Αρχείο ετικέτας Γενικό Λύκειο

Οι αλλαγές στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το Γενικό Λύκειο: Οργάνωση λειτουργίας σχολείου, αξιολόγηση εκπαιδευτικών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, αξιολόγηση μαθητών, ύλη μαθημάτων Γενικού Λυκείου.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Φίλιππος Κόραβος

Περίληψη: Σκέψεις σχετικά με την οργάνωση της λειουργίας του σχολείου στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την αξιολόγηση μαθητών και εκπαιδευτικών, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τέλος, την ύλη των μαθημάτων των τελευταίων τάξεων του Γενικού Λυκείου.

 Abstract: Some thoughts concerning the organisation of school services and administration in secondary education, the evaluation of both teachers and students, the constant retraining of teachers and finally the curriculum during the last years of Secondary Education (Lyceaum).

Προτάσεις για τη διδασκαλία της Ιστορίας στο Γενικό Λύκειο

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: Γεώργιος Χείλης

Περίληψη: Περιλαμβάνονται προτάσεις για κάθε τάξη ξεχωριστά και γενικές προτάσεις που αφορούν τη μέθοδο διδασκαλίας της Ιστορίας.

Abstract: Proposals are included for each class separately and general recommendations relating to history teaching method.

Για την πρόσβαση σε ΑΕΙ – ΤΕΙ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:  Στέφανος Γιαννούλης, Καθηγητής Μαθηματικών στο ΓΕΛ Σάμου

Περίληψη: Να διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας εξετάσεις για τα Πανεπιστήμια, στις οποίες ο μαθητής θα ξέρει εκ των προτέρων τη βάση της σχολής που θέλει. Δηλαδή να βάζει η κάθε σχολή έναν βαθμολογικό πήχη κάθε χρόνο, ώστε ο μαθητής να αγωνίζεται για αυτόν τον πήχη και όχι να αγωνίζεται εναντίον του συμμαθητή του. Ο μαθητής θα βάζει ένα στόχο και ανάλογα με τις δυνάμεις του θα τον πετυχαίνει ή όχι. Ανάλογα με την βαθμολογία του στις εξετάσεις θα μπορεί να επιλέξει μία σχολή στην οποία θα κάνει αίτηση, αν του επιτρέπουν οι βαθμοί του να εισαχθεί σε αυτήν. Με αυτόν τον τρόπο επιλογής θα κάνει μία αίτηση εισαγωγής σε μία σχολή που πραγματικά επιθυμεί, αν του το επιτρέπουν οι επιδόσεις του και όχι ένα μηχανογραφικό με πολλές επιλογές που δεν τον εκφράζουν όλες, αλλά τις καταθέτει για να μην χαρακτηριστεί αποτυχημένος. Αυτό βέβαια θα σημαίνει ότι κάποια σχολή μπορεί τη μια χρονιά να έχει 80 πρωτοετείς και την άλλη 100 ή 60, ανάλογα με την επίδοση των παιδιών. Γι αυτό θα πρέπει οι εξετάσεις να διατηρούν ένα σταθερό επίπεδο δυσκολίας, με θέματα του ίδιου πάνω κάτω επιπέδου κάθε χρονιά. Έτσι θα δοθεί η ευκαιρία στο Λύκειο να απεξαρτηθεί από τον «φροντιστηριακό» του χαρακτήρα και να παίξει τον παιδαγωγικό του ρόλο.

 Abstract: Be organized by the Ministry of Education exams for universities to which the student will know in advance the basis for the faculty wants. That puts each school a grading bar each time that the student strives for this bar and not to fight against the classmate. The student puts a target depending on the forces of the will succeeds or not. Depending on the rating of the exam will be able to choose a school which would have applied if he let his grades to be introduced to her. Thereby option will make one application for admission to a school that really wants, if the permit performance rather than a computer with many options that do not express all but the deposit not to qualify dud. This of course would mean that a school may one year has 80 freshmen and another 100 or 60, depending on the performance of children. That should tests to maintain a constant level of difficulty, with the same issues over lower level every year. This will give the opportunity in high school should be stripped from the “tutorial” character and play its educational role.

Προς ένα νέο λύκειο

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Δημήτριος Καλαϊτζίδης

Περίληψη: Το σημερινό γενικό λύκειο αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα που παρεμποδίζουν τον μορφωτικό του ρόλο. Προκειμένου να επανακτήσει το λύκειο τον μορφωτικό του ρόλο για το καλό των μαθητών και της κοινωνίας, υποβάλλουμε μια σειρά από προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές είναι αποτέλεσμα της εμπειρίας μας από την διεύθυνση ενός γενικού λυκείου, από τη γνώση που αποκτήσαμε μέσω επισκέψεων σε δεκάδες σχολεία της Ευρώπης και από την δική μας επιμόρφωση.

Abstract: The current Greek General High School faces many problems that have altered and underestimated its educational scope. In order to regain the high school educational role for the good of students and society, we submit a number of proposals. These proposals are the result of our experience from the management of a public high school, the knowledge gained through visits to dozens of schools in Europe and from our own training.