Αρχείο ετικέτας σχολική αποτυχία

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Μαθητών Α’ Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Μαθητών Α’ Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης

Περίληψη: Στο κείμενο αναπτύσσονται επιγραμματικά οι προτάσεις στις οποίες κατέληξε η σχετική συνεδρίαση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών του Α’ Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης, οι οποίες εν συντομία στοχεύουν στην οργάνωση/ βελτίωση εκείνου του σχολικού περιβάλλοντος που θα επιτρέπει την ευρύτερη ανάπτυξη της πολυδιάστατης νοημοσύνης των μαθητών και της ισορροπημένης αλληλεπίδρασης όλων των εμπλεκόμενων μερών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 Abstract: The text explicates briefly the proposals which the Association of Parents and Legal Guardians (in loco parentis) of Students of the First Primary School of Xanthi have reached. These proposals aim mainly at the improvement of a school environment that will enable the development of students’ multidimensional intelligence and the balanced interaction of all parties involved in the educational process.

Προτάσεις συλλόγου στα πλαίσια του εθνικού διαλόγου για την παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 3o Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης

Περίληψη: Στα πλαίσια του εθνικού διαλόγου για την παιδεία ο σύλλογος των καθηγητών του 3ου Γυμνασίου Ηρακλείου μετά από συνεδρίαση και διαβούλευση κατέληξε σε μια σειρά προτάσεων τις οποίες και παραθέτει στο παρακάτω κείμενο . Ειδικότερα έγιναν προτάσεις για αλλαγές και παρεμβάσεις στο ωρολόγιο και στο αναλυτικό πρόγραμμα στην αξιολόγηση των μαθητών στην σχολική αποτυχία στην υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου στην στελέχωση των σχολείων καθώς και στην ειδική αγωγή .

Abstract: Within the context of the national dialogue on education the council of teachers of the 3rd Heraklion Gymnasium after consultation meeting reached a number of proposals which lists in the text below. Specifically made suggestions for changes and interventions in the timetable and the curriculum in the assessment of pupils in school failure in the technical infrastructure the school staff in schools and in special education.

Κριτική στο γνωσιοκεντρικό και εξετασιοκεντρικό μοντέλο σχολείου

Δείτε την πρόταση

Σύντάκτης: Δήμος Χλωπτσιούδης

Περίληψη: Η βαθμοθηρία και η λογική της διδακτέας ύλης οδηγούν στην προκρούστεια κλίνη τις μαθητικές κλίσεις, τα ατομικά ενδιαφέροντα και δυνατότητες. Στην κομφορμιστική του αντίληψη το σχολείο σήμερα δεν ικανοποιεί ούτε τις παιδικές δεξιότητες και ούτε τις προσωπικές ανάγκες. Αντίθετα, επιβάλλει στα παιδιά να απομακρυνθούν από όσα τα ενδιαφέρουν ή να οδηγηθούν εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος. Έτσι, ουσιαστικά η απολυτότητα του συστήματος και της παρεχόμενης γνώσης οδηγούν τους μαθητές εκτός του δημόσιου σχολείου προκειμένου να καταφέρουν εκεί να ενεργοποιήσουν τα ενδιαφέροντά τους. Κάθε μεταρρύθμιση ή αλλαγή στο σχολείο όταν δεν εστιάζει στις ατομικές ανάγκες των μαθητών και δεν να αντιμετωπίζει τη σχολική αποτυχία, είναι εξ αρχής καταδικασμένη. Ουσιαστικά, δεν αποτυγχάνει ο μαθητής, αλλά το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα. Οι νέες βέβαια ιδεολογικές αντιλήψεις προσεγγίζουν την παιδεία ως μεταφορέα γνώσης με σαφή στόχο τη μεταρρύθμιση των σχέσεων εργασίας στις μέλλους γενιές και στην ίδια την αντιληπτική δεξιότητα των πολιτών.

Abstract: The mark hunting and the logic of the curriculum leads to the Procrustean bed the student’s inclinations, their personal interests and capabilities. School nowadays in its conformist perception satisfies neither children’s skills nor personal needs. Instead, it requires children to move away from their interests or drop out the education system. Thus students are led to public schools or need private lessons. Any reform or change in school when it do not focus on the individual needs of students and it do not face school failure, it is doomed to failure. Basically, the students do not fail, but the existing educational system fails. New ideological conceptions approach education as knowledge transmitter aiming to reform labor relations and perceptual skills of citizens.