Αρχείο ετικέτας Προσχολική αγωγή

Η επίδραση της προσχολικής αγωγής στην πορεία στο Δημοτικό

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Αντιγόνη Πιτσουλάκη

Περίληψη: Η πρόταση για υποχρεωτική διετή φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι προσανατολισμένη στη μετατόπιση της μαθησιακής διαδικασίας σε ακόμα μικρότερες ηλικίες. Η εμπειρία μας από τη φοίτηση των παιδιών μας σε έναν ενιαίο φορέα προσχολικής αγωγής από την ηλικία των 3 έως 6 ετών, όπου προάγεται η βιωματική μάθηση και αποφεύγεται η πρόωρη αφύπνιση της σκέψης (εκμάθηση γραμμάτων, αριθμών, κλπ.) ήταν περισσότερο από ενθαρρυντική. Τα παιδιά εντάχθηκαν ομαλά στο Δημοτικό σχολείο ενώ διέπονται από αληθινή δίψα για μάθηση, αναπτύσσουν υγιή ανταγωνισμό και έχουν βαθιά πίστη στον εαυτό τους. Η προσχολική αγωγή δεν πρέπει να γίνει ο προπομπός του Δημοτικού σχολείου. Απεναντίας, οφείλει να προστατεύει την παιδική ηλικία και το δικαίωμα των παιδιών για παιχνίδι.

Abstract: The proposal for two-year compulsory education in kindergarten is oriented at the transfer of the learning process to even smaller age groups. Our personal experience from the study of our children to a single preschool operator from the age of 3 to 6 years old, where small child learns through acting and the early awakening of thinking is avoided was more than encouraging. Children were smoothly integrated into the primary school whereas show a genuine thirst for knowledge, develop a healthy competition and have inner belief to themselves. The early childhood education should not become the forerunner of the primary school. On the contrary, it should protect early childhood and the right of children to play.

Ο χώρος του νηπιαγωγείου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Βασιλική Πλιάτσικα

Περίληψη: Υπάρχει ανάγκη επίλυσης του κτιριακού προβλήματος αρκετών νηπιαγωγείων, που στεγάζονται σε ισόγειες μονοκατοικίες και μαγαζιά, σε αίθουσες ή ημιυπόγειες αίθουσες δημοτικών σχολείων. Ειδικότερα προβλήματα ξεκινούν από τη συστέγαση τμημάτων νηπιαγωγείων (εναλλασσόμενο ωράριο) σε κοινή αίθουσα, όπου ο χώρος μειώνεται σημαντικά από την ύπαρξη διπλών επίπλων για τις ανάγκες λειτουργίας των τμημάτων. Ο χώρος του νηπιαγωγείου πρέπει να επιτρέπει την κοινωνική αλληλεπίδραση, την εξερεύνηση, να είναι γεμάτος ερεθίσματα οδηγώντας τα παιδιά στην απόκτηση εμπειριών και εποικοδομητικής γνώσης. Στο πλαίσιο αυτό ο/η εκπαιδευτικός οργανώνει την τάξη με σχετικό υλικό, αξιοποιεί ευκαιρίες που προκύπτουν από διάφορες μαθησιακές περιοχές, χωρίς να περιορίζεται στις οργανωμένες δραστηριότητες, αλλά επεκτείνεται σε όλη την ημέρα και τον χώρο. Ως προτάσεις αναφέρονται σημεία του Οδηγού Μελετών Σχολικών Κτιρίων. Για την επίτευξή τους χρειάζεται να σταματήσει η φιλοξενία των νηπιαγωγείων σε δημοτικά σχολεία ή ακατάλληλα κτίρια όπως και η λειτουργία τμημάτων νηπιαγωγείων με εναλλασσόμενο ωράριο.

