Αρχείο ετικέτας ΥΠΟΔΟΜΗ

ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Νταρλαγιάννης Νικόλαος

Περίληψη: Ένα σχολείο με λιγότερα μαθήματα, με μεγαλύτερη έμφαση στην τέχνη, τη δημιουργία και τη συνεργασία, χωρίς εξετάσεις, με τις κατάλληλες δομές στήριξης και τον απαραίτητο εξοπλισμό. Ένα σχολείο με επιμορφωμένους καθηγητές που θα αγαπάνε τη δουλειά τους και μαθητές που δε θα το σκάνε από τα μαθήματα. Οι παρακάτω προτάσεις αποτελούν μερικά μόνο αρχικά βήματα προς αυτή την “ουτοπική” προοπτική.

Abstract: A school with fewer courses, with more emphasis on art, creation and cooperation, without examinations, with appropriate support structures and the necessary equipment. A school with sufficiently trained teachers who will love their job and students who will not flee from the courses. The following suggestions are only some initial steps towards this “Utopian” perspective.

Προτάσεις για την Παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες:Σύλλογος Διδασκόντων 4ου Δ.Σ. Μενεμένης

Περίληψη: Το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται να επαναπροσδιοριστεί και να αναζητήσει εκ νέου την ταυτότητά του. Πρέπει να γίνει το σχολείο της πνευματικής αναζήτησης, το σχολείο της πολύπλευρης και ολόπλευρης καλλιέργειας του κάθε μαθητή αξιοποιώντας το δυναμικό του και την κλίση που αυτό διαθέτει. Να γίνει το σχολείο για τους μαθητές που θα γίνουν οι επόμενοι ενορχηστρωτές της κοινωνίας, με κέντρο τον άνθρωπο.

Abstract: The current educational system needs to be redefined and search for a new look of its identity. I needs to be the school of spiritual research, the school of the multifaceted and all-round culture of each student using the potential and the slope at its disposal. To be the school for students who will become the next arrangers of society with human aiming future.

Προτάσεις για Επιμόρφωση Εκπ/κών-Υποστήριξη εκπ/κου έργου και Βελτιωση Υποδομών

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 17ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΞΑΝΘΗΣ

Περίληψη: Η πολιτεία έχει παραμελήσει συστηματικά την παιδαγωγική και επιστημονική στήριξη τόσο του εκπαιδευτικού όσο και του έργου του. Το πλήθος των διδακτικών στόχων του ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ περιορίζει ασφυκτικά τις κινήσεις του. Οι ανάγκες σε μόνιμο προσωπικό αυξάνονται συνεχώς ενώ χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί είναι εγκλωβισμένοι στη αβεβαιότητα του αύριο. Παρά την άσχημη κατάσταση της οικονομίαςείναι ανάγκη να υποστηριχθεί η σύγχρονη διδασκαλία από μέσα και εφαρμογές νέων τεχνολογιών. Το ολοήμερο τμήμα εξακολουθεί να υποφέρει από έλλειψη χώρων, υποδομής και προσωπικού και ο ρόλος του παραμένει υποβαθμισμένος.

Abstract: The State has systematically neglected the educational and scientific support concerning the teacher and his work. Teaching freedom is patronized by the ever growing daily goals set by the School Curriculum. The need for regular staff is rising constantly and thousands of standbys are trapped in an uncertain future. Despite the bad financial situation in this period contemporary teaching and new means of technology must be supported financially by the State. The “All Day School” institution still suffers from serious lack of space, infrastructure and staff and its role remains degraded.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 1 ΕΠΑΛ Διονύσου -“Ζήνων”

Περίληψη: Περίληψη: Ο σύλλογος διδασκόντων του 1ου ΕΠΑΛ Διονύσου – «Ζήνων» καθώς και οι μαθητές της σχολικής μας μονάδας, συζήτησαν και αποφάσισαν να υποβάλλουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας προτάσεις που αφορούν τις δαπάνες για την παιδεία, τα ζητήματα χρηματοδότησης, τα ζητήματα του ωραρίου των εκπαιδευτικών, τα ζητήματα των εξωδιδακτικών ενασχολήσεων και τις συνθήκες βελτίωσης του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες. Ο σύλλογος τοποθετήθηκε επίσης για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, το θέμα της διδακτέας ύλης, τα σχολικά βιβλία και τέλος το ζήτημα του αριθμού μαθητών ανά τμήμα.

Abstract: Abstract: Teachers of 1th EPAL Dionysoy-“Zinon” and the students of our school discussed and decided to post proposals in the platform of Ministry of Education for the spendings on education, the financial issues, the working hours of educational issues, issues of extra-curricular pursuits and the improving conditions of teaching in schools. It was also placed the serious subjects of training teachers, the issue of curriculum, textbooks, and finally the question of the number of students per class.

Κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΕΠΑ.Λ Λέρου

Περίληψη: Στο πλαίσιο του Εθνικού κοινωνικού διαλόγου για την Παιδεία διοργανώθηκε την Παρασκευή 18/3/2016 στο χώρο του ΕΠΑ.Λ Λέρου συζήτηση προκειμένου να κατατεθούν προτάσεις όσον αφορά την επικείμενη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Τα θέματα τα οποία θίχτηκαν από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας του ΕΠΑ.Λ Λέρου (εκπαιδευτικοί , γονείς, μαθητές) αφορούσαν την υλικοτεχνική υποδομή, την πρόσθετη Διδακτική Στήριξη, τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα καθώς και την ποιότητα αυτών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, υπηρεσιακές μεταβολές εκπαιδευτικών και στελέχωσης σχολείων και τέλος αξιολόγηση μαθητών

Abstract: As part of the National Social Dialogue on Education held Friday 18/03/2016 at the site of EPAL Leros debate to be tabled proposals concerning the forthcoming education reform. The issues raised by the entire educational community of EPAL Leros (teachers, parents, students) related to technical and material infrastructure, special support courses, timetables and curricula and their quality, teacher training, status changes in teacher’s service , teacher’s training and staffing of public schools and finally student’s evaluation.