Αρχείο ετικέτας ωρολόγια

Δομή και Τρόπος Λειτουργίας Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ Βαθμίδας Σύρου

Περίληψη: Πρόταση που περιγράφει τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας των Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων και των Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων με Τάξεις Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου. Περιέχει ωρολόγιο πρόγραμμα για τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Πρότυπα Απολυτηρίων και Πτυχίων.


Abstract: Proposal due to describe the structure and operation of the Special Vocational Education.

Ωρολόγια Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ Βαθμίδας Σύρου

Περίληψη: Πρόταση Ωρολογίων Προγραμμάτων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων με την υπάρχουσα νομοθεσία.

Abstract: Special Technical High Schools Timetables, with existing legislation.