Αρχείο ετικέτας ωρολόγιο πρόγραμμα

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Μαθητών Α’ Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Μαθητών Α’ Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης

Περίληψη: Στο κείμενο αναπτύσσονται επιγραμματικά οι προτάσεις στις οποίες κατέληξε η σχετική συνεδρίαση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών του Α’ Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης, οι οποίες εν συντομία στοχεύουν στην οργάνωση/ βελτίωση εκείνου του σχολικού περιβάλλοντος που θα επιτρέπει την ευρύτερη ανάπτυξη της πολυδιάστατης νοημοσύνης των μαθητών και της ισορροπημένης αλληλεπίδρασης όλων των εμπλεκόμενων μερών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 Abstract: The text explicates briefly the proposals which the Association of Parents and Legal Guardians (in loco parentis) of Students of the First Primary School of Xanthi have reached. These proposals aim mainly at the improvement of a school environment that will enable the development of students’ multidimensional intelligence and the balanced interaction of all parties involved in the educational process.

Προτάσεις των μαθητών του 1ου Γυμνασίου Βούλας στο πλαίσιο του εθνικού διαλόγου για την παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 1ο Γυμνάσιο Βούλας

Περίληψη: Οι προτάσεις των μαθητών του 1ου Γυμνασίου Βούλας αφορούν στο ωρολόγιο πρόγραμμα, στα μαθήματα, στην υλικοτεχνική υποδομή, στην οργάνωση των τμημάτων, στο σύστημα εξετάσεων – αξιολόγησης, στη συμμετοχή των μαθητών στη λήψη αποφάσεων, στο εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα. 

 Abstract: The students of the 1st High School of Voula submit their proposals for the operation of the school.

 

ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Διάμεση Κυριακή, Καραγιάννης Βασίλης

Περίληψη: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1. Το ωρολόγιο πρόγραμμα δεν καταρτίζεται με εκπαιδευτικά κριτήρια. Σχεδιάζεται για να ικανοποιήσει μια σειρά περιορισμών, που στην πλειοψηφία τους οφείλονται στη διάρθρωση του ίδιου του ωρολογίου προγράμματος και που δεν εξυπηρετούν κανένα εκπαιδευτικό κριτήριο. 2. Η διάρθρωσή του οδηγεί στον κατακερματισμό της διδακτικής ύλης και γνώσης. Ο μαθητής, σε καθημερινή βάση, διδάσκεται έξι ή επτά διαφορετικά μαθήματα σε έξι ή επτά διδακτικές ώρες. 3. Δεν προσφέρει καμία ευελιξία σε διδάσκοντες και μαθητές. Δημιουργεί ένα ασφυκτικό και άκαμπτο πλαίσιο στην καθημερινή διδακτική διαδικασία. Δεν επιτρέπει τη συνεργασία των καθηγητών. 4. Παρεμποδίζει την υλοποίηση στόχων του ΔΕΠΠΣ. Δεν επιτρέπει στο Πρόγραμμα Σπουδών να είναι ούτε διαθεματικό, ούτε ενιαίο, άρα καταργεί το ίδιο το κεντρικό νόημα του ΔΕΠΠΣ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1. Να καθιερωθούν ζώνες μαθημάτων και ενοποίηση ωρών διδασκαλίας, ώστε, καθημερινά, για κάθε τμήμα, να λειτουργούν τρεις ή τέσσερις διδακτικές ζώνες και κάθε ζώνη να αποτελεί ένα ενιαίο διδακτικό αντικείμενο. 2. Να αναπροσαρμοστούν τα μονόωρα μαθήματα, ώστε να μην υπάρχει κανένα μονόωρο μάθημα σε καμία τάξη. 3. Να καθιερωθεί ζώνη εναλλακτικών δράσεων, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στους καθηγητές να συνεργαστούν για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν καινοτόμες δράσεις, διαθεματικές δραστηριότητες, διαφοροποιημένη και εξατομικευμένη διδασκαλία.

