Αρχείο ετικέτας ωρολόγιο πρόγραμμα

Βελτίωση πρότασης για ενιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των 6/θεσίων και άνω Δημοτικών Σχολείων

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μαρία Αντωνάτου

Περίληψη: Άλλαξαν κάποια στοιχεία της πρότασης, που έχει ήδη αναρτηθεί. Πρόκειται για την εφαρμογή ΕΑΕΠ σε όλα τα 6/θέσια και άνω Δημοτικά, μα με βελτιώσεις, έτσι ώστε το πρόγραμμα να είναι πιο λειτουργικό, προσαρμοσμένο σε πραγματικές ανάγκες.

Abstract: Some elements of the proposal, which has already been posted, have been changed.

Ενιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα των 6/θεσίων και άνω δημοτικών σχολείων

Δείτε την πρόταση

Συντάκτρια: Μαρία Αντωνάτου, σχολική σύμβουλος Δημοτικής (2η Περιφέρεια Ευρυτανίας)

Περίληψη: Για τη διαμόρφωση της πρότασης λάβαμε υπόψη μας το διπλό κριτήριο της ενσωμάτωσης θετικών στοιχείων του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου με ΕΑΕΠ, όπως και της ελαχιστοποίησης των αδύνατων σημείων τόσο του ΕΑΕΠ όσο και του 6/θεσίου. Μας απασχόλησε, επίσης, η καλύτερη διευθέτηση του διδακτικού χρόνου, του χρόνου του διαλείμματος και της σίτισης, έτσι ώστε να περιορίζεται η πίεση, για μαθητές και εκπαιδευτικούς, και να διασφαλίζεται η ουσιαστική συμμετοχή όλων στις εκπαιδευτικές διαδικασίες.

Abstract: Primary schools with a single timetable. Positive aspects of the school’s timetable with EAEP (reformatted program) were incorporated, while weak points minimized. We took in consideration the principle of equality, as well as the principle of getting the best results with the lowest cost of time and effort.

Μία πρόταση σε γυρεύει

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Βαρδακώστας Γιώργος – Εκπαιδευτικός Β΄θμιας εκπαίδευσης

Περίληψη: Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα μικρό χαρούμενο βασίλειο. Ίσως όχι τόσο χαρούμενο, αλλά δεν έχει σημασία. Ο νέος βασιλιάς φαινόταν αποφασισμένος να κάνει μεταρρυθμίσεις. Εμήνυσε λοιπόν στους υπουργούς του να βιαστούν. Ο υπουργός παιδείας ανταποκρίθηκε από τους πρώτους. Πώς όμως θα μπορούσε να κάνει μια μεταρρύθμιση, που να μην είχε την τύχη των προηγούμενων; Μια και δυο λοιπόν έτρεξε στο μαγικό καθρέφτη και ρώτησε: – Καθρέφτη καθρεφτάκι μου, πως θα κάνω μια πετυχημένη μεταρρύθμιση; – Ρώτα τους εκπαιδευτικούς αφέντη μου, απάντησε ο καθρέφτης. Έτσι κι έγινε. Ο υπουργός ρώτησε. Και οι εκπαιδευτικοί απάντησαν. Σας παρουσιάζω μερικές από τις απαντήσεις αυτές, που έδωσαν όχι μόνο εκπαιδευτικοί, αλλά επίσης γονείς και μαθητές στα 15 χρόνια, που δεν έχω σταματήσει να τους ρωτάω. Να μην πω ψέματα. Αρκετές από τις προτάσεις αυτές είναι δικές μου. Μη βιαστείς να με βρίσεις. Διάβασε με προσοχή και ρώτα κι άλλους.

Abstract: Once upon a time there was a little happy kingdom. Maybe not so happy, but it doesn’t matter. The new king seemed determined to make reforms. So, he sent a message to his ministers to hurry up. The Minister of Education responded immediately. But how could he make a reform that would not have the fate of the earlier ones? He ran into the magic mirror and asked: – Mirror mirror on the wall, how to make a successful reform? – Ask the teachers, the mirror replied. And so it happened. The minister asked. And the teachers answered. I will present some of these answers, given not only by teachers but also by parents and students in the last 15 years. I will tell you no lies. Several of the proposals are mine. Do not rush to misjudge me. Read carefully and ask others too.

Ανάγκη για αναβάθμιση των μαθημάτων γεωλογίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΣΑΪΑΣ

Περίληψη: Κείμενο, επίσημα στοιχεία από Υπουργείο παιδείας , επιχειρηματολογία και προτάσεις ώστε να αποκατασταθεί η εκπροσώπηση της επιστήμης της Γεωλογίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Abstract: Text, official data by Ministy of Education, arguments and proposals to restore representation of the science of Geology in Secondary Education

Κατανομή του ωρολόγιου προγράμματος σε δίωρες ή τρίωρες διδασκαλίες

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Χριστίνα Παπαγγελή

Περίληψη: Μια απλή στη σύλληψη (και στην εφαρμογή, αν διερευνηθεί με προσοχή) μεταρρύθμιση- κλειδί, που θα λύσει πολλές από τις κακοδαιμονίες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, είναι η διαμόρφωση του σχολικού προγράμματος με βάση τη συνεχή -επί τρίωρο ή δίωρο- διδασκαλία κάθε αντικειμένου. Μια προσεκτική εξέταση ή προσαρμογή του συστήματος αυτού στις ανάγκες του ελληνικού σχολείου θα το απαλλάξει από τις κακοδαιμονίες της μετωπικής, ωριαίας διδασκαλίας. Είναι ένα σύστημα που εφαρμόζεται ήδη στην Φινλανδία με εξαιρετική απόδοση.

Abstract: A simple metarrythmisi- key, which will solve many of the malaise of the educational process is the formulation of the curriculum based on continuous intercompany three hour or dioro- teaching each subject. A careful examination or adaptation of this system to the needs of Greek school will relieve the misfortune of frontal , hourly teaching. It is a system that is already applied in Finland with excellent performance.