Abstract:There is a need to solve the problem of buildings for several kindergartens, which are housed in ground floor houses and shops, in rooms or semi – basement rooms of elementary schools. Particular problems start from the co – location kindergarten section (alternating working hours) in a common room, where space is significantly reduced by the existence of double furniture for operating needs of sections. The space of kindergarten must allow social interaction, exploration, be filled stimuli leading the children to gain experiences and constructive knowledge. In this context the teacher organizes the classroom with relevant material, develop opportunities, which arising from different learning areas without being restricted to organized activities, but extends throughout the day and the space. As proposals are mentioned points from the Guide Studies for School Buildings. For their achievement need to stop the hosting of kindergartens in primary schools or unsuitable buildings and also the operation of kindergarten sections with alternating working hours.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

Περίληψη: Προτάσεις για ένα δίκαιο σύστημα μόνιμων διορισμών στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και άλλες προτάσεις που αφορούν τους αναπληρωτές και ιδιαίτερα τους Νηπιαγωγούς .

Abstract: Proposition for a new equitable appointment method in the Greek educational system and other proposals concerning the ever-growing problem of replacement teachers especially in pre-school education.

ΔΙΧΡΟΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ 60

Περίληψη: Διανύουμε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, στην οποία η ανοικοδόμηση της δημόσιας δωρεάν παιδείας μπορεί να συμβάλλει στη γρήγορη επούλωση των τραυμάτων που δημιούργησε η πολύχρονη οικονομική κρίση στους πολίτες και στη χώρα. Επιθυμώντας να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, με μόνο γνώμονα την επιστημονικότητα της άποψης μας, μακριά από συντεχνιακές λογικές, ενισχύουμε την δηλωμένη από τον Υπουργό πρόθεση της κυβέρνησης να σχεδιάσει και εφαρμόσει τη διετή υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση με το παρακάτω κείμενο. Με ένα κείμενο που προκύπτει από τις παιδαγωγικές γνώσεις και την εμπειρία δεκάδων νηπιαγωγών που αγωνιούν μήπως και αυτή τη φορά το αυτονόητο μείνει ανεφάρμοστο. Αξιοποιούμε το βήμα του εθνικού διαλόγου ελπίζοντας ότι θα δικαιωθούμε για αυτή μας την επιλογή και καλούμε όλες τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους νηπιαγωγούς υπογράφοντας το να στηρίξουν τη βασική για την εκπαίδευση θέση μας, απαντώντας παράλληλα σε απαράδεκτες συντεχνιακές απόψεις περί ανάγκης ενιαιοποίησης της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης για το ηλικιακό φάσμα 0-6 ετών. Για υπογραφές : mspanou27@yahoo.gr

Αναδιάρθρωση της εκπαιδευτικής βαθμίδας της Προσχολικής Εκπαίδευσης μέσα από τη διαμόρφωση Εθνικού Πλαισίου Ποιότητας και την αναβάθμιση του ρόλου του νηπιαγωγείου.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Χαρίλαος Τζαμακλής, Βουλευτής Ν. Πιερίας – ΣΥΡΙΖΑ

Περίληψη: Η κάθε μεταρρύθμιση πρέπει να ξεκινά από τα θεμέλια. Η βαθμίδα της Προσχολικής Εκπαίδευσης υπήρξε “παραμελημένη” από όλους τους Υπουργούς Παιδείας των προηγούμενων κυβερνήσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το μόνο κόμμα που από τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 ανέφερε στο πρόγραμμά του την Προσχολική Εκπαίδευση. Στην παρούσα πρόταση, αναδεικνύεται η ανάγκη να διαμορφώσουμε ένα Εθνικό Πλαίσιο Ποιότητας και να αναβαθμίσουμε την Προσχολική Εκπαίδευση θεσμοθετώντας το Πολυδύναμο Νηπιαγωγείο. Άλλωστε, η εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης, που έχει εξαγγείλει ο Υπουργός, θα πρέπει να συνοδεύεται από κριτήρια και προετοιμασία, ώστε να βελτιώσει το πεδίο. Όπως δείχνουν παραδείγματα άλλων χωρών, η προσβασιμότητα ως επακόλουθο της υποχρεωτικότητας μπορεί να είναι προβληματική, ενώ η προσβασιμότητα με βάση κριτήρια ποιότητας οδηγεί στην καθολικότητα της φοίτησης ακόμη και σε χώρες που δεν είναι υποχρεωτική. Με την πεποίθηση, την οποία επιβεβαιώνουν ερευνητικά δεδομένα και πολιτικές, ότι οι επενδύσεις στις μικρές ηλικίες αποδίδουν πολλαπλάσια, καταθέτω την πρόταση αυτή για την Αναδιάρθρωση της Προσχολικής Εκπαίδευσης.

