Αρχείο ετικέτας Χώρος Νηπιαγωγείου

Ο χώρος του νηπιαγωγείου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Βασιλική Πλιάτσικα

Περίληψη: Υπάρχει ανάγκη επίλυσης του κτιριακού προβλήματος αρκετών νηπιαγωγείων, που στεγάζονται σε ισόγειες μονοκατοικίες και μαγαζιά, σε αίθουσες ή ημιυπόγειες αίθουσες δημοτικών σχολείων. Ειδικότερα προβλήματα ξεκινούν από τη συστέγαση τμημάτων νηπιαγωγείων (εναλλασσόμενο ωράριο) σε κοινή αίθουσα, όπου ο χώρος μειώνεται σημαντικά από την ύπαρξη διπλών επίπλων για τις ανάγκες λειτουργίας των τμημάτων. Ο χώρος του νηπιαγωγείου πρέπει να επιτρέπει την κοινωνική αλληλεπίδραση, την εξερεύνηση, να είναι γεμάτος ερεθίσματα οδηγώντας τα παιδιά στην απόκτηση εμπειριών και εποικοδομητικής γνώσης. Στο πλαίσιο αυτό ο/η εκπαιδευτικός οργανώνει την τάξη με σχετικό υλικό, αξιοποιεί ευκαιρίες που προκύπτουν από διάφορες μαθησιακές περιοχές, χωρίς να περιορίζεται στις οργανωμένες δραστηριότητες, αλλά επεκτείνεται σε όλη την ημέρα και τον χώρο. Ως προτάσεις αναφέρονται σημεία του Οδηγού Μελετών Σχολικών Κτιρίων. Για την επίτευξή τους χρειάζεται να σταματήσει η φιλοξενία των νηπιαγωγείων σε δημοτικά σχολεία ή ακατάλληλα κτίρια όπως και η λειτουργία τμημάτων νηπιαγωγείων με εναλλασσόμενο ωράριο.

Abstract:There is a need to solve the problem of buildings for several kindergartens, which are housed in ground floor houses and shops, in rooms or semi – basement rooms of elementary schools. Particular problems start from the co – location kindergarten section (alternating working hours) in a common room, where space is significantly reduced by the existence of double furniture for operating needs of sections. The space of kindergarten must allow social interaction, exploration, be filled stimuli leading the children to gain experiences and constructive knowledge. In this context the teacher organizes the classroom with relevant material, develop opportunities, which arising from different learning areas without being restricted to organized activities, but extends throughout the day and the space. As proposals are mentioned points from the Guide Studies for School Buildings. For their achievement need to stop the hosting of kindergartens in primary schools or unsuitable buildings and also the operation of kindergarten sections with alternating working hours.