Αρχείο ετικέτας τριτοβάθμια

Η Εικαστική Αγωγή στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Κούβου Ουρανία, Γιαννημάρα Ειρήνη, Δαφιώτης Παναγιώτης, Μουρσελά Κλεοπάτρα, Μπολιεράκη Κωνσταντίνα, Παπαδάκη Χριστίνα, Πρεβεδουράκη Κορίνα, Αβαγιανού Ρένα

Περίληψη: Η καλλιτεχνική/εικαστική παιδεία είναι πολυδιάστατη καθώς συνδυάζει την εμπλοκή των μαθητών σε διανοητικό, συναισθηματικό και πρακτικό επίπεδο. Ως τέτοια προϋποθέτει την οικειοποίηση συγκεκριμένων παιδαγωγικών προσεγγίσεων ώστε οι μαθητές να αναπτυχθούν ως προς: – την ικανότητα τους να χρησιμοποιούν υλικά, μορφοπλαστικά στοιχεία και τεχνικές επαρκώς, καθώς και ως προς την οπτική τους αντίληψη. – την διανοητική, κριτική και ερμηνευτική τους ικανότητα. – την συνειδητοποίηση της αλληλεπιδραστικής σχέσης τέχνης και κοινωνικού-πολιτισμικού πλαισίου. Στην βάση αυτών των τριών αξόνων διατυπώνονται αντίστοιχα προτάσεις ως εξής: – Η εξοικείωση με υλικά και τεχνικές προϋποθέτει κάποιες πολύ βασικές υποδομές εύκολα υλοποιήσιμες που είναι απαραίτητο να υπάρχουν. – Η ανάπτυξη των διανοητικών, κριτικών και ερμηνευτικών ικανοτήτων των μαθητών, καθώς και η επίγνωση της σημασίας του πλαισίου, απαιτούν μια πολύπλευρη προσέγγιση: Πρώτα στην μέση εκπαίδευση, πρέπει να παρασχεθεί υποστήριξη, μετεκπαίδευση και εξειδίκευση στους διδάσκοντες, ποικιλοτρόπως. Δεύτερον, στην τριτοβάθμια βαθμίδα, όλες οι σχολές Καλών Τεχνών και εκπαιδευτικά τμήματα πανεπιστημίων πρέπει να παρέχουν το μάθημα της διδακτικής της τέχνης ως υποχρεωτικό σε ειδικά, επαρκώς στελεχωμένα τμήματα, όπου πρέπει να δημιουργηθούν και μεταπτυχιακά προγράμματα (Μάστερ). Τέλος, γίνεται λόγος για την σημασία της επαρκούς στελέχωσης και υποστήριξης του θεσμού των Καλλιτεχνικών σχολείων που θα πρέπει να επεκταθεί.

Abstract: Art education is multifaceted as it combines at equal measure, students’ conceptual, emotional and practical engagement. As such, requires an adoption of specific pedagogical approaches with a view to develop students in the following respects: -Ability to use art materials and visual elements aptly, as well as development of sensuous/visual perception. -Development of conceptual, critical and interpretative abilities. -Realization of Art’s interrelationship with the socio-cultural context. Broadly, on the basis of these three axes/strands respective proposals can be outlined as follows: -Familiarisation with art materials and techniques requires very basic and easy to install infrastructure in (art) classrooms which must be provided. -Advancement of students’ conceptual, critical and interpretative capabilities, as well as contextual awareness, requires a multifaceted approach: Firstly, within Secondary education, by providing diverse opportunities for effective staff development, training and continuous support. Secondly, within tertiary education, all State Art Schools and university educational departments should provide structured and efficient initial/compulsory art teacher training by means of adequately staffed and equipped departments dedicated to this task. The provision of postgraduate degrees (MA) is also deemed highly important. Last but not least, Specialist secondary art schools should we adequately supported, and staffed while their number should increase.

Η Εικαστική Παιδεία στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Αβαγιανού Ρένα, Γιαννημάρα Ειρήνη, Δαφιώτης Παναγιώτης, Κούβου Ουρανία, Μουρσελά Κλεοπάτρα, Μπολιεράκη Κωνσταντίνα, Παπαδάκη Χριστίνα, Πρεβεδουράκη Κορίνα