 Abstract: ASCERTAINMENTS 1. The schedule is not planned by educational criteria. It is planned to satisfy some constraints which don’t serve to educational standards. 2. The schedule leads to the courses’ fragmentation and the splitting of the knowledge. We teach six or seven different courses in six or seven hours. 3. The schedule hasn’t any flexibility for the students and the teachers. Il creates a very rigid frame to the teaching process. Il doesn’t allow teachers’ collaboration. 4. The schedule doesn’t accord with the curriculum (ΔΕΠΠΣ), because it can’t promote interdisciplinary activities. PROPOSITIONS 1. To institute subject zones: for any course we could have a couple or even three hours in a day. 2. To adapt the one hour courses, so we will not have any of them in any class. 3. To impose an alternative activities zone which will give the possibility to the teachers to collaborate and to plan and put in action innovative activities, interdisciplinary activities, differentiated individual teaching personal.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Περίληψη: Οι προτάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων του 1ου Γυμνασίου Βούλας αφορούν την αναβάθμιση του περιεχομένου σπουδών, την υποστήριξη από σχολικούς ψυχολόγους, τη μείωση των μαθητών ανά τμήμα, τη διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

 Abstract: The teachers of the 1st High School of Voula submit their proposals for improvement of the studies, reduction of students per class, support by school psychologists and the teachers’ continuous training.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Περίληψη: 1. Υπεύθυνος Ολόήμερου 1 εκπαιδευτικός και στελέχωση με ειδικότητες. 2.Πλήρης και έγκαιρη στελέχωση υποστηρικτικών δομών, λειτουργία τμημάτων ειδικής αγωγής σε όλα τα σχολεία, παρουσία σχολικού ψυχολόγου σε κάθε πολυθέσιο σχολείο με οργανικές θέσεις, 3. Λειτουργία τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας. 4.Στα σχολεία ΕΑΕΠ Πρόβλεψη για πρόωρη αποχώρηση των μαθητών 1 μέρα κάθε μήνα για συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων, και 1 φορά κάθε τρίμηνο για ενημέρωση γονέων και επίδοση βαθμολογίας.5. Έγκαιρη στελέχωση των σχολείων από την 1η Σεπτεμβρίου.6. Αύξηση του αριθμού των διδακτικών επισκέψεων και απλούστευση των διαδικασιών έγκρισής τους.7. Περιγραφική αξιολόγηση μαθητών όλων των των τάξεων με δεδομένη φόρμα αξιολόγησης. Κατάργηση της αριθμητικής κλίμακας και της κλίμακας γραμμάτων.8. Οργάνωση σεμιναρίων σε τακτική βάση, ανάπτυξη και διεύρυνση του θεσμού ενδοσχολικής επιμόρφωσης.9. Μείωση διδακτέας ύλης Μαθημ. Α΄τάξης, Αλλαγή βιβλίων μαθηματικών Α΄και Ε΄τάξεων, Αλλαγή βιβλίων Αγγλικών σε τάξεις Γ΄- Ε΄-Στ΄. Αναδιάρθρωση της ύλης της Ιστορίας Στ τάξης – αλλαγή βιβλίων ιστορίας Στ΄τάξης.

 Abstract: ALL-DAY SCHOOL a. Pe 70 teacher in charge assisted by specialized instructors. SPECIAL EDUCATION a. Supportive structures operation b.All accession classes operation c.Presence of specializes psychologist/therapist on every day basis in multi- class schools. REMEDIAL TEACHING Operation of all classes of Remedial Teaching. SCHOOL TIMETABLE -Arrangements for students’ early departure once a month for teachers’ Association meetings. -Early staffing of all schools from the beginning of school year. -School outings/day trips increase in number. ASSESSMENT OF PUPILS -Descriptive evaluation and elimination of grading scale. EDUCATION -organization of seminars on regular basis, open to all( administration, pedagogical training, with innovative exemption from teaching duties.