Abstract: Pre Scool Education Reform. National Quality Framework for Pre School Education.

Περιγραφή νέου ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού μοντέλου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες/ριες: Ομάδα νέων REN – Reform Education Now!

Περίληψη: Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα διατηρεί έναν ομοιοστατικό μηχανισμό που καθιστά ανεπαρκείς τις επιλεκτικές αλλαγές που κατά καιρούς προτείνονται. Με βάση την έρευνα, την εμπειρία και την συγκέντρωση απόψεων της μαθητικής κοινότητας διατυπώνουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα που θα πρέπει όχι να μεταρρυθμίσει, αλλά να αντικαταστήσει το σημερινό μοντέλο. Οι βασικές αρχές αυτού του συστήματος είναι οι εξής: – Ενιαίο, 12χρονο, δωρεάν και δημοκρατικό σχολικό σύστημα για όλους τους μαθητές ανεξαιρέτως – Ενοποίηση του Λυκείου, ισχυρή και ενιαία Τεχνική & Επαγγελματική Εκπαίδευση μετά – Διαχωρισμό του Λυκείου από τις διαδικασίες εισαγωγής στα ΑΕΙ με ισχυρό απολυτήριο – Εναλλακτικές μορφές περιγραφικής αξιολόγησης με περιορισμό βαθμών και εξετάσεων – Αυτενέργεια των σχολείων, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, αποκεντρωμένη σχολική διοίκηση – Φιλικό και σύγχρονο σχολικό περιβάλλον και εξοπλισμός για τον μαθητή και τον εκπαιδευτικό – Σχολείο ως πολιτιστικός και κοινωνικός κόμβος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας – Κοινωνικό έλεγχο της εκπαίδευσης με άνοιγμα των σχολείων στην τοπική κοινωνία – Ενεργοποίηση και εμπλοκή της μαθητικής και φοιτητικής κοινότητας στα θέματα που τις αφορούν – Ενιαία Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση & Έρευνα με έμφαση στη δημιουργία νέας γνώσης

Abstract: The greek educational system supports a homeostatic mechanism, which makes all the selective changes that occur insufficient. Based on research, our experience and the collection of students’ opinions, we present a completed system that should not just reform, but replace the current model. Principles of this system: -A single, democratic school system that lasts 12 years and its free for every student -A single High School, powerful Technical Education afterwards – Alternative methods of descriptive assessment, reduced exams and degrees -Self-motivated schools, empowered teachers, decentralized school management -Friendly and modern school environment and equipment for the student and the teacher -School as a cultural and social hub throughout the day -Social control of education, open schools to the local community – Activating and involving the students’ community -Single University Education & Research, focus on creating new knowledge

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτρια: ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΑΧΡΗ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Περίληψη: Στο πλαίσιο του δικαιώματος για ισότιμη εκπαίδευση όλων των παιδιών, είναι απαραίτητη η προσχολική αγωγή να αντιμετωπιστεί ισότιμα με τη σχολική αγωγή σε επίπεδο ωραρίου, διοίκησης, οργανικότητας, αναλογίας μαθητών/νηπιαγωγό και δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Abstract: Preschool Education shall be equally treated like School Education. More specific, since education is an obvious Right for all children, it is necessary the goverment to state laws concerning the preschool teachers’ working hours, organisity of their working place, reduction of the student ratio per teacher from 1/25 to 1/15. All mentioned above shall be accompanied by the lrgislation of 2year compulsory preschool education.