Αρχείο ετικέτας ψυχολογική στήριξη μαθητών

Προτάσεις του συλλόγου διδασκόντων του Εσπερινού Γυμνασίου Μυτιλήνης με Λυκειακές Τάξεις

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Λ.Τ.

Περίληψη: Στα πλαίσια του Εθνικού και Κοινωνικού διαλόγου για την Παιδεία, ο σύλλογος των καθηγητών του Εσπερινού Γυμνασίου Μυτιλήνης με Λυκειακές Τάξεις ,συνεδρίασε και κατέληξε σε μια σειρά προτάσεων τις οποίες και παραθέτει. Ειδικότερα έγιναν προτάσεις για τις εγγραφές, τα έτη σπουδών, τις απουσίες, την εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές, την δυνατότητα πιστοποίησης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, την Π.Δ.Σ, τον εκσυγχρονισμό των βιβλίων, την μείωση της ύλης, και την στήριξη των μαθητών από ψυχολόγο.

Abstract: As part of the National and Social Dialogue on Education, the Body of the Evening Junior High School teachers of Mytilene with supplemental Senior High School classes, met and agreed on a series of proposals, which are attached. In particular, proposals were made about student registration, years of study, student absences, admission to military schools, the possibility of certifying special educational needs, additional teaching support, the modernization of books, the reduction of teaching material, and the support of students by a psychologist.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 2ου ΓΕΛ ΔΑΦΝΗΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:2 ΓΕΛ ΔΑΦΝΗΣ-ΑΤΤΙΚΗ