 

Προτάσεις της Ομάδας Αναπληρωτών Βιολόγων για την Παιδεία.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ομάδα Αναπληρωτών Βιολόγων

Περίληψη: Προτείνουμε ενιαίο Βιβλίο για κάθε μάθημα και για κάθε υποβαθμίδα της Δευτεροβάθμιας (Γυμνάσιο, Λύκειο), μετατροπή μονόωρων μαθημάτων σε δίωρα, ενίσχυση των εργαστηρίων των φυσικών επιστημών, καλύτερες συνθήκες διδασκαλίας, περιορισμό των Β αναθέσεων, μόνιμους διορισμούς στα οργανικά κενά και διαφάνεια στη διοίκηση.

Abstract: Our small contribution to this dialog proposes one book for each subject throughout Gymnasium and one throughout Lyceum, which will help organize, manage and reduce the curriculum. It also promotes the reinforcement of teaching Natural Sciences in the laboratory and on the field and urges for better teaching conditions. We support the hiring of the required teaching staff according to the real vacant teaching positions which should always be presented beforehand. Finally, we advocate against the current status of subject teaching assignments and in favor of the reduction of secondary teaching assignments. Each subject should be taught by teachers with the respective academic degree.

Επέκταση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές και σχολικές βαθμίδες και διάχυση στην ύλη

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ-ΟΠ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΡΑ

Περίληψη: Η ΠΕ που σήμερα γίνεται αποσπασματικά, εθελοντικά, εκτός ωρολογίου στη Β’βάθμια και επιλεκτικά θα πρέπει να απευθύνεται σε όλους τους μαθητές εντός ωρολογίου προγράμματος από ειδικά επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς. Να διασφαλίζεται η προσέλευση σε Κέντρα ΠΕ για όλους τους μαθητές (μεταφορά) και τα ΚΠΕ να ανοίξουν στην κοινωνία και Τοπική Αυτοδιοίκηση και να συνδεθούν με διάδωση της γνώσης και της παραγωγικής ανασυγκρότησης σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες.

AbstractEnvironmental education in Greek schools today has a partial, voluntary and exceptional character. Instead Environmental education should be in the schedule of primary and secondary education which must be addressed to all pupils within the curriculum by specially trained teachers. We must ensure the attendance at the Centers of E.E. for all students (transfer). These Centers must open at the society and the Local Government and must be linked and disseminate knowledge about the productive reform according to local needs.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΝΩΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Περίληψη:Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 43 – 11/4/2016 Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αγίου Νικολάου, στα πλαίσια του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία, αποφασίστηκε να σταλούν οι παρακάτω προτάσεις: 1. Να γίνονται δράσεις συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της Ε.Α.Ε., αλλά και της Γενικής Αγωγής, που αφορούν στη διδασκαλία μαθητών με αναπηρία. 2. Να γίνονται επιμορφώσεις που αφορούν στη διαχείριση τάξης και κρίσεων, που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. 3. Να γίνονται δράσεις επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με θέματα που αφορούν στην κοινωνικοποίηση των μαθητών, η οποία θα επιτυγχάνεται σε πρακτικό επίπεδο, με τη συμμετοχή τους σε κοινωνικές εκδηλώσεις. 4. Στα αμιγώς χαρακτηρισμένα (ως προς την εκπαιδευτική ανάγκη) σχολεία Ειδικής Αγωγής (Τ.Ε.Ε Ειδικής Αγωγής Α και Β βαθμίδας, Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) θα μπορούσαν να ενταχθούν και μαθητές με άλλου τύπου αναπηρίες, αφού πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: α) Να υπάρχουν κατάλληλες κτηριακές υποδομές, ικανές να βοηθήσουν τους μαθητές. β) Να γίνουν προσλήψεις μόνιμου Εκπαιδευτικού προσωπικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. 5. Σχετικά με την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των μαθητών τη; ΣΤ τάξης στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. προτείνουμε, η πρακτική άσκηση των μαθητών που μπορούν να ανταπεξέλθουν, να γίνεται σε ασφαλείς επαγγελματικούς χώρους, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας με ευθύνη της πολιτείας. 6. Στο αναλυτικό πρόγραμμα των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. να υπάρχει παράρτημα με υποδειγματικές διδασκαλίες και για πολύ σοβαρές αναπηρίες. 7. Στο ωρολόγιο πρόγραμμα των Ε.Ε.Ε..Ε.Κ πρέπει να υπάρχουν πρόσθετες υποστηρικτικές ώρες με βάση τις ανάγκες των μαθητών. 8. Οι ΣΜΕΑΕ, προτείνουμε να λειτουργούν με ολοήμερο πρόγραμμα.

