Αρχείο ετικέτας Σύνδεση με την αγορά εργασίας

Η αναγκαιότητα του θεσμού Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: Βασίλης Ζενζεφύλης ΠΕ18.08 7ο ΕΠΑΛ Πάτρας

Περίληψη: Στο παρόν άρθρο επιχειρείται να αναδειχθεί η αναγκαιότητα της ύπαρξης του θεσμού της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση, με στόχο την άρση των εμποδίων που δυσκολεύουν την σύνδεση της αγοράς εργασίας με την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και τη μετέπειτα ομαλή κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των μαθητών.

Abstract: This article attempts to highlight the necessity of Counselling and Vocational Guidance in Secondary Vocational Education in order to remove obstacles that complicate the connection between labour market and the educational process and the subsequent smooth social and professional integration of students.