Αρχείο ετικέτας Σχολικός Σύμβουλος

Προτάσεις για το Γυμνάσιο

 

Δείτε την πρόταση

 

Συντάκτης: 2ο Γυμνάσιο Χαλκίδας

Περίληψη: Ο κομβικός ρόλος του Γυμνασίου στον χώρο της εκπαίδευσης απαιτεί μια σειρά δραστικών αλλαγών στη στοχοθεσία, στο περιεχόμενο και στη διοίκηση. Αυτό σημαίνει αναδιάρθρωση της ύλης, αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών και συνεχή επιμόρφωση εκπαιδευτικών.


Abstract: The pivotal role of Junior High School within the Greek education system entails a series of drastic changes in target-setting, learning objectives and administration. This involves restructuring curricular content, updating technological infrastructure and providing ongoing teacher development.

 

 

Σκέψεις για το θεσμό του σχολικού συμβούλου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Βασιλική Σακκά

Περίληψη: Αναμφισβήτητα το θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει αρμοδιότητες και καθήκοντα των σχολικών συμβούλων χρειάζεται αναδιάρθρωση. Η δραστηριότητα των σ.σ. θα πρέπει να ορίζεται από τη στενή συνεργασία με τις σχολικές μονάδες και τις πανεπιστημιακές σχολές που παράγουν εκπαιδευτικούς ειδικότητας, την επιμορφωτική δραστηριότητα σε θέματα ειδικής διδακτικής και γενικής παιδαγωγικής στη βάση της εκπαίδευσης ενηλίκων και σε συστηματική εκπαιδευτική έρευνα, σύμφωνα και με τη διεθνή εμπειρία.

Abstract: The institutional frame defining the responsibilities of school consultants need to be restructured. The activity of s.c. should be oriented to close cooperation with school units and university departments producing subject teachers, to training courses re. to subject didactics and general pedagogy on the basis of adult education as well as to systematic educational research

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Κ.Σ.Ε.Ε.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΕΣΣΑΡΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Περίληψη: Κέντρα Στήριξης Εκπαιδευτικού Έργου (Κ.Σ.Ε.Ε.) ως Επιμορφωτικά Κέντρα για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και την ουσιαστική αξιοποίηση και βελτίωση του έργου των Σχολικών Συμβούλων και των Δομών Εκπαίδευσης

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αρχές και συγκεκριμένες προτάσεις με βάση τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Πραγματικότητας

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ηλίας Υφαντής, Φιλόλογος, Επιμορφωτής ΤΠΕ

Περίληψη: Η δομή της πρότασή μου για τον Εθνικό διάλογο περιλαμβάνει τρία μέρη. Το πρώτο αφορά την στοχοθεσία που θα έπρεπε να έχει το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Ελληνικού κοινωνικού ιστού και της Οικονομίας. Παρόλα αυτά δεν θα πρέπει να αγνοηθεί η θέση μας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η Παιδεία να συνδεθεί με συγκεκριμένες ευρωπαϊκές πολιτικές, που στοχεύουν στην Οικονομική λιτότητα και στην προώθηση πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων. Το δεύτερο μέρος αφορά τις προτάσεις μου στα επιμέρους δώδεκα θέματα που προκρίθηκαν για συζήτηση στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία από την Επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων και αφορούν την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, πεδίο της συνδικαλιστικής μας δράσης.. Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει θέματα που δεν περιλαμβάνονται στον Εθνικό Διάλογο αλλά κατά την πρότασή μας θα έπρεπε να συζητηθούν προκειμένου να υπάρξει συνολική προσέγγιση του θέματος.

Abstract: The structure of my proposal about the national dialogue consists of three parts. The first part concerns the targeting that the Greek Educational system should have, based on the specific characteristics of the Greek social web and economy. Νevertheless, our position in the European Society should not be ignored, but under no circumstance must the Greek education be connected with specific European policies, which aim at economic thrift and promotion of political and economical interests. The second part refers to my recommendations for the separate twelve subjects which were prejudged for discussion in the National Dialogue for Education by the Committee of Educational Matters and revolve around the secondary education, field of our trade union action. The third part contains issues which are not included in the National Dialogue, but according to our proposal should be discussed in order to have an overall approach to our proposal