Προτάσεις για τα Δημοτικά

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Γούτσος Μπάμπης/δάσκαλος

Περίληψη: Προτάσεις για μια σειρά από ζητήματα. Καθεμία από αυτές πιστεύουμε πως χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση – εξειδίκευση από επιτροπές οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν οπωσδήποτε και εν ενεργεία Διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικούς και Σχολικούς Συμβούλους.

Abstract: Proposals for a range of issues . Each of them believe that needs special analysis – specialization by committees which should necessarily include active School Principals , teachers and school counselors

ΕΞΑΩΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ / ΕΠΑΛ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΡΑΚΗΣ, Λυκειάρχης

Περίληψη: Παρουσιάζεται με απλότητα και συντομία, και συγγνώμη γι αυτό, μια πρόταση η οποία πάντως μπορεί να επεξεργαστεί σε κάτι περισσότερο μελετημένο και εξετασμένο. ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ/ΕΠΑΛ ΣΕ ΕΞΑΩΡΟ ΑΠΟ ΕΠΤΑΩΡΟ. Ενδεικτικό ωράριο 8:15-9:00, 9:05-9:50, 10:15-11:00, 11:05-11:50, 12:15-13:00, 13:05-13:50. Ακολουθούν τα πιθανά θετικά της πρότασης: α) Η γενική λογική του μέτρου έχει να κάνει με την ανακούφιση των μεγάλων μαθητών (μείωση ύλης), οι οποίοι έχουν φορτωμένα ημερήσια προγράμματα. Διατηρώντας το γενικό ωράριο στο 8:15 έως 14:00, όλες οι διδακτικές μπορούν να γίνουν 45λεπτες και μπορεί να αυξηθεί ο χρόνος διαλειμμάτων. β) Αντιλαμβάνεται κανείς την υπερπροσπάθεια που απαιτείται καθημερινά από τον μαθητή του Λυκείου για να ανταπεξέλθει και σε 7η ώρα. Αυτό παύει. γ) Μειώνονται κατά πολύ οι ανάγκες σε εκπαιδευτικούς, κάτι που ανακουφίζει καλώς ή κακώς το υπουργείο Οικονομικών. δ) Στην αρχή της σχολικής χρονιάς θα αντιμετωπίζεται ευκολότερα το πρόβλημα κάλυψης των σχολείων με εκπαιδευτικούς, κάτι που σημαίνει γενικότερα ελάφρυνση των διοικητικών δομών (διευθύνσεις σχολείων, ΠΥΣΔΕ κτλ.) που βαρύνονται κάθε χρόνο με σχετικά ζητήματα. ε) Δίνεται πιθανώς η δυνατότητα να μειωθεί το πλήθος των μαθητών ανά τμήμα (λόγω μείωσης αναγκών σε εκπαιδευτικούς), κορυφαίο ζήτημα ποιότητας εκπαίδευσης. στ) Επανέρχεται δυναμικά και τεκμηριωμένα το αίτημα αποκατάστασης του εβδομαδιαίου ωραρίου των καθηγητών και πάντως απομακρύνεται οριστικά το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης του ωραρίου των εκπαιδευτικών, ζήτημα μεγάλων τριβών στο παρελθόν. Ο σχετικός αντίλογος αφορά το ερώτημα «τι θα γίνει με τους αναπληρωτές που διορίζονται κάθε χρόνο;». Είναι ένα τεράστιο ζήτημα σε σχέση με το ερώτημα πόσοι τέλος πάντων θα εργάζονται στην παιδεία, στην παραπαιδεία και σε όλο αυτό το ανακυκλωτικό σύστημα. Ένα σύστημα που παράγει μαθηματικούς, φιλολόγους, οι οποίοι θα παράγουν μαθηματικούς, φιλολόγους που και αυτοί με τη σειρά τους θα παράγουν μαθηματικούς, φιλολόγους που στη καλύτερη περίπτωση παράγουν επιστήμονες που θα φύγουν στο εξωτερικό. Οι αντιδράσεις θα μπορούσαν να καμφθούν με προκήρυξη διαγωνισμού ΑΣΕΠ για το Φεβρουάριο του 2017 π.χ., για διορισμούς στην εκπαίδευση, κάτι που θα προτρέψει πολλούς να προετοιμαστούν για το διαγωνισμό αντί να διεκδικήσουν εργασία με διορισμό ως αναπληρωτές. Σχετικό είναι το ζήτημα της υπερπληθώρας φιλολόγων, μαθηματικών που ξεβράζονται στο νησί της ανεργίας κάθε χρόνο από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, κάτι που πρέπει να συνεξεταστεί. Πολύ πιθανόν να υπάρχει και άλλος αντίλογος. Ότι και να προτείνει κανείς, ο αντίλογος είναι υπαρκτός και εύκολος. Και η πρόταση και ο αντίλογός της πρέπει να θέτονται δίχως δογματισμούς. Όμως τελικά κάποιες επιλογές πρέπει να γίνουν. Οι καιροί απαιτούν τολμηρές αποφάσεις και σε αυτή τη κατεύθυνση κινήθηκε η παραπάνω πρόταση η οποία τίθεται καλόπιστα, εντελώς ακομμάτιστα θωρώντας ότι τα θετικά της σημεία είναι περισσότερα από τα αρνητικά.

