Αρχείο ετικέτας Waldorf

ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Σύλλογος Φίλων της Παιδαγωγικής Waldorf

Περίληψη: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ WALDORF Ζωντανή παιδαγωγική μέσα από μια «πλαισιωμένη» ελευθερία του σχολείου και του δασκάλου ως προς την υλοποίηση των παιδαγωγικών στόχων που θέτει το Υπουργείο Παιδείας – Θέσπιση του Ενιαίου Σχολείου μέσω της ενοποίησης όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, από Προσχολική Αγωγή έως και Λύκειο – Παροχή δυνατότητας στους μαθητές για ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων μέσα από μια μεγάλη γκάμα καλλιτεχνικών μαθημάτων που αναφέρονται στη φύση και την τέχνη, αλλά και τις τέχνες της ζωής – Αξιολόγηση και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου μέσα σε ένα ευρύτερο χρονικό πλαίσιο τριετίας – Αξιολόγηση του κάθε μαθητή βάσει της προσπάθειας που καταβάλλει και της προσωπικής του εξέλιξης – Τρίπτυχο «εκπαιδευτικού-μαθητή-γονιού» – Άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία ως Κέντρο Πολιτισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου – Νομικό πλαίσιο για δημιουργία Αυτοδιαχειριζόμενων και Συνεργατικών Σχολείων και για κατοχύρωση δομημένων και αναγνωρισμένων διεθνώς εναλλακτικών συστημάτων εκπαίδευσης με διασφάλιση της εποπτείας και της αξιολόγησής τους από το Κράτος – «Πλαισιωμένος Πλουραλισμός»

Abstract:WALDORF PEDAGOGY Living pedagogy within a “framed” freedom for the school and for the teacher concerning the implementation of educational goals set by the Ministry of Education – Establishing the comprehensive school by unifying all educational levels, from Pre-school to High school – Allowing students to develop various skills through a wide range of art courses as well as courses related to the nature, the art and the arts of life – Evaluation and assessment of the educational work within a wider time frame of three years – Evaluation of each student based on his/her effort and personal development – The Triangle ‘teachers, students, parents’ – Opening of the school to the local community as a cultural center throughout the whole year – Legal framework for the creation of self-managed and cooperative schools and for the establishment of structured and internationally recognized alternative educational systems, ensuring the supervision and evaluation by the State – “framed pluralism“

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Περίληψη: Η πρότασή μου που ουσιαστικά αποτελείται από 13 υποπροτάσεις, αναλύει κάποιους παράγοντες, που κατ’ εμέ είναι ζωτικής σημασίας όπως η αποσύνδεση των Πανελλαδικών από τα Παν/μια, η κατ’ οίκον εκπαίδευση, η αξιολόγηση όλων όσων συνδεόνται με την εκπαιδευτική διαδικασία, η χρήση νέων τεχνολογιών και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και η απαλλαγή από τα Θρησκευτικά χωρίς αιτιολόγηση, μεταξύ άλλων.

Abstract: TΟι κάτωθι προτάσεις, θεωρώ, ότι θα μπορούσαν να αλλάξουν την εικόνα της ελληνικής εκπαίδευσης προς το καλύτερο και είναι οι εξής: 1) Πλήρης απεξάρτηση του Λυκείου από τα Παν/μια με κατάργηση των Πανελλαδικών. Το σύστημα αυτό είναι αγχωτικό και οι γνώσεις που αποκτά κάποιος στο σχολείο είναι κατά κύριο λόγο επικεντρωμένες στο να πετύχει στις ανωτέρω εξετάσεις χωρίς να προσφέρεται ουσιαστική γνώση. Αντίθετα, προτείνεται εισαγωγή στα Παν/μια δίχως εξετάσεις, κατά τα πρότυπα της Γαλλίας. Παρόλα αυτά, κάποια Παν/μια, κατά τη δική τους ευχέρεια, θα μπορούσαν να ορίσουν εξετάσεις εισαγωγής σε αυτά αν το έκριναν σκόπιμο. Σε κάθε περίπτωση, όμως, είναι επιτακτικής σημασίας η κατάργηση των Πανελλαδικών. 2) Έμφαση στην πρόσβαση στην εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 3) Σεβασμός στη διαφορετικότητα. Π.χ.: Διοργάνωση εκδηλώσεων κατά παντός είδους ρατσισμού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Πρόσκληση για ομιλίες προσώπων κάθε φύλου, γένους, φυλής, θρησκείας, χρώματος . 4) Ουσιαστική αξιολόγηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα του έργου τόσο των εκπαιδευτικών όσο και όσων σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία (π.χ. σχολικοί σύμβουλοι), και συνεχής κατάρτιση αυτών. 5) Έμφαση και ενίσχυση του θεσμού των ειδικών σχολείων (μουσικά, αθλητικά κ.α.). 6) Σύνδεση Παν/μιων με αγορά εργασίας. 7) Καθιέρωση μαθήματος Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης. 8) Καθιέρωση περισσότερων ωρών Γυμναστικής στα σχολεία. 9) Καθιέρωση δικαιώματος κατ’ οίκον εκπαίδευσης. Είναι απαράδεκτο, εν έτει 2016, να μην θεσμοθετείται με νόμο το δικαίωμα αυτό στην Ελλάδα. Η κατ’ οίκον εκπαίδευση θα ήταν πολύ χρήσιμη σε περιοχές όπου η πρόσβαση σε σχολεία είναι πολύ δύσκολη λόγω δυσμενών συνθηκών, π.χ. κακό οδικό δίκτυο ή πάρα πολύ κρύο. Η κατ’ οίκον εκπαίδευση θα μπορούσε να επιτευχθεί με παράλληλη αξιοποίηση πόρων ΣΕΣ (πρώην ΕΣΠΑ) και κρατικής χρηματοδότησης με τη δημιουργία πιθανώς διαδραστικών εφαρμογών για γονιό και παιδί. 10) Χρήση νέων τεχνολογιών στα σχολεία. Π.χ. : Εισαγωγή διαδραστικών πινάκων στα σχολεία κάθε βαθμίδας,έτσι ώστε το μάθημα να καθίσταται πιο ενδιαφέρον και για τον διδάσκων αλλά και για τον διδασκόμενο. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν παράλληλα με τους συμβατικούς πίνακες. Ένα ακόμα πλεονέκτημά τους, θα ήταν η σύνδεσή τους με το Διαδίκτυο. 11) Απαλλαγή δίχως αιτιολόγηση από τα Θρησκευτικά. Δεν νοείται, κάποιος μαθητής να αναγκάζεται να δώσει λόγο για να απαλλαγεί από τα Θρησκευτικά. Το αν επιθυμεί να παρακολουθεί ή όχι το συγκεκριμένο μάθημα, θα πρέπει να αποτελεί καθαρά δική του και μόνο επιλογή. Προσανατολισμός των Θρησκευτικών σε Διδασκαλία των Θρησκειών του Κόσμου. 12) Καθιέρωση σχολείων Waldorf και Montessori. 13) Έμφαση σε όλες τις βαθμίδες στον κινηματογράφο, στο θέατρο και σε όλες εκείνες τις δραστηριότητες που μπορούν να αυξήσουν τη δημιουργικότητα αλλά και να εξάψουν την φαντασία των νέων.

