Αρχείο ετικέτας φυσική αγωγή

Ώρες Φυσική Αγωγή

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μιχαήλ Παπαδόπουλος

Περίληψη: Αύξηση ωρών Φυσικής Αγωγής. Με βάση διεθνείς μελέτες και δεδομένου ότι ο κύριος στόχος της φυσικής Αγωγής στο σχολείο είναι ο βιωματικός , οι ώρες της Φυσικής Αγωγής σε όλες τις τάξεις της Α/θμιας και Β/μιας Εκπαίδευσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 ώρες εβδομαδιαίως στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Επίσης είναι αναγκαία η είσοδος της Φυσικής Αγωγής και στην προσχολική Αγωγή

Abstract: Increase Physical Education hours. Based on international studies and since the main goal of physical education in school is experiential, the hours of physical education in all grades of A / primary and secondary / a Education must be at least three hours per week in the curriculum.   Entry physical education and preschool education is also necessary.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:1ο ΓΕ.Λ. ΙΛΙΟΥ

Περίληψη: Διαχωρισμός της πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση από ένα Λύκειο Γενικής Παιδείας, Μείωση της ύλης, Μείωση του αριθμού μαθητών των τμημάτων Προσανατολισμού, Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής, Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού

Abstract: The purpose of High School should not be to prepare pupils for University Education but rather have an identity of its own, based on General Education Smaller number of pupils in the “Orientation “classes Improvement of school equipment and installations Reduction of curriculum the extent of which is thus badly taught Improvement of teacher’s status

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Παπαντελής Νικήτας, εκπαιδευτικός

Περίληψη: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Abstract: ESTABLISHING PERMANENT POSTS IN SECONDARY EDUCATION. – PROPOSALS UPGRADES IN PHYSICAL EDUCATION.