Αρχείο ετικέτας Τίτλος

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΝΠΔΔ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Περίληψη: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Η εξέλιξη της Νοσηλευτικής επιστήμης και οι βασικές τομεακές Κοινοτικές Οδηγίες επιβάλλουν την ανάπτυξη της Ενιαίας Πανεπιστημιακής Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης και στην Ελλάδα. Με τον τρόπο αυτό, θα επέλθει η ζητούμενη εκπαιδευτική και κοινωνική αναβάθμιση του επαγγέλματος του Νοσηλευτή, θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της διχοτόμησης της εκπαίδευσης των νοσηλευτών στην Ελλάδα και θα βελτιωθεί η ποιότητα της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας, μειώνοντας μεσοπρόθεσμα το κόστος νοσηλείας των πολιτών. Στην κατεύθυνση αυτή, θα ιδρυθούν Τμήματα Νοσηλευτικής στα Πανεπιστήμια: Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων, Κρήτης, Δημοκρίτειο Θράκης , Θεσσαλίας. Η έναρξη λειτουργίας των Τμημάτων αυτών ορίζεται το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.Ταυτόχρονα, τα τμήματα Νοσηλευτικής των Τ. Ε. Ι . δεν θα δεχθούν εισακτέους από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Επιπλέον, είναι ανάγκη η εκπαίδευση των ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών να καταστεί ενιαία και ομοιόμορφη σε επίπεδο ΔΙΕΚ. Οι ειδικότητες που σήμερα υπάρχουν πρέπει να καταργηθούν και ο τίτλος τους να είναι “ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών”, όπως συμβαίνει διεθνώς. Οι ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών, σύμφωνα με το International Standard Classification of Occupations (ISCO) of the International Labour Organization (ILO), ονομάζονται Nursing associate professionals (ISCO-08-code 3221) και Health care Assistants (ISCO-08-code 5321).

Abstract: PROPOSAL ON NURSING EDUCATION The evolution of Nursing Science along with the basic sectoral EU Directives enforces the development of the United Nursing Education in Greece at a University level. In this way, the desired educational and social development of the Nursing profession will be achieved, the problem of the divided nursing education in Greece will be solved, while the quality of the provided nursing care will be improved by reducing the mid-term the nursing costs. On this direction, Faculties of Nursing will be developed at the following Universities: Aristotle University of Thessaloniki, University of Patras, University of Ioannina, University of Crete, Democritus University of Thrace, and University of Thessaly. The launch of these departments is defined in the academic year 2016-2017. At the same time, the Nursing schools of the Technological Institutes will not accept new students for the academic year 2016-2017. Furthermore, the education of the Assistant Nurses must become united and uniform at a DIEK level (Public Institutes of secondary education). The specialties that exist today must be repealed and their official title must become DE Assistant Nurses as applied internationally. DE Assistant Nurses, according to the International Standard Classification of Occupations (ISCO) of the International Labour Organization (ILO), are named as Nursing Associate Professionals (ISCO-08-code 3221) and Health care Assistants (ISCO-08-code 5321).