Αρχείο ετικέτας ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ”

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Περίληψη: Με το σχέδιο ΑΘΗΝΑ και το ΠΔ95/2013, η Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας μετονομάστηκε σε “Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών” και τα Τμήματα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και Γραφιστικής συγχωνεύθηκαν σε ένα Τμήμα με τη μορφή των εισαγωγικών κατευθύνσεων με τον τίτλο “Τμήμα Γραφιστικής”. Στο χρονικό διάστημα 2013-2016 όλοι οι φορείς της ακαδημαϊκής, επιστημονικής και επαγγελματικής κοινότητας των γραφικών και εφαρμοσμένων τεχνών, κατεθεσαν την ολοκληρωτική αντίθεσή τους στο ΠΔ95/2013 με τεκμηριωμενες αναλύσεις. Ειδικότερα ο τίτλος της Σχολής ως “Καλλλιτεχνικών Σπουδών” είναι παραπλανητικός αδόκιμος, αντιεπιστημονικός και δεν έχει σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα και τα επιστημονικά πεδία που θεραπεύουν τα 5 τμήματα της σχολής αυτής (με λειτουργία από το 1974). Τα Τμήματα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και Γραφιστικής λειτουργούν αυτόνομα από το 1974 και 1978 αντίστοιχα στο ΤΕΙ Αθήνας, είναι τα μοναδικά στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα και έχουν: • Διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα • Ελάχιστα ομοειδή μαθήματα • Πλήρως διαφορετικό περιεχόμενο και προγράμματα σπουδών (ακόμη και μαθήματα που έχουν παραπλήσια ονομασία έχουν διαφορετικό περιεχόμενο). • Διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα όπως προκύπτουν από τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα (ΦΕΚ Α’ 160 – ΠΔ 357/1989 και 294/88) • Διαφορετικό επαγγελματικό πεδίο και αντικείμενο απασχόλησης. • Διαφορετικό ερευνητικό πεδίο και χώρο έρευνας • Τα Τμήματα Γραφιστικής (παγκοσμίως) προσδιορίζονται από το ευρύτερο πεδίο του Design. Οι πτυχιούχοι λαμβάνουν Πτυχίο με τον τίτλο «Bachelor of Arts / Design”. • Τα Τμήματα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών (παγκοσμίως) προσδιορίζονται από το ευρύτερο πεδίο των ειδικοτήτων μηχανικού και τεχνολογίας (Εngineering and Τechnology). Οι πτυχιούχοι λαμβάνουν Πτυχίο με τον τίτλο «Bachelor of Engineering”. Για όλους τους προαναφερόμενους λόγους, προτείνουμε: • Tην άμεση ανάκληση του ΠΔ 95 ΦΕΚ 133 5/6/2013 • Την αλλαγή του τίτλου της Σχολής σε Σχολή Γραφικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών που ανταποκρίνεται ακριβώς στα γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτωνεχνολογίας Γραφικών ΤΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (άτων της Σχολής • Την αποκατάσταση της αυτόνομης λειτουργίας των Τμημάτων Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και Γραφιστικής Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης (B.Eng, Μ.Edu., M.Sc., Lic.Tech, Dr.Tech) Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών Διευθυντής Ερευνητικού Εργαστηρίου Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών & Μέσων Οπτικής Επικοινωνίας ΤΕΙ Αθήνας Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ ΓΤΠ 60, Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών Τηλ.: 6947898462, E-mail: politismedia@gmail.com


