Αρχείο ετικέτας ωρολόγια προγράμματα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΤΕΕ Ε.Α. Α’&Β’ ΒΑΘΜΙΔΟΣ ΙΝ.Α.Α. ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περίληψη: Η εκπαιδευτική διαδικασία ένταξης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην κοινωνική ζωή και στην επαγγελματική δραστηριότητα κατά συνέπεια στην αρμονική συμβίωση με το κοινωνικό σύνολο επιτάσσει την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων φορέων σε νευραλγικούς τομείς της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (νομικό πλαίσιο, τομείς-ειδικότητες, φορείς αξιολόγησης, ειδικό εκπαιδευτικό επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, θέματα φοίτησης μαθητών,αναλυτικά /ωρολόγια προγράμματα, προσαρμοσμένα σχολικά εγχειρίδια, σχολικά κτίρια, τεχνολογικός εξοπλισμός) προκειμένου να ξεπεραστούν κωλύματα που αναχαιτίζουν την καθημερινή και ουσιαστική παρέμβαση των ειδικών στην εκμάθηση, ενθάρρυνση και υποστήριξη των μαθητών αυτών.

Abstract: The educational process of integration of pupils with learning difficulties in the education system, social life and professional activities thus in harmonious coexistence with the community requires the direct intervention of the competent bodies in key areas of special education and training (legal framework fields; ratings, rating agencies, special educational scientific and support staff, students study topics, analytical / timetables adapted textbooks, school buildings, technical equipment) in order to overcome obstacles that constrain daily and effective intervention of specialists in learning, encouragement and support these students.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ «AΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΑΙ «ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ» ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ.) ΩΣ ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Περίληψη:Στην εισήγησή μου προτείνω και αιτιολογώ ότι πρέπει να εισαχθούν τα μαθήματα «ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ» και “ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ” στη διδακτέα ύλη όλων των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γιατί η γνώση των τρόπων προστασίας της υγείας από κινδύνους και η γνώση παροχής πρώτων βοηθειών μπορεί να σώσει πολλές ζωές νέων ανθρώπων.

Abstract: In my proposal I suggest –and justify- that teaching courses of “HEALTH EDUCATION” and “FIRST AID” should be introduced in the curriculum of all schools in Secondary Education because knowledge of first aid and how to prevent health risks may save many lives of young people.