Αρχείο ετικέτας τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση

Πρόταση από Ηλεκτρολόγους εκπαιδευτικούς του Ε.Κ. Κιάτου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚ ΚΙΑΤΟΥ

Περίληψη: Στο πλαίσιο του Εθνικού Διαλόγου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Ι.Ε.Π. και λαμβάνοντας υπόψη τις έως τώρα προτάσεις που έχουν κατατεθεί δηλώνουμε τα παρακάτω : Τα κείμενα προτάσεων για συζήτηση : 1. « Προσωρινό πρόγραμμα των Τομέων της Β΄ τάξης των ΕΠΑΛ » 2. «Σκέψεις και προτάσεις για την αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)» 3. «ΤΟΜΕΙΣ και ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ » και 4. «Προτεινόμενο πρόγραμμα Α΄ Τάξης Λυκείων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» στην βάση τους και στον προσανατολισμό τους μας βρίσκουν αντίθετους διότι δεν θα λύσουν τα υπάρχοντα προβλήματα αλλά και δεν θα βοηθήσουν την βελτίωση της Επαγγελματικής – Τεχνικής Εκπαίδευσης αλλά τουναντίον θα δημιουργήσουν κατά την άποψή μας περισσότερα προβλήματα από αυτά που επιχειρούν να λύσουν.

Προτάσεις για την Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση, την Πληροφορική, τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και την Παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Μαρκογιαννάκης Γεώργιος

Περίληψη: Παρουσίαση προτάσεων που αφορούν την Επαγγελματική Εκπαίδευση, τη διδασκαλία των μαθημάτων Πληροφορικής στη Μέση εκπαίδευση, στη διδασκαλία του μαθήματος του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) και την Παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών.

Abstract: It is presented five proposals concerning vocational training, teaching Informatics and computational thinking in secondary education, teaching the course of vocational guidance and counseling, as well as the Pedagogical training that is undertaken by teachers.

Αναβάθμιση του ρόλου της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Στέλιος Μπουλταδάκης /Δντής 1ου ΕΠΑΛ Συκεών και Κάτια Μπαλτζάκη /Δντρια 6ου Εσπ.ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης

Περίληψη: Η συζήτηση για τη διαμόρφωση μιας πρότασης σχετικά με τη λειτουργία του Λυκείου, θα μπορούσε να ξεκινήσει από το παρακάτω πλαίσιο σκέψεων: 1. Η δευτεροβάθμια μεταγυμνασιακή εκπαίδευση στηρίζεται σε δύο πυλώνες: το Γενικό Λύκειο και το Τεχνολογικό Λύκειο. 2. Το Γενικό Λύκειο συνδέεται προνομιακά με τα Πανεπιστήμια ενώ το Τεχνολογικό Λύκειο συνδέεται προνομιακά με τα ΤΕΙ. Η φοίτηση και στους δύο τύπους Λυκείου είναι τριετής και οι απολυτήριοι τίτλοι Σπουδών (Απολυτήριο Γενικού ή Τεχνολογικού Λυκείου) συμβαδίζουν με τα αναδιαμορφωμένα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Το Απολυτήριο Τεχνολογικού Λυκείου θα ισοδυναμεί με Πτυχίο Επιπέδου 4 χωρίς να χρειάζεται να εκδίδεται επιπλέον σχετικός τίτλος σπουδών. Η τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση συνεχίζεται στις Ανώτερες Επαγγελματικές Σχολές ( τέσσερα εξάμηνα φοίτησης). Οι Απόφοιτοι των Τεχνολογικών Λυκείων θα εγγράφονται απευθείας στο τρίτο εξάμηνο σπουδών. Οι Α.Ε.Σ. μετά από εξετάσεις πιστοποίησης θα χορηγούν Πτυχία Επιπέδου 5.

Abstract: The discussion on the formulation of a proposal for the upper secondary education, could rely on the following considerations: 1. Upper secondary education should be based on two pillars: High School and Technical High School. 2. High School is preferentially connected with Universities and Technical High School is preferentially connected with TEI. Attendance to both types of high school lasts three years and graduation certificates are in line with the remodeled levels of National Quality Framework. Graduation certificate from Technical High School is equivalent to a 4 level Certificate without an additional certificate be needed. Technical-professional training continues in Higher Vocational Schools (four semesters). Graduates of the Technical High School, will be entered directly into the third semester. Higher Vocational Schools, will grant Level 5 Certifications after validated exams

Πρόταση για την αναδιοργάνωση της Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σταύρος Χρ. Πάγκαλος, Σχολικός Σύμβουλος, κλ. ΠΕ12.05

Περίληψη: Η πρόταση επιχειρεί να αντιμετωπίσει δύο σοβαρές αδυναμίες που ταλανίζουν το σύστημα Επαγγελματικής – Τεχνικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας: την χαμηλή εκτίμηση που δείχνει η ελληνική κοινωνία στο ΕΠΑΛ και την πολυδιάσπαση των διοικητικών δομών που παρέχουν αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα.

