Αρχείο ετικέτας Τέχνη στο σχολείο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

Περίληψη: Η αλλαγή του αναλυτικού προγράμματος και της διδακτέας ύλης θα πρέπει να  στοχεύει στην δημιουργία ανθρώπων μ ε κριτικό πνεύμα. Απαραίτητο συμπλήρωμα μιας  τέτοιου είδους αλλαγής, αποτελεί η μέθεξη στην τέχνη: Όχι, μαθαίνω για την τέχνη αλλά  γίνομαι κοινωνός της. Επιπλέον, βιωματικές δράσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση για τα  ανθρώπινα δικαιώματα, την ανοχή στη διαφορετικότητα, την αλληλεγγύη και. πρέπει να  αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας του σχολείου.

Abstract: The change of the analytical program and of the taught material should aim at the cultivation of the critical thinking of the students. A necessary supplement for a change as such is the initiation of the students in the arts; not by a way of simply learning about arts and culture, but by participating in them. In addition, experiential activities with a focus in  the  awareness  of  human  rights,  tolerance  in  social,  cultural  and  national  differences,  solidarity etc., should be daily integrated in everyday school life.