Αρχείο ετικέτας σύλλογοι γονέων

ΑΝΑΔΙΑΡΘΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ

Περίληψη:1)Να μετατραπεί η 9-χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση σε 14-χρονη με συγχώνευση Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων. 2)Στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να θεσμοθετηθούν ζώνες μαθημάτων. 3) Να γίνει ιεράρχηση των διδακτικών αντικειμένων και να μην επαναλαμβάνονται γνώσεις που έχουν διδαχθεί σε μικρότερες τάξεις. 4)Να δημιουργηθεί ένας αξιόπιστος και αδιάβλητος μηχανισμός αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Να έχει συμβουλευτικό ρόλο προς τους εκπαιδευτικούς και την διοίκηση της εκπαίδευσης . 5)Να γίνει εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου και του Λυκείου για να συμπεριλάβει νέα δεδομένα της παιδαγωγικής επιστήμης και νέες μεθόδους αξιολόγησης. 6)Να αυξηθεί ο διδακτικός χρόνος και να μην επηρεάζεται ο διδακτικός χρόνος από την διεξαγωγή των Πανελληνίων εξετάσεων. 7)Ο Διευθυντής του σχολείου να αποκτήσει ευρύτερες αρμοδιότητες για την επίλυση παιδαγωγικών, διδακτικών και διοικητικών προβλημάτων σε συνεργασία με τον σύλλογο διδασκόντων . 8)Να δαπανηθούν χρήματα για να εξοπλισθούν τα σχολεία με σύγχρονο οπτικοακουστικά και εποπτικά μέσα Διδασκαλίας. 9)Να εκσυγχρονισθεί το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τους συλλόγους Γονέων και κηδεμόνων . 10)Να εκσυγχρονιστεί το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά «ποινές και κυρώσεις» που επιβάλλονται στους μαθητές για να συμπεριλάβει νέες παιδαγωγικές μεθόδους . 11)Να πραγματοποιείται συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, σε θέματα του διδακτικού τους αντικειμένου , σε παιδαγωγικά θέματα και στη διαχείριση προβλημάτων παραβατικής συμπεριφοράς.

Περιγραφή νέου ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού μοντέλου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες/ριες: Ομάδα νέων REN – Reform Education Now!

Περίληψη: Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα διατηρεί έναν ομοιοστατικό μηχανισμό που καθιστά ανεπαρκείς τις επιλεκτικές αλλαγές που κατά καιρούς προτείνονται. Με βάση την έρευνα, την εμπειρία και την συγκέντρωση απόψεων της μαθητικής κοινότητας διατυπώνουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα που θα πρέπει όχι να μεταρρυθμίσει, αλλά να αντικαταστήσει το σημερινό μοντέλο. Οι βασικές αρχές αυτού του συστήματος είναι οι εξής: – Ενιαίο, 12χρονο, δωρεάν και δημοκρατικό σχολικό σύστημα για όλους τους μαθητές ανεξαιρέτως – Ενοποίηση του Λυκείου, ισχυρή και ενιαία Τεχνική & Επαγγελματική Εκπαίδευση μετά – Διαχωρισμό του Λυκείου από τις διαδικασίες εισαγωγής στα ΑΕΙ με ισχυρό απολυτήριο – Εναλλακτικές μορφές περιγραφικής αξιολόγησης με περιορισμό βαθμών και εξετάσεων – Αυτενέργεια των σχολείων, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, αποκεντρωμένη σχολική διοίκηση – Φιλικό και σύγχρονο σχολικό περιβάλλον και εξοπλισμός για τον μαθητή και τον εκπαιδευτικό – Σχολείο ως πολιτιστικός και κοινωνικός κόμβος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας – Κοινωνικό έλεγχο της εκπαίδευσης με άνοιγμα των σχολείων στην τοπική κοινωνία – Ενεργοποίηση και εμπλοκή της μαθητικής και φοιτητικής κοινότητας στα θέματα που τις αφορούν – Ενιαία Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση & Έρευνα με έμφαση στη δημιουργία νέας γνώσης

Abstract: The greek educational system supports a homeostatic mechanism, which makes all the selective changes that occur insufficient. Based on research, our experience and the collection of students’ opinions, we present a completed system that should not just reform, but replace the current model. Principles of this system: -A single, democratic school system that lasts 12 years and its free for every student -A single High School, powerful Technical Education afterwards – Alternative methods of descriptive assessment, reduced exams and degrees -Self-motivated schools, empowered teachers, decentralized school management -Friendly and modern school environment and equipment for the student and the teacher -School as a cultural and social hub throughout the day -Social control of education, open schools to the local community – Activating and involving the students’ community -Single University Education & Research, focus on creating new knowledge