Περίληψη: Το μάθημα Εικαστική Παιδεία να συμπεριληφθεί στο Πρόγραμμα κάθε σχολείου, να ενισχυθούν τα μαθήματα Ελεύθερου Σχεδίου στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, αφού αποτελούν και πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα. Είναι απαραίτητη η θεσμοθέτηση του εργαστηριακού χαρακτήρα του μαθήματος Εικαστική Παιδεία, αφού η θεωρία με την πράξη είναι αλληλένδετες. Ο προσδιορισμός δε ειδικού χώρου μέσα στο Σχολείο, Εικαστικού εργαστήριου και οι παροχές σε υλικοτεχνική υποδομή για τα Εικαστικά, θα συνεισφέρουν στο εμπλουτισμό της εικαστικής παιδαγωγικής διαδικασίας. Επιπλέον η Εικαστική Παιδεία σε συνδυασμό με την Ιστορία της Τέχνης και την Αισθητική σε συνεχόμενο δίωρο θα εξυπηρετήσει την ανάδειξη του πλούτου και της ποικιλίας των μορφών της πολιτισμικής ζωής. Επίσης μέσα από εβδομαδιαίες Δίωρες Εικαστικές Δράσεις που συσχετίζουν και άλλα γνωστικά αντικείμενα, αναδεικνύονται πολύπλευρα οι ικανότητες και καλλιεργούνται διαφορετικές δεξιότητες των εμπλεκομένων στην διαδικασία. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση Καλλιτεχνικών δράσεων που προκύπτουν από τη σύνδεση του σύγχρονου δημιουργικού σχολείου με φορείς πολιτισμού και έγκυρες κοινωνικές δομές. Το όλο εγχείρημα θα υποστηριχτεί ακόμα περισσότερο εφόσον το Εκπαιδευτικό Υλικό για το μάθημα των Εικαστικών ανανεώνεται και εμπλουτίζεται σχετικά με τις σύγχρονες αισθητικές τάσεις της τέχνης. Και σε αυτό το πλαίσιο κρίνεται σκόπιμη η αναθεώρηση των Σχολικών Εγχειριδίων. Η αυτοαξιολόγηση και αξιολόγηση του παρεχόμενου Εκπαιδευτικού Έργου, αφορά σε δημιουργική ανατροφοδότηση είναι ένα τόσο σύγχρονο όσο και διαχρονικό αίτημα με στόχο αποκλειστικά την αυτοβελτίωση Η Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών Εικαστικών, πρέπει να διευκολύνεται, ώστε μέσα από δημιουργικές πρακτικές να ενισχύεται το εκπαιδευτικό έργο. Σε αυτό το πλαίσιο είναι σκόπιμη η ενίσχυση του επιστημονικού πεδίου Διδακτική της Tέχνης με περαιτέρω Σπουδές (Μεταπτυχιακά – Διδακτορικά) στα αντίστοιχα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς και η δημιουργία επιμορφωτικών προγραμμάτων. Ενώ παράλληλα η εκπόνηση καλλιτεχνικού έργου από εικαστικούς καλλιτέχνες εκπαιδευτικούς να πριμοδοτείται θεσμικά. Η Ίδρυση τέλος περισσοτέρων Καλλιτεχνικών Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και η εξασφάλιση άρτιας λειτουργίας τους, με την τοποθέτηση όλων των ειδικοτήτων από την αρχή της χρόνιας διαφαίνεται ως ανάγκη της κοινωνίας.

Abstract: Art Education Legislation should lead towards achieving a Workshop Character of Art Courses, since Art Theory and Practice are definitely intertwined. The Nature of Art Courses through the use of Art supplies and materials, should lead students to shape and form finding in relation to Aesthetics and Perception Ability. Weekly Art Education Activities proposed, should have continuous two hour duration in order to best serve the purpose of multifaceted ability development while allowing further ability development for everyone involved in the process. Freehand and Linear Drawing Preparatory Courses within the general Art Education Framework should be readily strengthened since both subjects are part of the Nationwide Exams prerequisites of student entry into Vocational or College Schools and Universities. Since Art Education should be officially a Workshop Course, it is necessary to be supplemented with both Art Materials and Tech Support infrastructure. Art Education and Art History as well as Aesthetics in a continuous two hour weekly time allocation, allows teenager students to become familiar with a totally new way of life: Culture! All Art Education Material would have to be updated according to contemporary Art Trends. School Textbooks should be also renewed and enriched to include recent Art Education developments. Art Activities should connect the contemporary creative School to Culture Groups. Art Teachers and Profs should be allowed to follow Post Educational Art Seminars to best support and strengthen Total Educational Art Teaching Performance.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:1ο ΓΕ.Λ. ΙΛΙΟΥ

Περίληψη: Διαχωρισμός της πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση από ένα Λύκειο Γενικής Παιδείας, Μείωση της ύλης, Μείωση του αριθμού μαθητών των τμημάτων Προσανατολισμού, Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής, Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού

Abstract: The purpose of High School should not be to prepare pupils for University Education but rather have an identity of its own, based on General Education Smaller number of pupils in the “Orientation “classes Improvement of school equipment and installations Reduction of curriculum the extent of which is thus badly taught Improvement of teacher’s status

Εισαγωγή φοιτητών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Περίληψη: Πρόταση του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με αντικείμενο την θεσμοθέτηση Συστήματος Ειδικών Εισιτηρίων Εξετάσεων για την εισαγωγή φοιτητών στο πρώτο έτος σπουδών.

Abstract: Proposal of the Department of Music Science and Art of the School of Social Sciences, Humanities and Arts of the University of Macedonia, concerning the establishment of Special Entry Examination System for admission in the first year of studies.