Abstract: Presented in a simple and short, and sorry for this, a proposal which, however, can be processed into something more studied and questioned. CHANGE OF DAILY HOURS OF LYCEUMS / EPAL IN FROM six-hour seven-hour. Indicative timetable 8: 15-9: 00, 9: 05-9: 50, 10: 15-11: 00 11: 05-11: 50 12: 15-13: 00 13: 05-13: 50. Here are the potential positives of the proposal: a) The general sense of the measure has to do with the relief of large pupils (reducing matter) which are loaded next programs. Keeping the general schedule at 8:15 to 14:00, all teaching can be 45 minute and can increase the time intervals. b) One sees overexertion required daily by the high school student to meet and seventh hour. This ceases. c) greatly reduces the need for training, which relieves rightly or wrongly the Treasury. d) At the beginning of the school year will more easily address the problem of coverage of schools with teachers, which means general easing of administrative structures (school management, PYSDE etc.) burdened each year with relevant issues. e) probably is the possibility to reduce the number of students per class (due to reduced demand for teachers), a leading education quality issue. f) dynamically reverts and documented request restoration of teachers’ weekly working hours and in any case permanently remove the possibility of further increasing the working hours of teachers, problem of large friction in the past. The relevant objection to the question “what will happen with their alternates appointed each year?”. It is a huge issue in relation to the question how many anyway will work in education, tuition and all this looping system. A system that produces mathematicians, philologists, who will produce mathematicians, philologists that they in turn will produce mathematicians, philologists that at best produce scientists who will go abroad. The reactions could be bent with ASEP tender for February 2017 for example, for appointments in education, which will prompt many to prepare for the contest instead to pursue work with appointed as alternates. Related is the issue of over-philologists, mathematics washed up on the island of unemployment every year from universities, which should be considered together. Very probably there is another objection. Whatever you propose, the objection is real and easy. And the proposal is a reply to be are set without dogmatism. But eventually some choices must be made. The times require bold decisions in this direction was the above proposal which was put in good faith, completely nonpartisan thorontas that its positive points outweigh the negatives.