιχαήλ Πάκας (γονέας)

Περίληψη: Χρήση σύγχρονων μέσων επικοινωνίας αντί της αναχρονιστικής μεθόδου του μαθητή ως αγγελιοφόρου.

Abstract: Modern communications rather “student as a messenger”.

Πρόταση για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών (ισπανικά, ιταλικά) με χρηματοδότηση από κονδύλια του ΕΣΠΑ-ΣΕΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σύλλογοι Καθηγητών Ιταλικής και Ισπανικής

Περίληψη: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης το 2001, θεσμοθέτησε το θεσμό της πολλαπλογλωσσίας, τον οποίο έχει προεκλογικά συμπεριλάβει ο Σύριζα στο εκπαιδευτικό του πρόγραμμα. Στην πρόταση γίνεται περιγραφή του πλαισίου της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, η οποία αφορά τη διδασκαλία και την εκμάθηση της ξένης γλώσσας στο δημόσιο σχολείο καθώς και την ένταξη της ιταλικής και της ισπανικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τον μετέπειτα αποκλεισμό τους. Ακολουθεί απολογισμός των συνεπειών που έχουν προκύψει σύμφωνα με τη μέχρι τώρα πολιτική που αφορά την ξενόγλωσση εκπαίδευση στην Ελλάδα. Προτείνεται παρακάτω η αντιμετώπιση του ζητήματος με τη χρηματοδότηση ΕΣΠΑ-ΣΕΣ (2114-2020) και του «πακέτου Γιούνκερ», η οποία έχει τη δυνατότητα να εντάξει στη δημόσια εκπαίδευση την αποτελεσματική διδασκαλία της ιταλικής και της ισπανικής γλώσσας και την άμεση σύνδεση τους με την απόκτηση του Κρατικού Πτυχίου Γλωσσομάθειας. Τέλος, αναφέρονται όλοι τα κοινωνικά αγαθά που μπορούν να επιτευχθούν με την υλοποίηση της παραπάνω πρότασης. Με εκτίμηση Τα ΔΣ των συλλόγων καθηγητών Ισπανικής και Ιταλικής γλώσσας.

Abstract: Proposal for foreign language teaching (Italian, Spanish) financed by ESPA-SES funds European Union, in the frame of European Council of 2001, introduced the plurilingualism institution which is also included in Syriza’s pre-election educational program. The proposal describes the foreign language education frame, which concerns the language teaching and learning in public school as well as the introduction of Italian and Spanish languages in secondary education and their exclusion in a secondary stage. Consequently follows a review of the consequences arisen in accordance with the policy line concerning the foreign language education in Greece. Therefore, below is proposed a dealing of the problem with the ESPA-SES (2014-2020) and “Juncker’s package” finance, by which is able to be introduced in public education the teaching of both Italian and Spanish languages as well as their immediate connection with the acquisition of the State Certificate of Language competences. Finally, there is an analysis of all social benefits that can be achieved by the realization of the above proposal. Sincerely The Association Boards of Italian and Spanish Teachers

AΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτρια: Δανιηλίδου Κατερίνα

Περίληψη: Η Αγωγή Υγείας μέσω μαθήματος να ενταχθεί στο βασικό κορμό των μαθημάτων του Δημοτικού και του Γυμνασίου.

Abstract: Health education through course to join the main body of the courses Elementary and High School.

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αρχές και συγκεκριμένες προτάσεις με βάση τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Πραγματικότητας

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ηλίας Υφαντής, Φιλόλογος, Επιμορφωτής ΤΠΕ

Περίληψη: Η δομή της πρότασή μου για τον Εθνικό διάλογο περιλαμβάνει τρία μέρη. Το πρώτο αφορά την στοχοθεσία που θα έπρεπε να έχει το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Ελληνικού κοινωνικού ιστού και της Οικονομίας. Παρόλα αυτά δεν θα πρέπει να αγνοηθεί η θέση μας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η Παιδεία να συνδεθεί με συγκεκριμένες ευρωπαϊκές πολιτικές, που στοχεύουν στην Οικονομική λιτότητα και στην προώθηση πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων. Το δεύτερο μέρος αφορά τις προτάσεις μου στα επιμέρους δώδεκα θέματα που προκρίθηκαν για συζήτηση στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία από την Επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων και αφορούν την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, πεδίο της συνδικαλιστικής μας δράσης.. Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει θέματα που δεν περιλαμβάνονται στον Εθνικό Διάλογο αλλά κατά την πρότασή μας θα έπρεπε να συζητηθούν προκειμένου να υπάρξει συνολική προσέγγιση του θέματος.

Abstract: The structure of my proposal about the national dialogue consists of three parts. The first part concerns the targeting that the Greek Educational system should have, based on the specific characteristics of the Greek social web and economy. Νevertheless, our position in the European Society should not be ignored, but under no circumstance must the Greek education be connected with specific European policies, which aim at economic thrift and promotion of political and economical interests. The second part refers to my recommendations for the separate twelve subjects which were prejudged for discussion in the National Dialogue for Education by the Committee of Educational Matters and revolve around the secondary education, field of our trade union action. The third part contains issues which are not included in the National Dialogue, but according to our proposal should be discussed in order to have an overall approach to our proposal

Προτάσεις για την εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Γιάννης Κιολδελης

Περίληψη: Λίγα λόγια για το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Τι φταίει, τι πρέπει να αλλάξει.

Abstract: A few thoughts about our education. What must change.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Παπαντελής Νικήτας, εκπαιδευτικός

Περίληψη: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Abstract: ESTABLISHING PERMANENT POSTS IN SECONDARY EDUCATION. – PROPOSALS UPGRADES IN PHYSICAL EDUCATION.