Εναλλακτικά εκπαιδευτικά μοντέλα στην Ελλάδα

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Βασίλης Μεσιτίδης

Περίληψη: Είναι πλέον αναγκαίο να ξεφύγει η Ελλάδα από το συντηρητισμό του παρελθόντος και να δώσει το δικαίωμα στις αρκετές πλέον οικογένειες που οραματίζονται μια “ελεύθερη” παιδεία για τα παιδιά τους να έχουν αυτήν την επιλογή. Το θεσμικό πλαίσιο γύρω από την εκπαίδευση οφείλει να διευρυνθεί και να αγκαλιάσει τα εναλλακτικά εκπαιδευτικά μοντέλα αν θέλουμε όντως να δώσουμε στα παιδιά μας ευκαιρίες για ένα καλύτερο μέλλον.

Abstract: It’s now more than necessary for Greece to free itself from conservativism and offer its citizens the right to choose a “liberal” education for their children. The legal framework concerning education ought not only to include but embrace alternative educational models if our goal is to provide our children with opportunities for a brighter future.

Εναλλακτική εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτρια: Ζωή Βάλερη

Περίληψη: Νομιμοποίηση και θεσμοθέτηση άλλων ήδη εφαρμοσμένων μορφών εκπαίδευσης και ένταξη τους σε όλες τις βαθμίδες δημόσιας παιδείας έτσι ώστε τυπική εκπαίδευση να γίνει μια δημόσια εκπαίδευση η οποία εμπεριέχει: 1. Τον υπάρχοντα κλάδο νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων με τις προτεινόμενες και άλλες ρυθμίσεις που ενθαρρύνουν και καλλιεργούν τη φυσική αγάπη για τη μάθηση, την αυτοπειθαρχία αντί της πειθαρχίας, τη συνεργασία αντί του ανταγωνισμού. Επέκταση και αναβάθμιση καλλιτεχνικών σχολείων, μουσικών σχολείων, ειδικών σχολείων και δημιουργία οικο-σχολείων. 2. Δημοκρατικά Σχολεία για όλες τις ηλικίες. (δείτε: «Τα δημοκρατικά σχολεία και η προοπτική τους στην Ελλάδα» του Δημήτρη Λάγιου http://democraticschoolsgr.blogspot.gr/2015/03/blog-post.html?spref=fb) 3. Σχολεία Waldorf για όλες τις ηλικίες. 4. Μοντεσσοριανά Σχολεία για όλες τις ηλικίες. Η πρόταση είναι ενδεικτική και βασίζεται σε παρατήρηση των μορφών εναλλακτικής εκπαίδευσης που είναι ήδη ενεργές και οικείες στη χώρα (έστω σε επίπεδο προεργασίας) και στην Ευρώπη. Απαιτεί τροποποίηση του Ν. 1566/1985 με την προσθήκη της δυνατότητας ίδρυσης και λειτουργίας δημόσιων πιλοτικών σχολείων πειραματικού χαρακτήρα. Ισοτιμία και στενή αλληλοεπίδραση των κλάδων αυτών μεταξύ τους. Συστηματική ανταλλαγή πληθυσμού και υλικού και ελευθερία κίνησης εκπαιδευτικών και μαθητών μεταξύ των κλάδων. Ουσιαστική και θεσμοθετημένη επικοινωνία και συσχετισμός μεταξύ όλων των κλάδων με κοινές δράσεις και έρευνες.