Abstract: With ATHINA plan of the Ministry of Education (2013), and P.D. 95/2013, the Faculty of Graphic Arts and Art Studies of TEI of Athens, renamed “as Faculty of Artistic Studies”. Further, the autonomus Departments of Graphic Arts Technology and and Graphic Design, were merged into one Department in the form of study courses, under the title “Graphic Design Department” In the period 2013-2016, all players of academic, scientific and professional community of graphicarts and applied arts, submitted their complete opposition to PD95 / 2013 based on thorough and cocrete analysis and documentation. In particular, the title of the Faculty as “Artistic Studies” is misleading, unqualified, unscientific and is not related to the study subjects and disciplines of the 5 Departments of this Faculty of Athens TEI (in operation since 1974). The Departments of Graphic Arts Technology and and Graphic Design at Athens TEI, operate autonomously since 1974 and 1978 respectively and they are unique in Higher Education in Greece. In particular they differentiate as follows: • Scientific and discipline/subjects • Stydy programmes and modules / courses • Completely different content and curricula (even courses that have similar names have different content). • Different professional rights (Government Gazette A 160 – DPR 357/1989 and 294/88) • Different professional fields and fields of employment. • Different research areas and scientific disciplines • The Departments of Graphic Design (worldwide) are determined in the wider field of Design. Graduates receive a Bachelor Degree titled «Bachelor of Arts / Design”. • The Departments of Graphic Arts Technology / Media Technology and Engineering (worldwide) are determined in the wider field of engineering and technology disciplines. Graduates receive a Bachelor Degee titled «Bachelor of Engineering, Bachellor of Science”. For all these reasons, we propose: • The immediate repeal of P.D. 95 (133) 06.05.2013 • The change of the title of the Faculty as “Faculty of Graphic and Applied Arts” that meets precisely and with full accuracy the disciplines of the currently operating Departments of this Faculty. • The restoration of the autonomy of the Departments of Graphic Arts Technology and Graphic Design and their operation as different Departments Dr. Anastasios E. Politis, Research Scientist Associate Professor Graphic Arts and Media Technology Athens TEI and Hellenic Open University Chairman of HELGRAMED – the Hellenic Union of Graphic Arts and Media Technology Engineers Director of the Research Institute for Graphic Arts-Media Technology & Visual Communication, TEI of Athens Tel.: +306947898462, E-mail: politismedia@gmail.com

ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ”

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΑΤΣΟΥ

Περίληψη: Με το σχέδιο ΑΘΗΝΑ και το ΠΔ95/2013, η Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας μετονομάστηκε σε “Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών” και τα Τμήματα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και Γραφιστικής συγχωνεύθηκαν σε ένα Τμήμα με τη μορφή των εισαγωγικών κατευθύνσεων με τον τίτλο “Τμήμα Γραφιστικής”. Τα Τμήματα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και Γραφιστικής λειτουργούν αυτόνομα από το 1974 και 1978 αντίστοιχα στο ΤΕΙ Αθήνας, είναι τα μοναδικά στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα και έχουν: Διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα Ελάχιστα ομοειδή μαθήματα Πλήρως διαφορετικό περιεχόμενο και προγράμματα σπουδών (ακόμη και μαθήματα που έχουν παραπλήσια ονομασία έχουν διαφορετικό περιεχόμενο). Διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα όπως προκύπτουν από τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα (ΦΕΚ Α’ 160 – ΠΔ 357/1989 και 294/88) Διαφορετικό επαγγελματικό πεδίο και αντικείμενο απασχόλησης. Διαφορετικό ερευνητικό πεδίο και χώρο έρευνας Τα Τμήματα Γραφιστικής (παγκοσμίως) προσδιορίζονται από το ευρύτερο πεδίο του Design. Οι πτυχιούχοι λαμβάνουν Πτυχίο με τον τίτλο «Bachelor of Arts / Design”. Τα Τμήματα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών (παγκοσμίως) προσδιορίζονται από το ευρύτερο πεδίο των ειδικοτήτων μηχανικού και τεχνολογίας (Εngineering and Τechnology). Οι πτυχιούχοι λαμβάνουν Πτυχίο με τον τίτλο «Bachelor of Engineering”. Για όλους τους προαναφερόμενους λόγους, προτείνω: Tην άμεση ανάκληση του ΠΔ 95 ΦΕΚ 133 5/6/2013 Την αλλαγή του τίτλου της Σχολής σε Σχολή Γραφικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών που ανταποκρίνεται ακριβώς στα γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων της Σχολής Την αποκατάσταση της αυτόνομης λειτουργίας των Τμημάτων Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και Γραφιστικής


Abstract: With ATHINA plan of the Ministry of Education (2013), and P.D. 95/2013, the Faculty of Graphic Arts and Art Studies of TEI of Athens, renamed “as Faculty of Artistic Studies”. Further, the autonomus Departments of Graphic Arts Technology and and Graphic Design, were merged into one Department in the form of study courses, under the title “Graphic Design Department” The Departments of Graphic Arts Technology and and Graphic Design at Athens TEI, operate autonomously since 1974 and 1978 respectively and they are unique in Higher Education in Greece. In particular they differentiate as follows: • Scientific and discipline/subjects • Study programmes and modules / courses • Completely different content and curricula (even courses that have similar names have different content). • Different professional rights (Government Gazette A 160 – DPR 357/1989 and 294/88) • Different professional fields and fields of employment. • Different research areas and scientific disciplines • The Departments of Graphic Design (worldwide) are determined in the wider field of Design. Graduates receive a Bachelor Degree titled «Bachelor of Arts / Design”. • The Departments of Graphic Arts Technology / Media Technology and Engineering (worldwide) are determined in the wider field of engineering and technology disciplines. Graduates receive a Bachelor Degree titled «Bachelor of Engineering, Bachellor of Science”. For all these reasons, we propose: • The immediate repeal of P.D. 95 (133) 06.05.2013 • The change of the title of the Faculty as “Faculty of Graphic and Applied Arts” that meets precisely and with full accuracy the disciplines of the currently operating Departments of this Faculty. • The restoration of the autonomy of the Departments of Graphic Arts Technology and Graphic Design and their operation as different Departments
 

ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ”

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΓΑΝΗ

Περίληψη: Με το σχέδιο ΑΘΗΝΑ και το ΠΔ95/2013, η Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας μετονομάστηκε σε “Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών” και τα Τμήματα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και Γραφιστικής συγχωνεύθηκαν σε ένα Τμήμα με τη μορφή των εισαγωγικών κατευθύνσεων με τον τίτλο “Τμήμα Γραφιστικής”. Τα Τμήματα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και Γραφιστικής λειτουργούν αυτόνομα από το 1974 και 1978 αντίστοιχα στο ΤΕΙ Αθήνας, είναι τα μοναδικά στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα και έχουν: Διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα Ελάχιστα ομοειδή μαθήματα Πλήρως διαφορετικό περιεχόμενο και προγράμματα σπουδών (ακόμη και μαθήματα που έχουν παραπλήσια ονομασία έχουν διαφορετικό περιεχόμενο). Διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα όπως προκύπτουν από τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα (ΦΕΚ Α’ 160 – ΠΔ 357/1989 και 294/88) Διαφορετικό επαγγελματικό πεδίο και αντικείμενο απασχόλησης. Διαφορετικό ερευνητικό πεδίο και χώρο έρευνας Τα Τμήματα Γραφιστικής (παγκοσμίως) προσδιορίζονται από το ευρύτερο πεδίο του Design. Οι πτυχιούχοι λαμβάνουν Πτυχίο με τον τίτλο «Bachelor of Arts / Design”. Τα Τμήματα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών (παγκοσμίως) προσδιορίζονται από το ευρύτερο πεδίο των ειδικοτήτων μηχανικού και τεχνολογίας (Εngineering and Τechnology). Οι πτυχιούχοι λαμβάνουν Πτυχίο με τον τίτλο «Bachelor of Engineering”. Για όλους τους προαναφερόμενους λόγους, προτείνω: Tην άμεση ανάκληση του ΠΔ 95 ΦΕΚ 133 5/6/2013 Την αλλαγή του τίτλου της Σχολής σε Σχολή Γραφικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών που ανταποκρίνεται ακριβώς στα γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων της Σχολής Την αποκατάσταση της αυτόνομης λειτουργίας των Τμημάτων Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και Γραφιστικής


Abstract: With ATHINA plan of the Ministry of Education (2013), and P.D. 95/2013, the Faculty of Graphic Arts and Art Studies of TEI of Athens, renamed “as Faculty of Artistic Studies”. Further, the autonomus Departments of Graphic Arts Technology and and Graphic Design, were merged into one Department in the form of study courses, under the title “Graphic Design Department” The Departments of Graphic Arts Technology and and Graphic Design at Athens TEI, operate autonomously since 1974 and 1978 respectively and they are unique in Higher Education in Greece. In particular they differentiate as follows: • Scientific and discipline/subjects • Stydy programmes and modules / courses • Completely different content and curricula (even courses that have similar names have different content). • Different professional rights (Government Gazette A 160 – DPR 357/1989 and 294/88) • Different professional fields and fields of employment. • Different research areas and scientific disciplines • The Departments of Graphic Design (worldwide) are determined in the wider field of Design. Graduates receive a Bachelor Degree titled «Bachelor of Arts / Design”. • The Departments of Graphic Arts Technology / Media Technology and Engineering (worldwide) are determined in the wider field of engineering and technology disciplines. Graduates receive a Bachelor Degree titled «Bachelor of Engineering, Bachellor of Science”. For all these reasons, we propose: • The immediate repeal of P.D. 95 (133) 06.05.2013 • The change of the title of the Faculty as “Faculty of Graphic and Applied Arts” that meets precisely and with full accuracy the disciplines of the currently operating Departments of this Faculty. • The restoration of the autonomy of the Departments of Graphic Arts Technology and Graphic Design and their operation as different Departments