Αρχείο ετικέτας χρόνο για τον εαυτό τους

Θα πρέπει να σκεφτούμε τα παιδιά

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Περίληψη: Θα πρέπει να σκεφτούμε τα παιδιά. Να αναλογιστούμε ότι πέρα από τη γνωστική τους ανάπτυξη και άλλοι τομείς όπως η συναισθηματική και η κοινωνική τους ανάπτυξη είναι επίσης πολύ σημαντικοί για τη δημιουργία της προσωπικότητά τους. Να σεβαστούμε τις δυνατότητες και τις ανάγκες τους για παιχνίδι και για ξεκούραση. Θα πρέπει να τους αφήσουμε κάποιο χρόνο για τον εαυτό τους, για επικοινωνία με τους γονείς τους και με τα άλλα παιδιά.

Abstract: We should think about kids. To think that in addition to their cognitive development and other areas such as emotional and social development is also very important to create the personality. To respect the capabilities and needs for play and relaxation. We have to let some time for themselves, to communicate with their parents and other children.