Περίληψη: Ι. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 14χρονη υποχρεωτική παιδεία. Για τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ μαθήματα γενικής παιδείας μόνο. Δημιουργία Δ’ τάξης για προπαρασκευαστικά τμήματα εξειδίκευσης με βαθμολογία που θα προκύπτει μέσα από σειρά αξιολογήσεων. (Μοριοδότηση – επανάληψη της τάξης για περισσότερα μόρια : μια συνεχής διαδικασία). Ειδικά μαθήματα για παιδιά που δεν έχουν ως πρώτη γλώσσα τα Ελληνικά. Ορισμένα μαθήματα να γίνονται εκτός σχολείου με τη μορφή επίσκεψης (πχ σε χώρο μουσείου) ή συζήτησης με εξωτερικούς επισκέπτες. Για τις σχολικές γιορτές: ορίζονται σαν project στην αρχή της χρονιάς οι 3 γιορτές με συγκεκριμένους μαθητές. Στο 2ωρο του poject γίνονται οι πρόβες χωρίς να χάνονται ώρες μαθήματος. ΙΙ. ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ολοήμερο σχολείο μέχρι τις 16:30. Από τις 9:00 μέχρι τις 13:00. Και στη συνέχεια 14:30-16:30. Πρόβλεψη υποχρεωτικής ενίσχυσης αδύνατων μαθητών μέσα στο σχολείο με υπόδειξη από τον διδάσκοντα για πόσο χρόνο για κάθε περίπτωση μαθητή. ΙΙΙ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα γνωστικά αντικείμενα, επαγγελματικό προσανατολισμό κ. ά. Συνεργασία – ανατροφοδότηση συναδέλφων ίδιας ειδικότητας. Ελεύθερη επιλογή ενός συγγράμματος για όλες τις τάξεις του Λυκείου σε κάθε μάθημα. Εβδομαδιαία μία ώρα ατομικών συναντήσεων καθηγητών με τους μαθητές προσμετρούμενη στο ωράριο για ενίσχυση, συζήτηση κλπ. Μείωση του εξωδιδακτικού έργου για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν. Όλες οι εργασίες που κάνουν να είναι σχετικές με το εκπαιδευτικό τους έργο. IV. ΟΓΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤHΣ ΥΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Μείωση της ύλης σε όλα τα μαθήματα. Ελευθερία στην επιλογή βιβλίου. Πρόγραμμα σπουδών – αλλαγή ώστε να ενισχύεται και να προωθείται η συνεργατική διαδικασία στην τάξη. 2ωρο μέσα στην εβδομάδα – για γιορτές, προπονήσεις, ομάδες θεάτρου, κοινωνική δράση κλπ παιδιά ενταγμένα σε ομάδες. Διαθεματική προσέγγιση των μαθημάτων με συνδιδασκαλία ορισμένη από την αρχή της χρονιάς στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Να μειωθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα. Καθιέρωση 5ωρου. H έναρξη των μαθημάτων στις 9 πμ. V. ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ – ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για γραμματειακή υποστήριξη. Διευκόλυνση στο σχεδιασμό και την έγκριση των εκπαιδευτικών επισκέψεων. Ενημέρωση γονέων για απουσίες ηλεκτρονικά και μόνον. Συνεργασία σχολείων με μουσεία. Μικρότερα τμήματα (<=20 μαθητές) Λειτουργία βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. 14χρονη υποχρεωτική παιδεία για το Λύκειο. Για τις τάξεις Α΄, Β΄ (ή και Γ΄) μαθήματα γενικής παιδείας μόνο. Δημιουργία Δ’ τάξης (ή Γ΄ και Δ΄ ανάλογα με την απορροφητικότητα των Σχολών ανά Πεδίο) για προπαρασκευαστικά τμήματα εξειδίκευσης με βαθμολογία που θα προκύπτει μέσα από σειρά αξιολογήσεων. (Μοριοδότηση – επανάληψη της τάξης για περισσότερα μόρια : μια συνεχής διαδικασία). Ειδικά μαθήματα για παιδιά που δεν έχουν ως πρώτη γλώσσα τα Ελληνικά. Μαθήματα να γίνονται εκτός σχολείου με τη μορφή επίσκεψης (πχ σε χώρο μουσείου) ή συζήτησης με εξωτερικούς επισκέπτες. Για τις σχολικές γιορτές: ορίζονται σαν project στην αρχή της χρονιάς οι 3 γιορτές με συγκεκριμένους μαθητές. Στο 2ωρο του poject γίνονται οι πρόβες χωρίς να χάνονται ώρες μαθήματος Φύλαξη του σχολείου όλο το 24ωρο. Ξεχωριστή αίθουσα καλλιτεχνικών, θεάτρου, κινηματογράφου με το απαραίτητο υλικό. Να υπάρχει ο/η ψυχολόγος του σχολείου καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Abstract: I. School Timetable and Curriculum • Compulsory education lasts for 14 years. General education courses are provided in A, B and C grades. There is provision for a fourth grade of preparatory nature with specialized courses which will include a combination of students being graded and evaluated. (Acquiring credits-class repetition for more credits: an on-going procedure). • Specialized courses for students whose native language is not Greek. • Certain subjects will be conducted outside school in the form of field trips or conversing with external visitors. • National holiday celebrations will be assigned at the beginning of each school year as two-hour projects carried out with a specific number of students. These sessions will be held on a weekly basis within the school timetable. II. Tutorial teaching • General courses will be held from 9:00 a.m. until 13:00 p.m. Tutorial classes will be held from 14:30 p.m. until 16:30 p.m. • Provisional obligatory support for weak students at school after the teacher’s suggestions. III. In-service Teacher Training and Teacher Educational Support • In-service teacher training concerning specific fields, vocational training, etc. • Co-operation and feedback among teachers in the same discipline. • Free choice of coursebook for each subject in all school grades. • Weekly one-to-one sessions between teacher and student for discussion and reinforcement. • Reduction of teacher’s involvement in administrative work. IV. Quantity and quality of syllabus • Reduction of syllabus in all subjects. • Freedom of choice in selecting school material. • Co-operative learning. • A two-hour session a week within the school timetable dedicated to celebrations, athletic training, theatrical groups, social activities, etc. • Cross-curricular approach of subjects with co-teaching defined at the beginning of the school year. • Reduction of teaching hours. Establishing 5 hours of teaching sessions. • School commences at 9:00 a.m. V. Administration-Availability of school material-Employing staff • Hiring permanent personnel for administrative support. • Reduction of bureaucratic procedures concerning educational field trips. • Informing parents of students’ absences by email. • Co-operation between schools and museums. • Smaller classes (‹= 20 students). • Operation of library facilities throughout the school day. • Auditorium for film viewing and theatrical productions. • Guidance counseling for psychological support on call.