Αρχείο ετικέτας ΤΟΜΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 1 ΕΠΑΛ Διονύσου -“Ζήνων”

Περίληψη: Περίληψη: Ο σύλλογος διδασκόντων του 1ου ΕΠΑΛ Διονύσου – «Ζήνων» καθώς και οι μαθητές της σχολικής μας μονάδας, συζήτησαν και αποφάσισαν να υποβάλλουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας προτάσεις που αφορούν τις δαπάνες για την παιδεία, τα ζητήματα χρηματοδότησης, τα ζητήματα του ωραρίου των εκπαιδευτικών, τα ζητήματα των εξωδιδακτικών ενασχολήσεων και τις συνθήκες βελτίωσης του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες. Ο σύλλογος τοποθετήθηκε επίσης για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, το θέμα της διδακτέας ύλης, τα σχολικά βιβλία και τέλος το ζήτημα του αριθμού μαθητών ανά τμήμα.

Abstract: Abstract: Teachers of 1th EPAL Dionysoy-“Zinon” and the students of our school discussed and decided to post proposals in the platform of Ministry of Education for the spendings on education, the financial issues, the working hours of educational issues, issues of extra-curricular pursuits and the improving conditions of teaching in schools. It was also placed the serious subjects of training teachers, the issue of curriculum, textbooks, and finally the question of the number of students per class.