Αρχείο ετικέτας Σχολικοί Σύμβουλοι

Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, Αξιολόγηση.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μαρία Αντωνάτου, σχολική σύμβουλος Δημοτικής Εκαίδευσης

Περίληψη: Προτείνεται η αντικατάσταση της ψηφοφορίας από την αξιολόγηση των υποψηφίων σχολικών συμβούλων (σ.σ.), διευθυντών εκπαίδευσης (δ.ε.) και διευθυντών σχολικών μονάδων (δ.σ.) από τους εκπαιδευτικούς και περιγράφεται ο τρόπος.

 Abstract: Here is a description of how the vote could be replaced by the evaluation by teachers.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΙΚ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Περίληψη: Ίδρυση Ενιαίων Σχολικών Μονάδων Υποχρεωτικής δεκαετούς φοίτησης. Τα πρώτα έξι διδακτικά έτη ενιαίος κύκλος κύριων διδακτικών αντικειμένων (1 εκπαιδευτικός) και τα επόμενα τέσσερα δύο κύκλοι Θετικής και Θεωρητικής κατεύθυνσης (2 εκπαιδευτικοί). Συμπληρωματικός κύκλος διδακτικών αντικειμένων που αναλαμβάνουν εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων με πλήρη απασχόληση στη Σχολική Μονάδα. Ίδρυση κατευθύνσεων ειδικοτήτων στα Παιδαγωγικά Τμήματα των ΑΕΙ Κατάργηση των θέσεων συμβούλων Ειδικής Αγωγής και ειδικοτήτων. Ίδρυση θέσεων Συμβούλων Υποχρεωτικής Αγωγής, ένας για κάθε τρεις Σχολικές Μονάδες, με υποχρέωση στήριξης και των δομών της Ειδικής Αγωγής. Επέκταση του υποχρεωτικού ωραρίου λειτουργίας των σχολείων ως τις 15.00 και προαιρετικά ως τις 16.00. Δυναμικό-ευέλικτο πρόγραμμα λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων. Ολοκληρωμένο Συστήματα Διαχείρισης και Διαχείρισης της Ποιότητας ως δυναμικό σύστημα αυτοαξιολόγησης. Εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης μαθητών που στηρίζεται σε ατομικά κριτήρια Νέα Προγράμματα Σπουδών. Πολλαπλά – ενδεικτικά- σε τεύχη ανά ενότητα – μη δεσμευτικά διδακτικά εγχειρίδια. Ανέγερση συμπληρωματικών χώρων και ανάλογος εξοπλισμός τους.

Abstract: Establishment of Unified School Units with obligatory ten-year attendance A Unified cycle of the mainstream school subjects (1 teacher) during the first six academic years and two cycles of Theoretical and Scientific Education during the next four years (2 teachers) An additional cycle of school subjects taught by specialized teachers working full-time in the school unit Establishment of Specialized Education (Faculties) within the School of Primary Education in Greek Universities Abolishment of Special Education Counselors and Faculty Counselors. Establishment of posts for Obligatory Education Counselors, one per three school units, having also the duty of supporting Special Education Extension of the obligatory working hours in schools until 15.00 and optionally until 16.00 Flexible working hours for every school unit A complete system of management and quality management as a dynamic system of self-assessment Application of a system for the students’ assessment based upon personal criteria New Curricula Multiple -indicative-in parts per unit-non obligatory teaching tools Building supplementary facilities with the equivalent equipment

 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Ηλίας Μούδας, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ-70

Περίληψη: Η εν λόγω πρόταση επιχειρεί, αρχικά, να διακρίνει και να ταξινομήσει τους τύπους των περιφερειών των σχολικών συμβούλων με κριτήρια βαθμίδας εκπαίδευσης και χαρακτηριστικών περιφέρειας (γεωγραφική μορφολογία και πυκνότητα πληθυσμού). Στη συνέχεια, οι κατατιθέμενες προτάσεις έχουν γνώμονα τη βελτίωση του επιμορφωτικού έργου του/της σχολικού συμβούλου, αλλά και της συνολικής άσκησης επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης από μέρους του/της.

Abstract: “Issues on the educational role and generally the offer of scientific and pedagogical guidance by School Counselors” The current proposal aims, firstly, to identify and classify types of regions of School Counselors, according to education grade criteria and regional characteristics (geographic topography and population density). Then, the submitted proposals aim to improve the educational work of its School Counselor, as well as the total provision of scientific and pedagogical guidance by them.

Δημιουργία Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ι.ΕΠ.ΕΚ.)

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ανδρέας Καρατζάς

Περίληψη: Μια ριζοσπαστική αλλαγή της δομής και οργάνωσης των δύο θεσμών (ΠΕΚ και Σχολικών Συμβούλων) πιστεύουμε ότι θα δημιουργούσε το πλαίσιο μιας ουσιαστικής και συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με στόχο την επαγγελματική τους ανάπτυξη και τη βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου προς όφελος των μαθητών.

Abstract: A radical change in the structure and organization of the two institutions (Regional Training Centers and School Counsellors) believe that would create a framework for a substantial and continuous teacher training aimed at professional development and improvement of the provided educational work for the benefit of students.