Abstract: The proposal seeks to address two serious weaknesses afflicting the regime of Professional and Technical Education in our country: the low estimate showing the Greek society to EPAL and fragmentation of administrative structures providing initial vocational education and training in Greece.

Συμβολή στον εθνικό διάλογο για την Παιδεία – Μέρος Ι

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΕΕΤΕΚ

Περίληψη: Δύο σχόλια επί της θεματικής Σχετικά με την τεχνολογική διάσταση που πρέπει να διατρέχει το εκπαιδευτικό σύστημα, Σχετικά με την καλλιτεχνική διάσταση που θα πρέπει να διατρέχει το εκπαιδευτικό σύστημα, Σχετικά με την ανώτερη δευτεροβάθμια και ειδικότερα την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, Σχετικά με την κατάρτιση, τη Δια βίου μάθηση και την μεταδευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση

Abstract: Two comments on the agenda of the technological dimension to be running through the educational system, On the artistic dimension that should be running through the educational system, On the upper secondary and especially technical and professional Education, About training, lifelong learning and post-secondary technical and vocational education

Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών σε ένα σύγχρονο επαγγελματικό λύκειο

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Περίληψη: Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζεται μια πρόταση για τα αναλυτικά προγράμματα του ΕΠΑ.Λ. τα οποία θα βασίζονται στα μαθησιακά αποτελέσματα και στον μαθητο-κεντρισμό. Στην αρχή, παρουσιάζονται οι τάσεις στην ευρωπαϊκή ένωση και μετά διαμορφώνεται μια πρόταση προσαρμοσμένη στα ελληνικά δεδομένα. Έρευνες δείχνουν ότι οι περισσότεροι μαθητές που επιλέγουν την τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση έχουν μαθησιακά και κοινωνικά προβλήματα και επομένως, χρειάζονται διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις και περισσότερη υποστήριξη σε προσωπικό επίπεδο. Απαιτείται ποιοτική και ουσιαστική γνώση που θα προκύπτει μέσω των σύγχρονων μαθητο-κεντρικών διδακτικών προσεγγίσεων βασισμένων στα μαθησιακά αποτελέσματα και των διδακτικών βιβλίων που θα τις υποστηρίζουν. Η εργαστηριακή- πειραματική εμπειρία μέσω δραστηριοτήτων ή διδακτικών σεναρίων, που θα βασίζονται σε επαγωγικές μεθόδους διδασκαλίας και μεθόδους μάθησης μέσω δράσης, θα υποστηρίζει- ενδυναμώνει τους μαθητές στην κατάκτηση της γνώσης ατομικά και/ή συνεργατικά. Τα μαθήματα πρέπει να είναι ενιαία (θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος ως ενιαίο σύνολο). Το μεγαλύτερο μέρος της θεωρητικής γνώσης θα ανακύπτει από την πειραματική μελέτη, τις επαγωγικές μεθόδους διδασκαλίας και τη μάθηση μέσω δράσης. Για τα γενικά/ανθρωπιστικά μαθήματα προτείνονται θεματο-κεντρικά ή προβληματο-κεντρικά προγράμματα σπουδών.

Abstract: In this article, a proposal for the curricula of the vocational lyceum of Greece that will be based upon learning outcomes and student-centered learning is presented. In the beginning, the trends of the countries of European Union are presented and then a general proposal for the curricula of the vocational high schools of Greece is presented. Research shows that a large number of students who mainly select the vocational paths have learning disabilities or school difficulties. Consequently, they need special teaching and learning approaches and more personalized support. Thus, the focus of curriculum should be on student-centred learning through inductive reasoning, because research shows it is more appropriate for students with learning disabilities or school difficulties. The qualitative knowledge should be obtained through modern teaching and learning methods and appropriate learner-centred textbooks. The experience that the learners will obtain through activities based upon inductive reasoning and action learning might empower construction of knowledge. This proposal does not differentiate between theory and practice but it leads towards a continuing practice where the theory would be discovered through experimentation and action learning. For the general knowledge subjects are suggested problem-based and issue-based curricula.